מעלת הצדקה בעבודת השם | פרשת השבוע פקודי

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פקודי | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

כמה מילים על מעלת הצדקה עם כמה תפילות לפני שנותנים צדקה כדי שיגיע למקום הנכון ויעשה פירות. כדאי להשקיע בהם.

מעלת הצדקה | פרשת פקודי:

וזהו (שמות לח-כו) "בקע לגולגולת, מחצית השקל… לכל העובר על הפקודים".

מעלת הצדקה היא חביבה כבירה ואדירה ונפלאה מאד כמ"ש חז"ל (ירושלמי ברכות פ"ב ה"א) משפט וצדקה שאתה דוד עושה יותר חשוב מן הקרבנות.

ואמרו (תוספתא סמ"פ פאה פ"ד) אם אמר ליתן צדקה, ונתן – נותנים לו שכר אמירה, ושכר מעשה.
ואמרו (ירושלמי פאה פ"א ה"א) אם נתת מכיסך צדקה – הקב"ה משמרך מן הפיסין ומן הזימיות ומן הגולגולת ומן הארינוניות,
ואמרו (שבת קלט.) אין ירושלים נפדית אלא בצדקה שנאמר (ישעיה א-כז) ציון במשפט תפדה, ושביה בצדקה.
ואמרו (שם קנא:) עשה צדקה עד שאתה מוצא (פרש"י למי לעשות) ומצוי לך (פרש"י ממון) ועודך בידך (פרש"י עודך ברשותך, קודם שתמות).
ואמרו (מדרש שו"ט משלי י) ב' צדקות למה? אחת שמצילה מדינה של גיהנום, ואחת שמצילה ממיתה משונה.

ועוד אמרו (שם) אם ראית אדם מפזר מעותיו לצדקה – הוי יודע שהוא מוסיף. אם ראית אדם שמונע עצמו מן הצדקה – הוי יודע שהוא מתחסר.
ואמרו (שם יד) גדולה צדקה שבה נשתבח הקב"ה. ואמרו (שם) גדולה צדקה שבה נשתבח אברהם אבינו, ובה נשתבח דוד, ובה נשתבחו ישראל.
ואמרו (שם) גדולה צדקה שהיא מלווה לעושיה בשעת פטירתן שנאמר (ישעיה נח-ח) והלך לפניך צדקך.
ואמרו (אגדת בראשית לה) מי שעושה צדקה אינו מת, אלא חי לעולם, לעתיד לבא הם חיים לעולם ולעולמי עולמים.

ואיתא בזוה"ק (בראשית קד- ) בשעתא דקב"ה רחים ליה לבר נש – משדר ליה דורנא, ומאן איהו? מסכנא.
ואמרו בזוה"ק (ח"ג קיא.) צדקה אילנא דחיי הוא. ואמרו (תדא"ז א) גדולה צדקה שמארכת ימיו ושנותיו של אדם.
ואמרו (אבות דר"ן פ"ג יט) מעשה בחסיד אחד שהיה רגיל בצדקה, פעם אחת הלך וישב בספינה, בא רוח וטבע ספינתו בים, ראהו ר"ע, ובא לפני ב"ד להעיד על אשתו להנשא, עד שלא הגיע עת לעמוד, בא אותו האיש ועמד לפניו, אמר לו את הוא שטבעת בים? א"ל הן. ומי העלך מן הים? א"ל צדקה שעשיתי היא שהעלתני מן הים, אמר לו מנין אתה יודע? א"ל כשירדתי למעמקי מצולה, שמעתי קול רעש גדול מגלי הים, שזו אומר לזו, וזו אמר לזו "רוצה נעלה את האיש הזה מן הים שעשה צדקה כל ימיו, באותה שעה פתח רבי עקיבא ואמר "ברוך אלקים אלקי ישראל, שבחר בדברי תורה ובדברי חכמים, שד"ת ודברי חכמים קיימים הם לעולם ולעולמי עולמים שנאמר (קהלת יא) שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו, ונאמר (משלי י) וצדקה תציל ממות.

ואמרו (שו"ט תהלים יז) ראה מה כוחה של צדקה, שעבור פרוטה שאדם נותן זוכה ומקבל פני השכינה.
ואמרו (פרקי דרבי אליעזר-טו) מכח הצדקה-המתים עתידים לחיות. וזה בחי' בקע לגולגולת, מחצית השקל.. לכל העובר על הפקודים. דהיינו מי שעבר רח"ל על הפקודים, היינו שעשה עבירה, ועבר על התורה כדכתיב (תהלים יט-ט) פקודי ה' ישרים משמחי לב.

מעבר לעשיית תשובה צריך לעשות צדקה לרצות את ה', וזה מחצית השקל לכל העובר על הפקודים, וכמ"ש (דניאל ד-כד) וחטאיך בצדקה פרוק, וכן אמרו (ב"ב י.) אם אלקיכם אוהב עניים, מפני מה אינו מפרנסן? א"ל כדי שננצל אנו בהן מדינה של גיהנום.

ואמרו (שם) כל צדקה וחסד שישראל עושים בעוה"ז, שלום גדול ופרקליטין גדולים בין ישראל לאביהם שבשמים. והם ג"כ תיקון גדול לכל קומתו שזה בחי' בקע (=עקב) לגולגולת, היינו לכל קומתו מכף רגל עד גולגלתו (ראה בשפ"א).

לפני שאתם נותנים צדקה כדאי לאמץ את התפילות הבאות:

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה 050-4161022

או בדף התרומות המאובטח

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה