לימוד משנה לעילוי נשמה

לימוד משנה לעילוי נשמה מסוגל ביותר לעילוי נשמת הנפטר – כי 'משנה' אותיות 'נשמה'.

עילוי נשמה הוא מונח ביהדות, המבטא את האמונה, בכך שנשמת הנפטר עולה למקום גבוה ונאצל יותר בשמיים ומנוחתו עדן ועידונים רוחניים של הנשמה בעולם הבא עולם הנשמות, הודות לפעולות שונות (כגון, צדקה שנודבים בעבור הנפטר, סעודת ברכות, אמירת תפילת קדיש, הקדשה בספרי לימוד לזיכוי הרבים. 

רבינו נחמן מברסלב – אומר שחוץ מגודל מעלת לימוד משנה לעילוי נשמה – כל מעשה טוב שעושים ניתן להקדיש לזכות הנפטר (לעילוי נשמתו). על פי המסורת מחכמי ישראל סדר לימוד המשניות – מיטיבות עם הנשמה – ונותנות לה מלבושים אוכל ושתיה רוחניים שגורמים לנשמה לעלות בעולמות העליונים ולהתענג בשעשועי עולם הבא. לקריאה מורחבת עיינו במאמרים הבאים : קדיש יתוםתיקון נפטרים.

מה היא עילוי נשמה ?

על פי האמונה הקדושה והפשוטה, לאחר מות האדם, נשמתו נידונה בבית דין של מעלה על מעשיו בימי חייו. נשמות הצדיקים מובלות למקומן בגן עדן, והנשמות נידונות על מעשיהם הטובים והרעים, לפני קבלת שכר הנצחי של תענוגות עולם הבא, על הנשמה שכולה אור רוחני להזדכך ולהטהר מן הרע של עולם הגשמי הזה, לכן הנשמות מובלות לגיהנום לשם מירוק חטאיהם. ישיבת נשמות הרשעים בגיהנום היא זמנית, ועל פי חז"ל "משפט רשעי ישראל בגיהנום שנים עשר חודש". (ישנם נשמות שמרוב עוונות ורישעות נידונות בכף הקלע – מקום סבל וצער לנשמה ללא הגבלת זמן עד שהנשמה תזדכך על מנת שתהי' זכה ונקיה מעוון, ותהי' ראויה לכנוס ולטעום מתענוגי עולם הבא.) בסיום ריצוי התקופה שנקבעה לנשמות בגיהנום הן מובלות למקומן בגן עדן, לקבל תשלום שכר עולם הבא על מעשיו הטובים.

נר נשמה לעילוי נשמהעילוי נשמה (הנצחה)

על פי האמונה עילוי נשמה, בכל מצב בו נמצאת הנשמה, יש ליהודים אחרים דרכים להשפיע על העלאתה ממקומה הנוכחי למקום גבוה יותר על ידי קיום מצוות שונות, בעיקר ע"י תפילת קדיש, לימוד משניות (משנה אותיות נשמה) לעילוי נשמה, ואזכרה והדלקת נר נשמה על קברו של הנפטר. על פי אמונה זו, לימוד תורה ומעשי צדקה וחסד, המוקדשים על ידי צאצאיהם או מוקירי זכרם של הנפטרים, ולזכותם, גורמים לעליית נשמתם.

בהתאם לכך נפוץ מאוד הכיתוב וההקדשה "לעילוי נשמה" המוצמד למעשי צדקה וחסד. ככלל, כוללת ההקדשה לעילוי הנשמה את שמות הנפטר שם אביו ותאריך פטירתו. הכיתוב "לעילוי נשמת" נפוץ על גבי ספרי לימוד סיפרי קודש ספרי תורה, ובמיוחד ראה זיכוי הרבים בהקדשת ספרי ברסלב, שהוקדשו לבית מדרש, על ידי קרובי ואוהדי הנפטרים, בעבור שהלימוד בהם יהא לטובת נשמתם, הכיתוב מופיע אף על גבי בנינים של מוסדות תורה, שהוקדשו למטרה זו, ניתן אף למצוא את הכיתוב על גבי אמבולנסים, שנתרמו לעילוי נשמת קרוביו של התורם.

הדלקת נר נשמה.

הדלקת נר נשמה ידועה כסגולה לעילוי נשמה של הנפטר, ונהוג לעשות כן, בבית האבל בימי האבל, וביום השנה של הנפטר. בחסידות נהוג להגיש ביארצייט, עוגות ויי"ש (משקה חריף) לאחר התפילה בבית הכנסת, על מנת שהמתפללים יברכו ברכות הנהנים, ולאחל ולזכות את הנשמה שבזכותה לומדים ומתפללים ומברכים ברכות להשי"ת ומגלים בעולם את מלכותו יתברך – שזה עיקר זכותה, (כי עיקר עבודת האדם בעולם הזה הוא לגלות את מלכותו יתברך על ידי מעשיו הטובים ועל ידי שמונע את עצמו מעבירות, וכידוע לנשמות בעולם הבא אין בחירה ולא יכולות לקיים מצוות, על כן על יד הברכות והזכויות שעושים למען הנפטר בעולם הזה – מתגלה מלכותו יתברך, שזה זכות לנפטר בעה"ב שעל ידו התגלתה מלכות ה'), וזה גורם ש"לנשמה תהיה עלייה", מנהג זה מכונה אף "שתיית לחיים".

בקרב המגזר החרדי קיים מגוון רחב של גמ"חים דהיינו מעשי חסד, שנועדו לעזור לציבור, באמצעות השאלת ציוד ומוצרים שונים, כאשר חלק ניכר מהם, הוקם לעילוי נשמת יקיריהם.

לפעמים העניין עמוק יותר שכששוקלים את המעשים בימי הדין שאחרי הפטירה, קורה הרבה פעמים שהמשקל מורה על חצי זכאי וחצי חייב, והצער לנשמה אי אפשר לתאר כשהוא רואה שבמעשה אחד טוב יותר בעולם הזה היה יכול לצאת זכאי בדינו. וגילו לנו חכמינו ז"ל שמכיוון שכל ישראל ערבים זה לזה, אפשר לאחד לעשות מעשה טוב ולזכות את המעשה לנשמה אחרת, ולכן כל מעשה הנעשה לעילוי נשמת הנפטר הוא זיכוי עצום, ולפעמים הוא הצלת הנשמה ממש, ואין לשער עד כמה היא משתוקקת לזה.

כמו כן כשבן אדם משאיר אחריו צאצאים ההולכים בדרכי התורה, הרי שנשמתו זוכה תמיד, כיון שהם באו לעולם מכוחו, ולכן תשוקתו של הנפטר בהצלחת צאצאיו, והרבה פעמים הוא מלווה אותם ואת אלו שעושים לזכות נשמתו. בשבעת ימי האבילות אכן מבקרת נשמת המת בבית שיושבים שם שבעה עליו, ונשמת המת מקבלת עליה וזכות על ידי התפילות והברכות ופרקי המשניות הנאמרות ונלמדות שם לזכות הנשמה.

הדלקת נר נשמה [לחץ בקישורית להדיק נר נשמה – ללא תשלום, בקברות צדיקים]

לימוד משנה לעילוי נשמה :

עזרה עצומה יכולים קרובי הנפטר להעניק לו, על ידי לימוד משניות לזכרו, כאשר נפטר האדם מעולם המעשה, ואין באפשרותו לצבור לו זכויות נוספות. העונג הרוחני הנובע מכך לנשמה- אינו נתפס בשכל אנוש, ומעלה את הנשמה לגבהים נשגבים.
גודל ומעלת לימוד משניות לעילוי נשמה – מובא בספרים הקדושים: משנה – אותיות נשמה. כה גדולה זכות לימוד המשניות, שבן יכול להכניס נשמת אביו לגן עדן, על ידי שלומד משניות לזכרו, ולא רק בן או קרוב משפחה, אלא כל יהודי מישראל יכול להציל נשמת נפטר מאימתא דדינא, ולהכניסה להיכלות מפוארים בגן עדן על ידי לימוד המשניות.
מגדולי ישראל היו שביקשו כי תלמידיהם אחריהם ילמדו משניות לעילוי נשמתם, וכידוע, כל אדם מישראל מייחל לכך שיהיה שאר אחריו, אשר ידאג לטובת נשמתו לאחר מאה ועשרים.
רבים הם המבקשים כי דווקא תלמיד ישיבה חכם, אשר לימודו יפה ביותר – ילמד לזכותם, ובשל כך מקפידים לבוא בשותפות בלימודם של בני תורה תלמידי חכמים, המקדישים הלימוד לעילוי נשמת קרובי התורמים.

עילוי נשמה

למען זיכוי הרבים ואהבת ישראל

 ניתן למסור (חינם, לא קבוע

 שמות לאמירת קדיש, לימוד משניות, תיקון נפטרים, והנצחה בספרי ברסלב –  

לעילוי נשמה של יקירכם ולהיטיב עם נשמתו לחיי נצח ! 

נפטר לכם קרוב/ה חבר/ה ? צרכים עזרה באמירת קדיש כל השנה או ביום הפטירה | תיקון נפטרים – סעודת עניים | לימוד משנה לעילוי נשמה ושאר לימודי קודש  – לעליית נשמה ומנוחתו עדן של הנפטר…

לפניכם 3 מסלולי בחירה:

* ללא תשלום – אמירת קדיש [חד פעמי או יותר לפי שיקול הרבנים] למען זיכוי הרבים ואהבת ישראל.

** בתשלום – יאמרו גדולי וחשובי רבני ברסלב, קדיש, וילמדו משנה לעילוי נשמה, + הקדשה בספרי קודש תוספת תרומה להדפסה, לתורמים קבועים בלבד ! הדלקת נר נשמה בקברות צדיקים ועוד.., שלוש תפילות ביום, קבוע במשך כל השנה, ובימים המסוגלים.

*** תיקן נפטרים – קבוע כל ער"ח או ביום הפטירה (הקדשת סדר לימוד, אמירת קדיש, וסעודת ברכות לע"נ) ביארצייאט.

לשון הרב יהודה פתייה זצ”ל בספרו “מנחת יהודה”: אם היורשים רצונם לעשות נחת רוח למת, להושיעו ולהצילו מכף הקלע ומדינה של גיהינום, שהוא נידון בהם או לגרום עליה ותענוג רוחני לנפטר… אין שום אופן, כי אם לשפוך שיח בפני מלכו של עולם בעד המת ההוא. וייקבצו עשרה אנשים כשרים יודעי ספר וילמדו לזכותו, ויעשו למת סדר התיקון כנ"ל. זהו תיקון חשוב וגדול לעילוי נשמת יקירים ע”ה, על כן חשוב לקחת יוזמה ולהיות חלק במפעל הזה !

  שם המבקש וטלפון ליצירת קשר (חובה)

  דואר אלקטרוני (חובה)

  יש למלא שם הנפטר ושם אביו או האם לפי המנהג | ורצוי תאריך הפטירה העברי

  השאר מספר טלפון לתרומות ויצירת קשר !

  לפרטים נוספים או תרומות

  צלצלו 050-4161022 ; 054-8496548

  תיקון נפטרים וסעודת עניים | לימוד משנה

  אתר מידע לאבלים – קדיש |  אמירת קדיש בתשלום

  עיין עוד מאמרים בענייני קדיש , מבוא לאמירת קדיש

  ת.נ.צ.ב.ה

  תהא נשמתו (נשמת יקירכם)

  צרורה בצרור החיים

  הראה עוד

  מאמר מקושר

  כתיבת תגובה

  פתח שיחה
  ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
  ברוכים הבאים למוקד התפילות
  נשמח לעזור בכל שאלה וייעוץ רוחני