נוסח תפילת הביננו

נוסח תפילת הביננו – מה היא תפילת הביננו? מסכת ברכות, רמב"ם וירושלמי.

תפילת הביננו היא תפילת עמידה קצרה הכוללת את תפילת שמונה עשרה.
תפילה זאת אמורים בשעת הדחק בלבד בדרך או בעת סכנה כתחליף לתפילת שמונה עשרה.
הביננו ה' אלהינו לדעת דרכיך, ומול את לבבנו ליראתך, ותסלח לנו להיות גאולים, ורחקנו ממכאובינו, ודשננו בנאות ארצך, ונפוצותינו מארבע תקבץ, והתועים על דעתך ישפטו, ועל הרשעים תניף ידיך, וישמחו צדיקים בבנין עירך ובתקון היכלך ובצמיחת קרן לדוד עבדך ובעריכת נר לבן ישי משיחך, טרם נקרא אתה תענה, ברוך אתה ה' שומע תפלה

נוסח תפילת הביננו

רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ב הלכה ג

הביננו ה' אלהינו לדעת את דרכיך ומול את לבבנו ליראתך לסלוח היה לנו להיות גאולים רחקנו ממכאוב ודשננו ושכננו בנאות ארצך ונפוצים מארבע תקבץ והתועים בדעתך ישפטו ועל הרשעים תניף ידך וישמחו צדיקים בבנין עירך ובתיקון היכלך ובצמיחת קרן לדוד עבדך ובעריכת נר לבן ישי משיחך טרם נקרא אתה תענה כדבר שנאמר והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע כי אתה הוא עונה בכל עת פודה ומציל מכל צוקה ברוך אתה ה' שומע תפלה.

נוסח תפילת הביננו – נוסח הירושלמי

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק ד

הביננו רצה תשובתנו סלח לנו גואלנו רפא חליינו ברך שנותינו אמר ר' חגי אם היו גשמים אומרים גשמי ברכה אם היו טללים אומרים בטללי ברכה כי מפוזרים אתה מקבץ ותועין עליך לשפוט ועל הרשעים תשית ידך וישמחו כל חוסי בך בבנין עירך ובחידוש בית מקדשך ובצמח דוד עבדך כי טרם נקרא אתה תענה כאמור [ישעיה סה כד] והיה טרם יקראו ואני אענה עוד הם מדברים ואני אשמע ברוך אתה ה' שומע תפילה ואומר ג' ברכות ראשונות וג' ברכות אחרונות ואומר [תהילים כח ו] ברוך ה' כי שמע קול תחנוני:

הלכות – מתי אומרים תפילת הביננו?

שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן קי סעיף א

בשעת הדחק, כגון שהוא בדרך; או שהיה עומד במקום שהוא טרוד וירא שיפסיקוהו או שלא יוכל להתפלל בכוונה תפלה ארוכה, מתפלל אחר ג' ראשונות: הביננו, ואומר אחריה ג' אחרונות, וצריך לאמרם מעומד וכשיגיע לביתו, אין צריך לחזור ולהתפלל.  ואינו מתפלל הביננו בימות הגשמים, ולא במוצ"ש ויו"ט.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה