נחל נובע | פרשת השבוע מסעי

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר מסעי | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

וזהו (במדבר לד-יז,כט) "אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ אלעזר הכהן ויהושע בן נון, אלה אשר ציוה ה' לנחל את בני ישראל".

נחל נובע | פרשת השבוע מסעי

כתיב (משלי י-כה) וצדיק יסוד עולם,
וכתיב (תהלים עה-יא) תרוממנה קרנות צדיק,
וכתיב (שם לד-כב) ושונא צדיק יאשמו,
וכתיב (משלי י-ו) ברכות לראש צדיק,
וכתיב (שם י-ז) זכר צדיק לברכה,
וכתיב (שם י-יא) מקור חיים פי צדיק.
וכתיב (שם י-טז) פעולות צדיק לחיים,
וכתיב (שם י-כ) כסף נבחר לשון צדיק.

וכתיב (שם י-ל) צדיק לעולם בל ימוט,
וכתיב (שם י-יא) פי צדיק ינוב חכמה.
וכתיב (יא-ל) פרי צדיק עץ חיים,
וכתיב (תהלים צז-יא) אור זרוע לצדיק.
וכתיב (שם א-ו) יודע ה' דרך צדיקים.
וכתיב (משלי יג-ט) אור צדיקים ישמח.
וכתיב (משלי טו-כט) ותפילת צדיקים ישמע,
וכתיב (משלי כח-א) וצדיקים ככפיר יבטח.

ואמרו חז"ל (ברכות ו:) מאי (קהלת יב) כי זה כל האדם? א"ר אלעזר אמר הקב"ה כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה [הצדיק האמת],
רבי אבא בר כהנא אמר שקול זה [הצדיק האמת] כנגד כל העולם כולו.
ר' שמעון בן עזאי אומר. ואמרי לה ר' שמעון בן זומא אומר כל העולם כולו לא נברא, אלא לצוות לזה [לעשות לו צוותא נעימה, שקורים קומפני בלע"ז].
ואמרו (יומא לח:) אמר ר' חייא בר אבא, אמר ר' יוחנן אפילו בשביל צדיק אחד העולם מתקיים שנאמר (משלי י) וצדיק יסוד עולם.
ואמרו חכמינו ז"ל: צדיק גוזר והקב"ה מקיים, כמ"ש (שבת נט:) כתיב בהו בצדיקים (איוב כב) ותגזר אומר ויקם לך.

ואמרו (מו"ק טז:) אמר אלקי ישראל לי דבר צור ישראל מושל באדם, צדיק מושל יראת אלקים (שמואל ב-כג), מאי קאמר? א"ר אבהו ה"ק: אמר אלקי ישראל לי דבר צור ישראל, אני מושל באדם, מי מושל בי? צדיק!!! שאני גוזר גזירה, והוא מבטלה. ונשמע מהבעש"ט הק' ז"ל שהצדיק עולה תמיד ממדריגה למדריגה,

וכן איתא במגלה עמוקות (תשואות חן). ואיתא בתולדות יעקב יוסף פ' לך לך, שיסוד נקרא "כל" כי שם נכללו כל המידות העליונות, והוא מחבר כולם ומשפיע למלכות הנקראת "כלה" וכן הצדיק, וכמ"ש בשם מורי הבעש"ט זצ"ל. ואיתא במדרש פנחס (אות לט לרבי פנחס מקוריץ זצ"ל שהיה' חד בדרא) שהצדיק אחרי מותו מתעלה מדרגה לדרגה, וע"ש שסיפר לו הרה"ק מו"ה צבי בן הבעש"ט הקדוש שפעם היה במקום סכנה, ונראה אליו אביו בחלום, ואמר לו שיכוון שם של אב"ג, כי אני בעצמי הוא אותו שם.

ואיתא בנועם אלימלך (פ' בראשית) שהצדיק האמת מקושר תמיד בעולמות העליונים, כאילו אינו כלל בעוה"ז ואין שום מחשבה והרהור תאוה, ומעלה תמיד הניצוצות הקדושים מכל הדברים הגשמיים. וכתב עוד שהצדיק ע"י מעשיו הקדושים שעושה איזה דבר שבקדושה הוא ממשיך את הבורא ב"ה לעוה"ז (שם פ' נח).

ואמר רבינו הקדוש מברסלב (ליקוטי מוהר"ן ח"א ז-ג) שע"י התקרבות לצדיקים וילך בדרך עצתם עי"ז נחקק בו אמת, ועי"ז זוכה לאמונה, ותפילה וניסים וכו'. והצדיקים האמיתיים מכפרים עוונות כמו שכתוב (משלי טז-יד) ואיש חכם יכפרנה (ל"מ שם ח-ד).

וזה בחי' מה שהצדיקים האמיתיים נקראים "נחל". כמ"ש (משלי יח-ד) נחל נובע מקור חכמה, וכנודע. וזה בחי' "אשר צוה לנחל את בני ישראל", היינו לקרבם לצדיקים האמיתיים המכונים נחל.

וזה המובא בפרשת השבוע בחי' "אשר ינחלו את הארץ", היינו לזכך ולטהר את הלב המכונה הארץ בלעז כנודע,
וגם להרים את הארציו"ת שבאדם לבחינות רוחניות שמתקרבים לצדיקים האמיתיים, המכונה "נחל".

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה