ניגון וכלי זמר הם כלי לעבודת השם יתברך | פרשת ויצא

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר ויצא | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

(בראשית כט-לד) "הפעם ילווה אישי אלי". כתב רבינו הקדוש ז"ל (ליקוטי מוהר"ן – קמא, סי' רלז) וז"ל עיקר הניגון והכלי שיר הביא לוי לעולם, כמובא בזוה"ק (פ' שמות, דף יט.) שעיקר הניגון מסיטרא דלואי.

וזה שאמרה לאה, "הפעם ילָוֶה אישי אלי", שעתה הפעם שנולד לוי, שעל ידו בא בחינת הניגון וכלי שיר לעולם, "הפעם ילוה אישי אלי" בודאי, כי התחברות שני דברים – הוא על ידי ניגון וכלי שיר. וזה בחינת כלי זמר שמנגנים על החתונה.

ניגון וכלי זמר הם כלי לעבודת השם יתברך

נמצא שהניגון וכלי שיר יש להם כח עצום, כח אדיר ונפלא לחבר את האדם עם דבר נוסף, וכמו שרואים בחוש, שהניגון תופס את כל האדם, ואפילו בלי להרגיש סוחב אותו לתוך הניגון אפילו שלא מרצונו כמעט, וכגון שאדם יושב על יד השולחן או נוסע ברכב/אוטובוס, כששומע ניגון נמשך מאד אליו, ומתחיל לעשות תנועות באצבעות הידיים לפי הקצב של השיר, ומתופף לפי המנגינה, וכן רוקע ברגלים לפי קצב המנגינה.

וכן כשאדם נכנס לחתונה ורוקדים הוא נסחף לתוך מעגל הרוקדים זקנים עם נערים.

והנה בתקופה האחרונה חדרה מאד לתוך מחנינו מנגינות הדאנסים טראנסים שמקורם מובהק אצל הגוים, ומקור המקורות הוא הטום-טום האפריקאי, שמקורו כוונתו לעורר את פלג הגוף התחתון, לאו דוקא לקדושה אלא להיפך, אלא שהמנהג בציבור החרדי לגייר כל הניגונים ע"י שמלבישים להם איזה פסוק, או מאמר דקדושה, ועי"ז מטהרים את השרץ, ובפרט כשהמילים שמלבישים לניגונים הנ"ל, נאמרות ע"י איזה זמר חסידי, בהברה חסידית, בזה ניתן ההכשר למהדרין למוצר.

ועיקר הגירוי לרקוד נוצר כיום דייקא ע"י הניגונים הנ"ל, ומצד אחד הדבר מביא ריקודים נלהבים ואף סוערים עם הרבה שמחה, ומאידך הם מחברים את האדם לאן שמחברים אותו, ביודעים ובלא יודעים במודע ובתת מודע.

נמצא שהניגון יכולתו אדיר לחבר את האדם לעולם הרוחני, לחשקת התורה ולקירבת ה', כגון הניגון הקדוש והנפלא מאד ששרים בשמחת תורה עם המילים של סוף 'ובא לציון' [ברוך הוא אלקינו שבראנו לכבודו/ והבדילנו מן התועים/ ונתן לנו תורת אמת/ וחיי עולם נטע בתוכינו/ הוא יפתח לבנו בתורתו/ וישם בלבנו אהבתו ויראתו/ וכו'..] הוא הניגון שעורר אותי מנעורי עד היום הזה לבכי דקדושה ולקירבת ה' [הוא הניגון שבעוונות הרבים נהפך להיות מוכר אצל הילדים וכו' רק בשם "פרעה בפיג'מה באמצע הלילה", – אוי לנו!].

וכן הניגון מסוגל מאד לעורר את האדם לתשובה שלימה, ולחבר את היהודי לשורש נשמתו, ולכל דבר שבקדושה, וזו ג"כ אחת הסיבות שרבינו הקדוש ז"ל הקפיד מאד שנשיר זמירות בליל שבת וביום השבת וסעודה שלישית וסעודת מלווה מלכה.

ומאידך, זה לעומת זה (קהלת ז-יד) השירים והמוזיקה יש להם כח עצום לחבר את האדם לתאוות והבלי עוה"ז ואף לעבירות רח"ל (וראה מש"כ בספרינו 'יש מאין' על מאמר אקרוקתא (ליקוטי מוהר"ן קמא-סי' ג). ועכ"פ הדבר בידינו למשוך את עצמינו להתקרב להשי"ת ותורתו הקדושה, ולצדיקי אמת ודעת תורה ונתיבות ודרכי הקדושה.

ויהי רצון שנשכיל להשתמש עם הנגינה לעשיית רצונו יתברך.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה