ניסים ואמונה

מה יותר טוב מלפתוח פוסט בתפילה על ניסים ואמונה,

מתוך ליקוטי תפילות תפילה ט, חלק א.

מוקד הישועות

אנא ה', עיניך הלא לאמונה (יש לשים לב זה חזק, עיני השם הם בחי' השגחה פרטית על כל אחד והם מחפשים להשגיח על מי שיש לו אמונה !), חננו, וזכנו, ועזרנו ברחמיך הרבים, ותשפיע עלינו אמונתך הקדושה (מכאן משמע ששינה בחינה שאדם יכול לזכות שה' ישפיע לו אמונה כלומר ע"י התעוררותא דלעילא ולא סתם התעוררות אלא) תמיד בלי הפסק רגע. ותזכה אותי ואת כל עמך בית ישראל לאמונה שלמה באמת. ונזכה להאמין בך ובצדיקיך האמתיים באמת תמיד, בלי שום מחשבת חוץ, חס ושלום, ובלי שום בלבול ונטיה כלל, חס ושלום.

ואזכה להאמין בניסיך הקדושים אשר עשית עמנו מעולם נסים ונפלאות גדולות ואשר אתה עושה עמנו בכל דור ודור עד עתה, נסים עלאין ונסים תתאין,

נסים נגלים ונסים נסתרים,

נסים על פי דרך הטבע ונסים שלא על פי דרך הטבע,

נסים בכלל ונסים בפרט,

לכל אחד ואחד מישראל בכל יום ובכל עת ובכל שעה, בכולם אזכה אני וכל עמך בית ישראל להאמין בהם באמונה שלמה בלי שום דפי ובלבול כלל, חס ושלום.

(המשך התפילה של רבי נתן היא שלא תתקלקל האמונה) ותסתום ותסכור פי כל דוברי שקר הרוצים להכניס כפירות בלב ולכסות נסים בתוך דרך הטבע, חס ושלום, "מלא פניהם קלון ויבקשו שמך יהוה".

ועזור אותנו ברחמיך הרבים להנצל מהם שלא נאבה ולא נשמע להם כלל. רק תתן לנו כח להכניעם ולשברם ולעקר ולבטל מחשבתם הרעה מן העולם. ולמלשינים אל תהי תקוה, וכל המינים והזדים והאפיקורסים כרגע יאבדו, ותן בלבם שישובו ויתחרטו כלם מדעתם הרעה והנבוכה, וישובו כלם אליך באמת, ויכירו כח מלכותך…

רבונו של עולם, אתה ידעת אשר כל אריכות גלותינו זה הוא רק מחמת פגם חלישות האמונה, אשר בשביל זה גלינו מארצנו, ועדין לא זכינו לתקן פגם האמונה, ומחמת זה ארך עלינו הגלות המר הזה עד הנה.

על כן חמל על עמך ישראל, כי אין מי יעמד בעדינו, כי אם שמך הגדול יעמד לנו, שתיטע ותקבע אמונתך הקדושה בלבנו באמת מעתה ועד עולם.

ותסיר עקמימיות שבלבנו, שלא יעלה בלבנו שום עקמימיות ושום קושיא באמונה חס ושלום (כי לכל אדם במיוחד אומר רבינו רבי נחמן מברסלב מי שלא נולד בקדושה כראוי ומי שפגם אפילו בעבירה קלה, כשעובר עליו נסיונות ונפילות וקשיים שלא כסדר – עוברים גם בליבו ובמחשבתו קושיות והרהורים באמונה על ה' וצדיקיו "למה זה קורא לי ?, למה זה מגיע לי ?"- על כן התפילה והמילים של רבי נתן הם עוצמתיים לבקש להנצל ממחשבות וקושיות כאלו וכדומים אליהם), ולא על הנהגותיך.

ונזכה להאמין תמיד כי צדיק וישר אתה. "כי ישר דבר ה' וכל מעשהו באמונה. כל מצוותיך אמונה, שקר רדפוני עזרני" חננו ועננו וזכנו לאמונה שלמה באמת תמיד, ועל ידי זה נזכה לשוב לארצנו בקרוב. כמו שנאמר: "תבואי, תשורי מראש אמנה" במהרה בימינו אמן:

בתפילה שתפילות עם ישראל יתקבלו בחן וברצון

ברסלב מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה