סגולה לזכרון

ת"ר (מסכת הוריות דף יג – ב) [תנו רבנן – למדו חכמים]  

חמשה דברים משכחים את הלימוד :

 1. האוכל ממה שאוכל עכבר, וממה שאוכל חתול .
 2. והאוכל לב של בהמה .
 3. והרגיל בזיתים .
 4. והשותה מים של שיורי רחיצה .
 5. והרוחץ רגליו זו על גבי זו .

ויש אומרים אף המניח כליו תחת מראשותיו .

חמשה דברים משיבים את הלימוד :

 1. פת פחמין, וכל שכן פחמין עצמן .
 2. והאוכל ביצה מגולגלת בלא מלח .
 3. והרגיל בשמן זית .
 4. והרגיל ביין ובשמים .
 5. והשותה מים של שיורי עיסה .

ויש אומרים אף הטובל אצבעו במלח ואוכל .

: הרגיל בשמן זית : מסייע ליה לרבי יוחנן, דאמר רבי יוחנן כשם שה"זית" משכח לימוד של שבעים שנה, כך "שמן זית" משיב לימוד של שבעים שנה

: והרגיל ביין ובשמים : מסייע ליה לרבא, דאמר רבא חמרא וריחני פקחין

: והטובל אצבעו במלח : אמר ר"ל ובאחת כתנאי ר' יהודה אומר אחת ולא שתים רבי יוסי אומר שתים ולא שלש וסימניך קמיצה.

עשרה דברים קשים ללימוד :

 1. העובר תחת האפסר [הגמל] וכל שכן תחת גמל [עצמו] .
 2. והעובר בין שני גמלים .
 3. והעובר בין שתי נשים .
 4. והאשה העוברת בין שני אנשים .
 5. והעובר מתחת ריח רע של נבילה .
 6. והעובר תחת הגשר שלא עברו תחתיו מים מ' יום.
 7. והאוכל פת שלא בשל כל צרכו .
 8. והאוכל בשר מזוהמא ליסטרון .
 9. והשותה מאמת המים העוברת בבית הקברות .
 10. והמסתכל בפני המת

ויש אומרים אף הקורא כתב שעל גבי הקבר .

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה