תפילה לחודש כסלו – סגולה לניסים ונפלאות אור וניצחון

סגולה עם תפילה לחודש כסלו :

נכון כל ראש חודש הוא זמן סגולי ומיוחד בו ניתן להמשיך בתפילה ועבודת המידות שפע ואוצרות רוחניים וגשמיים.
אך ראש חודש כסלו הוא חודש המסוגל לניסים ונפלאות.
בימים אלו אדם יכול לזכות להארת ההשגחה של הנהגת הקב"ה בטבע ומעליו.
וידיעה והשגה זאת מסוגלת לפעול לראות ניסים והשגחה פרטית מעל הטבע.
כי בחודש זה מתעורר שמות הצדיקים שנלחמו במסירות נפשם על בית מקדשנו ומסרו נפשם על שמירה וקיום תורתינו הקדושה ללא כחל וסרק להכנע לרוח המודרנית של מלכות יון שעל ידי זה ורק עי"ז זכו להתגלות אלוקית וניסים מעל הטבע.
דע כי י"ב החודשים הם י"ב חידושי המלך במלכות עולמו, י"ב חודשים מתחלקים לזכר ונקבה.
חודש כסלו הוא זכר. וסגולת החודש הוא אור וניצחון התעלות החכמה ואור הנשמה כנגד טיפשות ומחלות נפש להפוך יגון ואנחה לששון ושמחה :

תפילה לחודש כסלו עם הסגולות של החודש :

פירוש השם כסלו :

כס-לו, כס לשון יישוב הדעת כמו מלך היושב על כיסא מלכותו ביישובה הדעת מולך על עולמו – כך כל אחד יכול לזכות בימים אלו ליישוב הדעת בפרנסה בבית בעבודה עם הילדים וכו'.
וכל זה על ידי ל"ו נרות חנוכה – שסגולתם להאיר לנשמה. וזה ההפיך של השם כסל – שפירושו טיפשות, תלם, רפש ובוץ שאדם מתחכם על התורה ועל דרך התמימות והאמת של הצדיקי אמת – ונהיה טיפש ונופל לרפש ובוץ בעיות וסיבוכים בגשמיות ורוחניות בנפש וגוף.
וזה בחי' המובא בסיפורי מעשיות מעשה בחכם ותם – שנפל החכם לרפש ובוץ ! כמרומז בפסוק על טיפשות וקשיות עורף "זֶה דַרְכָּם כֵּסֶל לָמוֹ וְאַחֲרֵיהֶם בְּפִיהֶם יִרְצוּ סֶלָה" (תהלים מט יד). "כֵּסֶל" – ואם אדם זוכה על ידי תפילה ועבודת המידות יכול להפוך ולזכות לאור האמונה ובטחון כי המילה כסל היא גם הנאמר בפסוק "כִּי יְהֹוָ'ה יִהְיֶה בְכִסְלֶךָ וְשָׁמַר רַגְלְךָ מִלָּכֶד" (משלי ג כו).

שבט החודש: בנימין. שהוא בחינת קדושת ארץ ישראל ירושלים ובית הבחירה. ובו מרומז הסגולה של החודש שיכול כל אדם להמשיך על עצמו את היכולת להפוך מיגון לשמחה, כי שמו שונה מבן-אוני _ לבנימין, דהיינו מדין לרחמים, מצער לשמחה:

איך זוכים לראות ניסים ונפלאות בחודש כסלו ?

ניצחון החנוכה הוא ניצחון של בטחון בהשם על ידי הכרת גדולת השם ונפלאותיו עלינו ועל כלל ישראל בכל רגע ועת! תאמרו תפילת הודיה לבורא עולם וטוב לומר "מזמור לתודה" (תהילים), תתבודדו עם עצמכם תחפשו נקודות טובות בגשמיות ורוחניות, על הטוב תנו שבח והודיה להשם ועל הרע תחשבו ותתפללו איך אפשר לתקן לפי רצון השם וההלכות של התורה הקדושה.

ישנה סגולה שאומרים שהיא מהר' חיים פלאג'י גדול המקובלים והתלמידי חכמים בדורו:
הבטיח שמי שיזכה לא להתלונן ולא לקטר קיטור אחד מר"ח כסלו ועד היום השמיני של חנוכה – יראה נס באותה שנה (תנסו בטח לא תפסידו הכי הרבה אם לא תכעסו בבית יהיה יותר שקט ובלי מריבות – שזה נס בפני עצמו!).

ע"פ ספר היצירה, האות שבה נברא חודש כסלו היא האות סמך – שמהותה היא לסמוך ולהשען ולבטוח בהשם בורא עולם ולהאמים שהשם יתברך לא עושה עוול לאף אחד והכל ישר במשפט וברחמים ויש עניין שהכל יתהפך לטובה (בעולם הזה או לזכות לחיי עולם הבא) – גם אם זה לא נראה כרגע!

עוד סגולה לחלק דמי חנוכה לתלמידי חכמים שמוסרים נפש על התורה כי על ידם ובסכותם היה הנס שניצחו את היוונים ודלקה המנורה שבעת ימים ובזכותם נזכה כל אחד מאיתנו לכל הישועות והנפלאות !

תפילה לחודש כסלו, מהבן איש חי ורבני ישיבת ברסלב מאיר :

אלוקינו ואלוקי אבותינו, חדש עלינו את החודש הזה חודש כסלו,
לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לחיים טובים ולשלום.

ויהיו ימי החודש הזה – חודש ‎כסלו, ברוכים, טובים ומתוקנים.
ותבשרנו בהם בשורות טובות, ותשמעינו בהם ששון ושמחה.
ותחוננו בהם חכמה, בינה ודעת מאיתך, ונהיה מדובקים בתלמוד תורה.
ותשלח ברכה והצלחה והרווחה בכל מעשינו.
ותפתח לנו ולכל ישראל אחינו:

שערי אורה, שערי אהבה ואחוה,
שערי ברכה, שערי בינה,
שערי גדולה, שערי גילה,
שערי דעת, שערי הוד והדר,
שערי הרוחה והצלחה,
שערי ועד טוב, שערי ותרנות,
שערי זכויות, שערי חדוה,
שערי חוכמה, שערי חמלה,
שערי חיים טובים, שערי חן וחסד,
שערי טובה, שערי ישועה,
שערי כלכלה, שערי לימוד תורה לשמה,
שערי מזון טוב, שערי נדיבות,
שערי נעימות, שערי סמיכה,
שערי עזרה, שערי עושר,
שערי פדות, שערי פרנסה טובה,
שערי צדקה, שערי צהלה,
שערי צמח, שערי קוממיות,
שערי קרון-פנים, שערי רפואה שלימה,
שערי רצון, שערי רחמים,
שערי שלום, שערי שלווה,
שערי תשובה, שערי תורה,
שערי תפילה, שערי תשועה.

"תודיעני אורח חיים, שובע שמחות את פניך, נעימות בימינך נצח".
‏"יהיו לרצון אמרי-פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי".

תפילה לחודש כסלו טבת – מאת רבני ישיבת ברסלב מאיר

מלא רחמים. צרכינו מרבים ודעתנו קצרה לבאר ולפרש. אתה ידעת את כל מחסורינו. מלא משאלותינו לטובה ברחמים למענך ולא למעננו. חוס וחמל עלי וזכני לשוב אליך באמת ובלב שלם, ולעשות רצונך באמת כל ימי חיי, ולא אשוב עוד לכסלה (מעשים טיפשיים שהורסים לי את החיים וכל זה בידי…).

אבי אב הרחמן, אבי אב החסד, אבי צורי פודי וגואלי, יוצרי ועושי ובוראי, אלהי מלכי וקדושי אשר אתה חושב להיטיב אחריתי, למדני והורני עצה ותחבולה שאזכה לקימה, באופן שאזכה לתשובה שלמה לפניך באמת, ולא אשוב עוד לכסלה לעולם. כי איני יודע שום תחבולה, כי אם לבקש אותך שתרחם עלי, ותעזור לי ותאיר לי את הדרך, ותכוף את יצרי להשתעבד לך באמת. זכני ברחמיך הרבים לאנחה אמתית מעמק לבבי באמת, באופן שאזכה על ידי אנחתי לשוב להחיות ולהברות את הרוח חיים דקדושה רוח היהדות שדופק בלבבי וישוב לדפוק כסדר בנחת ואמונה ושלווה בלי לחצים ומתחים בנפש שמשפיעים על בריאות הגוף!

ותשכך חרון אפך מעלי, ותמתיק ותבטל כל הדינים וכל הגזרות קשות מעלינו ומעל כל עמך בית ישראל, ותסבב ברחמיך לטובה, באופן שנזכה לשוב אליך באמת, ולא נשוב עוד לכסלה, רק נזכה לעשות רצונך כל ימי חיינו לעולם. כי אתה יודע שעתה בתוקף גלותינו בכלל ובפרט, אין לנו שום כח ותקוה וסמיכה כי אם בזכות הצדיקים הקדושים שמסרו נפשם על מלחמות וקדוש השם ותורתך הקדושה, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, "אמרת ליהוה אדני אתה טובתי בל עליך. לקדושים אשר בארץ המה – כל חפצי בם !"

ואזכה לאחוז ולשלוט במחשבתי שתפסיק לרדוף ולחשוב בתאוות והבלי עולם הזה כל היום וכל הלילה, שכולם כעלה נידף וכענן פורח ואין בהם תכלית נצחי ולא אור אלוהותך כמו שלימדנו הצדיקי אמת לחשוב על תכליתנו לחיי העולם הבא עולם הנצחי שקיים לעד. ותרדוף מחשבתי תמיד להשיג אותך בקדושה ובטהרה וביישוב הדעת באמת ובאמונה שלמה. ותמשיך עלי אור קדושת כח המסדר והמיישב. ותעשה עמי נפלאות, פלאי פלאות. ותושיעני ותזכני שתרדוף מחשבתי תמיד להשיג האור האין סוף שהוא למעלה מנפשין רוחין ונשמתין. ותשביע בצחצחות נפשי. "אחת שאלתי מאת יהוה אותה אבקש שבתי בבית יהוה כל ימי חיי לחזות בנועם יהוה ולבקר בהיכלו".

ריבונו של עולם בחסדך וברחמך הרבים רחם עלינו ושלח לנו הגואל צדק במהרה בימינו. ויקים מקרא שכתוב: "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות". וזכני מהרה לעלות ולראות ולהשתחוות לפניך בבית בחירתך בשלש פעמי רגלינו. חוס וחנני והצילני והושיעני בכל מיני הצלות וישועות. ותטהרני מהרה מכל מיני טמאות ותקדשני בכל מיני קדשות. והעלני מהרה מאפלה לאורה משיעבוד לגאולה מיגון לשמחה מחושך לאור כמו שעשית עם אבותינו בימי חודש כסלו וטבת שבהם הניסים והנפלאות של ימי החנוכה.

תפילה לגילוי אלוקות :

דע : שאפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה גם שם נמצא השם יתברך

ריבון העולמים – בורא עולם הנקרא "עולם" על שם ההסתרה וההעלם. האר לנו השגחתך הפרטית על עמך ישראל ובמיוחד בארץ ישראל. ותגלה שבכל הטומאות והקליפות נעלם ונסתר אלהותך יתברך, וגם בהחלל הפנוי מאלהותך לגמרי גם שם אתה נמצא בתכלית ההעלם וההסתרה נפלאה, שאי אפשר להשיגה כלל בשום חכמה ושכל שבעולם, כי אם באמונה לבד, כי אתה מפליא לעשות, ומי ישיג פלאותיך הגדולות, כי אתה עושה נפלאות גדולות לבדך הנראין לדעתנו האנושית כמו שני הפכים בנושא אחד, ומי יעצר כח להשיג דרכי נפלאותיך הגדולות והנוראות, כאמור "פליאה דעת ממני נשגבה לא אוכל לה". ונאמר: "כי גדול אתה ועושה נפלאות אתה אלהים לבדך". ונאמר: "עושה גדולות עד אין חקר, ונפלאות עד אין מספר". ונאמר: "גבהי שמים מה תפעל עמקה משאול מה תדע". רחם עלינו ברחמיך הרבים, המלאים בכל העולמות מראש ועד סוף, כי הכל בראת בשביל רחמיך לבד כדי לגלות רחמנותך בעולם.

ואזכה להיות דבוק תמיד בצדיקי אמת ואנשיהם הנאמנים שלך הדבוקים בך האמת ובתכלית בכל רגע ורגע בדיבור ומעשה ומחשבה לעשות רצונך על פי תורתך. ואזכה לילך בדרכיהם הישרים והתמימים ולהאמין בהם באמונה שלמה, עד שאזכה לשוב אליך באמת ולהיות כרצונך הטוב כל ימי חיי. ותמהר ותחיש לגאלנו, ותביא לנו את משיח צדקנו, ויקים מהרה מקרא שכתוב: "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגואלי, ברוך יהוה אלהים אלהי ישראל עשה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן":

תפילה לפרנסה

גדול העצה ורב העליליה, אשר עיניך פקחות על כל דרכי בני אדם", ויודע ומבין מחשבותם וסודם, ומיד כל לוחציהם אתה גואלם ופודם, רחם עלי למען שמך, תחמל עלי, ותצילני מעצבון ידים, ותבטל ממני כל מיני עצבות ודאגות ומרה שחורה, ובפרט עצבות ודאגות מטרדת הפרנסה תסיר ותבטל ממני ברחמיך הרבים ותפתח לי שערי הברכה במעשי ידי ואזכה ליתן ולהפריש ללומדי תורתך מעשר ולפזר לצדקה מכל מה שארוויח שזה יהי לי השארה וזכות לחיי העולם הבא.
גל עיני ואביטה, נפלאות מתורתך. ברוך יהוה אלהים אלהי ישראל עושה נפלאות לבדו, וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה