סגולות בספר תהילים

סגולות בספר תהילים :

בעקבות שאלות רבות שפונים לרבני הישיבה לגבי סגולות ספר תהילים – איזה פרק בתהלים מסוגל לרפואה, להצלחה, לזיווג ?? הבאנו לפניכם לקט מפתחות סגולות בספר תהלים (מסודר לפי הא' – ב' שכל אחד מישראל יוכל למצוא את מבוקשו בקלות).

ספר תהלים הוא ספר ההתבודדות והתפילות של דוד המלך – וכידוע מגדולי ישראל שכתב אותו ברוח קודשו, ולכל פרק בספר תהילים יש את הסגולה שלו, על כן ליקטנו מספר שימוש תהלים לרב האי גאון, מפתחות לספר תהלים כל מזמור והסגולה שלו. _ כמובן שהעיקר בקריאת תהלים היא התפילה והצעקה והבקשה וההודיה לבורא עולם , ואין מספיק ודי בקריאת הפרק הסגולי אלא להתמקד בתפילה ובזכות האמונה ומחבר הספר תהלים הוא דוד המלך – נזכה להארת פני מלכות ה' ולהארת פנים וקירבת ה' – שזו עיקר הישועה :

הערה : מותר ואפשר להתפלל פרקי תהלים בלילה.

קריאת תהילים לפי חודש העברי שבו נולדתם (ולפי המזלות)

למי שמבולבל בין המזל לבן התאריך העברי. המזל שלו הוא לפי החודש העברי.
כלומר אם נולדתי בחודש סיון, אבל אני מזל סרטן, אז מה אני קורא ? לפי חודש סיון החודש עברי, שהרי גלגל החודשים מעל גלגל המזלות – ועל כן 'ישראל מעל המזל' ! (אשרינו ישראל – שחכמינו גילו ולימדו אותנו את זה).

תשרי (מזל מאזניים) – פרק כ"ז

חשון (מזל עקרב) – פרק פ'
כסלו (מזל קשת) – פרקים ס"ז, צ"ג
טבת (מזל גדי) – פרק נ"ט
שבט (מזל דלי) – פרק כ"ג
אדר (מזל דגים) – פרק קכ"ו
ניסן (מזל טלה) – פרקים קי"ד, צ"ב
אייר (מזל שור) – פרק צ"ה
סיון (מזל תאומים) – פרק ק"ז
תמוז (מזל סרטן) – פרק צ'
אב (מזל אריה) – פרק קל"ז
אלול (מזל בתולה) – פרק צ"ד

תפילה ליום הולדת | ברכות ליום הולדת

תהלים,שמוש תהלים,ספר תהלים

אות א'

אוהב – שירבו לך אוהבים >> תהילים קיא
אוהב – לקיים אהבת אהובים >> תהילים קלג

אויב – לנצח אויביו >> תהילים קלג
אויב – לפחד אויב >> תהילים קיט
אויב – להינקם מאויביו >> תהילים נד
אויב – לאבד האויבים >> תהילים יא
אויב – להינצל מיד אויב >> תהילים מד

אסיר – לנאסר בכלי ברזל >> תהילים נו

אפיקורוס – ליתן מענה >> תהילים קיח
תהילים קיט

אריה – להינצל מאריה  >> תהילים צ

אש – להינצל מאש וממים >> תהילים עו

אישה – אישה שבניה מתים >> תהילים לג
תהילים קכו
אישה – מי שיש לו אישה רעה >> תהילים מה
אישה – שונא לאשתו >> תהילים מו
תהילים קלט
תהילים קמ

אות ב'

בית >> לבנין הבית  >> תהילים מב
תהילים מג

בנים – לאשה שבניה מתים >> תהילים לג

בעל דין לנצח בעל דין  >> תהילים צג

בקשה – אם צריך דבר מאדם  >> תהילים סח

אות ג'

גאוה – להשפילה >> תהילים עה
תהילים קלא
תהילים קלח

גבורה – להתגבר בגבורותיו >> תהילים קיב

גנב – לפרסם הגנב  >> תהילים טז

אות ד'

דין – לדינא  >> תהילים קיט/ ל
דין – טוב >> לדין  >> תהילים כ
דין – לנצח את בעל דינו >> תהילים צג

דרך – לומר בדרך  >> תהילים יז
דרך – לילך בדרך >> תהילים לד
תהילים קיט
תהילים נ

אות ה'

הודאה – להלל לה' >> כל מזמור

הלשנה – מי שהלשינוהו חנם >> תהילים קיז

הפלה – לאשה שמפלת נפלים  >> תהילים א

הצלה – להושיע את העיר >> תהילים פז
תהילים פח

הצלחה – הצלחה  >> תהילים נז
תהילים קח

אות ז'

זדונות – להודות על הזדונות  >> תהילים קלו
זנות – לטמא הזנות  >> תהילים נא
זנות – לחמדן וזנאי >> תהילים סט

אות ח'

חולשה – שלא יחלש >> תהילים יב

חולה – לנער חולה >> תהילים ט
חולה – קדחת  >> תהילים מט
תהילים סז
תהילים קה
תהילים קו
תהילים קז
חולה – לרזה גופו מרוב חולי >> תהילים פד
חולה – חולי השוקיים  >> תהילים קמב
חולה – חולי הזרוע  >> תהילים קמג
חולה – שבירת היד  >> תהילים קמד
חולה – לכאב לב >> תהילים קמא
חולה – למאבד איבריו >> תהילים פט
חולה – לחשש עין ימנית >> תהילים קיט / ג
חולה – לחולי הטחול >> תהילים קיט / ז
חולה – לכרס עליון >> תהילים קיט / ח
חולה – למי שחולה בכל גופו >> תהילים קיט / ט
חולה – לניפוח האף הימני >> תהילים קיט / כ
חולה – לניפוח האף שמאל >> תהילים קיט / פ
חולה – לחשש יד ימין  >> תהילים קיט / מ
חולה – לחשש יד שמאל  >> תהילים קיט / ע
חולה – לחשש רגל שמאל >> תהילים קיט / ק
חולה – לחשש אוזן ימין >> תהילים קיט / ר
חולה – לחשש אוזן שמאל >> תהילים קיט / ת

חטא – להישמר מחטא  >> תהילים קיט / ה

חיה – חיות רעות >> תהילים כז

חכמה – לקבלת חכמה  >> תהילים יט

חלום – לשאלת חלום  >> תהילים כג

חן – למצוא חן >> תהילים ח , תהילים עא , תהילים עב
חן – לחן וחסד בעיני המלכות  >> תהילים עח

חסיד – להיות חסיד >> תהילים צט

חרב – למכת חרב >> תהילים קמו

חשד – לחשדא  >> תהילים קיט / י

אות י'

ילדים – מי שמתו ילדיה >> תהילים קכו , תהילים לג

ים – סערה בים >> תהילים ב

יצר הרע – נגד עצת היצר  >> תהילים נט

אות כ'

כלב – כלב רע  >> תהילים נח

אות ל'

לילה – לצאת בלילה יחידי >> תהילים קכא

לימוד – סגולה קודם הלימוד >> תהילים קלד

ליסטים – להינצל מליסטים תהילים נ

לשון הרע – להסיר מלשון הרע >> תהילים נב

אות מ'

מושל – להבעית מושל  >> תהילים קיט

להרחיק מזיק – להרחיק המזיקים מעליו  >> תהילים קד

מים – להינצל משטף מים >> תהילים כד , תהילים עו

מינות – לבטל עבודתה  >> תהילים פ , תהילים פא ,תהילים קיג
מינות – להתווכח עמהם  >> תהילים קטו , תהילים קיח

מיתה – להנצל ממיתה משונה  >> תהילים יג , תהילים קטז

מכשול – שלא יכשילוהו בעירו  >> תהילים צה

מלחמה לילך למלחמה  >> תהילים ס , תהילים ע , תהילים פג

מלכות – לחן וחסד במלכות >> תהילים עח
מלכים – להינצל ממלכים  >> תהילים יח

מסחר – להצליח במסחר  >> תהילים קיד , תהילים סג

מעוברת >> תהילים קכח

מצוה – שתתקיים בידו מצוה >> תהילים קיט
מצוה – לדבר מצוה  >> תהילים קכט

אות נ'

נהר – לעבור בנהר >> תהילים סד , תהילים קכו

נחש – לנשיכת נחש  >> תהילים קמז

לראות ניסים גדולים >> תהילים צב

אות ס'

סחורה – להצליח בסחורה >> תהילים סג , תהילים קיד

סכנה – לכל צרה וסכנה  >> תהילים כו

ספינה – לעבור בספינה  >> תהילים קכד , תהילים קל

אות ע'

עבד – לעבד שברח >> תהילים קכג

עבודה זרה – לבל יעבוד ע"ז  >> תהילים פ , תהילים פא

עיניים – לחולי עיניים >> תהילים ו
עין – לחשש עין ימין  >> תהילים קיט
עין הרע להסיר עין הרע  >> תהילים לא
עין – לחשש עין שמאל תהילים קיט / ג

עצה – אם יעץ עליך דבר רע  >> תהילים לח

עקרה – לאשה עקרה  >> תהילים קב , תהילים קג

אות פ'

פחד – להינצל מפחד  >> תהילים יד , תהילים עג , תהילים קמה
פחד – אם ירא לשבת בבית  >> תהילים סא

פיוס – לפייס את חבירך פה

פרנסה – בטלוהו מאומנותו >> תהילים מא

אות צ'

צער – לכל צער >> תהילים כב

צרה – לכל צרה וסכנה  >> תהילים כו
צרה – שלא תפול ביום צרה >> תהילים עז

צרכים – לבקש צרכיך  >> תהילים קיט / ס

אות ק'

קדחת – לחולה קדחת  >> תהילים מט
קדחת – לקדחת תמידית תהילים סז , תהילים קז
קדחת – לקדחת השלישית >> תהילים קו
קדחת – לקדחת הרביעית >> תהילים קה

אות ר'

ראש – לכאב ראש >> תהילים ג

רוח >> למי שיש לו רוח  >> תהילים סו
רוח >> לרוח בישא >> תהילים סח
רוח רעה >> למי שיש לו רוח רעה >> תהילים כט , תהילים מ , תהילים פו
רוח רעה >> >> תהילים ה , תהילים צא

רחמים – לבקשת רחמים  >> תהילים לב

ריב – אם קמו עליך מריבים  >> תהילים לה

רשעים – לכלות רשעים  >> תהילים לו

אות ש'

שבועה – לפרוץ בשבועות  >> תהילים קלב

שד – להמית שד >> תהילים טו

שונאים – שיפחדו ממך  >> תהילים מח , תהילים מג

שונאים – להבריח שונאים  >> תהילים ז

שונאים – שיש לו שונאים  >> תהילים י , תהילים עד
שונאים – להשמיד שונאים תהילים קיט / צ
שונאים – שונא לאשתו >> תהילים מו , תהילים קלט , תהילים מ
שונאים – להכניע שונאים  >> תהילים עט
שונאים – אם מעיק עליך  >> תהילים צד ,תהילים קט
שונאים – שישלימו לך >> תהילים קי , תהילים קלז

שודדים – להינצל משודדים תהילים נ

שיכור >> תהילים לז

שלטון – לילך לפני שלטון תהילים כא

שליחות להצליח בשליחותך >> תהילים פב

שכחה >> תהילים קיט / ב

שלום – לשלום עם חבירו תהילים צח , תהילים קכ

שריפה >> תהילים קמח
שריפה – שלא תרבה  >> תהילים קמט

אות ת'

תינוק – לתינוק שנולד  >> תהילים קכז

תענית – למתענה >> תהילים לט

תפילה – לאחר מנחה וערבית  >> תהילים סב
תפילה – לתפילה  >> תהילים כח

תשובה – לעשות תשובה  >> תהילים ד

סגולות בספר תהלים – כללי

טוב לכל מאן דבעי >> >> תהילים ד

לכל עקא ומיצר >> תהילים כה

לכל דבר רע >> תהילים ל , תהילים נח

לילך אצל אדם גדול >> תהילים קכב

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה