סגולת ברכת הלבנה / סגולת קידוש לבנה

סגולת ברכת הלבנה: בסוף יש תפילה נפלאה לאחר ברכת הלבנה.

לפני שנתחיל… נשים גם יכולות לומר ברכת הלבנה.

סגולה א.
– עיין ב'אליה רבה' (ס' תרב' סק"ז) בשם הרב 'אור חדש' מעשה באחד שניצל מלסטים מזויינים, בזכות ברכת הלבנה. וכתב 'שכל מי שיקדש הלבנה בכוונה, שוב לא ידאג פן ימות בחודש ההוא, מהיום ההוא והלאה. וסימן לדבר "וירחך לא יאסף". (עיין 'חזו"ע – חנוכה' ע' שלד')

סגולה ב.
– כתב רבנו חיים פלאג'י זיע"א בספרו 'כף החיים' (פרק לה' אות ג') 'ראשונים כמלאכים הטיבו את אשר דברו דהיא סגולה נפלאה להאומר 'ברכת הלבנה' בכונה שלא יארע לו שום נזק וחשש מיתה באותו חודש… וכן מובא בחיד"א (בספרו מורה באצבע קפח').

סגולה ג.
– בשו"ת 'חתם סופר' (או"ח סימן ק"ב) כתב קידוש הלבנה סגולה לרפואה וחיים שנחשב כמקבל פני השכינה וכתוב "באור פני מלך חיים".

סגולה ד.
קידוש לבנה מסוגלת לזיווג הגון.
קִדּוּשׁ לְבָנָה – סְגֻלָּה שֶׁיִּמְצָא אָדָם אֶת זִוּוּגוֹ. וְסִימָן לַדָּבָר: "לְבָנָה" – בְּ'תוּלָה נִ'שֵּׂאת לַ'יּוֹם הָ'רְבִיעִי.
(ספר המידות למוהר"ן מברסלב זיע"א, ערך חיתון א"ב)
{ליקט וערך בס"ד מאיר ב.}

ברכת הלבנה היא סגולה לחיים ארוכים והתחדשות המוחין מכל הצרות שעוברים על כל אחד ואחד בגלותינו המר הזה, כי נמשלה מלכות דוד ללבנה שהיא מתחדשת בכל עת שמרמז על כנסת ישראל בחינת מלכות דוד שכלול מהם. שצריכין להתחדש בעבודתם בכל עת כדי שיזכו להתחדש לעתיד. ולחיות חיים ארוכים הנ"ל. כמו שאנו אומרים וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן שהם עתידים להתחדש כמותה. ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו. ואז אומרים דוד מלך ישראל חי וקים.

כי זה עיקר החיות כשמתחדשים בכל עת שאנו ממשיכין עלינו אור הדעת והתנוצצות המוחין האמתיים להכיר את בוראנו יתברך שמו. להיות נכלל בשם ה' ואנו מתפארין בו יתברך והוא מתאפר בנו כנ"ל בברכה עטרת תפארת לעמוסי בטן – הם עם ישראל עמוסים מבטן במצוות ואור האלוקי, כי התחדשות הלבנה בכל חדש שהיא בחינת תיקון ומלוי פגימתה, היא בחינת התחדשות נפשות ישראל לעולם הבא. ועל כן אז מתחדש הזיכרון ביותר וכנ"ל. (ליקוטי הלכות לרבי נתן מברסלב).

תפילה להתחדשות בראש חודש או לאחר קידוש לבנה:

ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב:

ריבונו של עולם מחדש חודשים, מלא רחמים ברחמיך הרבים, רחם על נפשותינו ותחדש ותמלא את הימים שעברו בחושך ובמוחין דקטנות ברוח חיים ומוחין דגדלות מלאי שמחה ברכה והצלחה, כמו שאנחנו מברכים בברכת הלבנה שהיא בחינת עמך ישראל – "וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן שהם עתידים להתחדש כמותה. ולפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו". באופן שאזכה להציל נפשי מכל הגשמיות והצרות והקליפות והמקטרגים המחשיכים את המוחין בקטנות ומסתירים את אור הלבנה היא אור הנשמה שלי להתקרב אליך להכיר את נפלאותיך ולהודות ולפאר לשמך הגדול והנורא…

עזרני לשוב אליך באמת ובלב שלם כרצונך הטוב, ולא אשוב עוד לכסלה. "אם און פעלתי לא אוסיף", רחם עלי ברחמים חדשים בזכות הצדיקים הגדולים השלמים אשר אנו נשענים עליהם תמיד, שזכו להתחדש בכל פעם בכל יום ובכל עת ובכל שעה, כי אתה יודע שכל סמיכותנו עליהם, ובגדל כחם יש לנו על מה לסמוך. עתה גם עתה, אפילו בעצם פחיתותנו וגריעותנו חס ושלום, הושיענו בזכותם וטהר לבנו לעבודתך באמת, "השיבני ואשובה כי אתה אלהי".

ותגדיל נפלאותיך עמי, ותעשה עמי חסד חנם בכל עת, ותלמדני בדרך עצותיך האמתיות, ותורני בדרך הישר והאמת, באופן שאזכה מעתה לעזוב דרכי הרע ומחשבותי הפגומות. ואזכה להתקשר בך מעתה ולילך ולבא מהרה לארץ ישראל בשנה הזאת, ואזכה להתחדש לגמרי להתחיל מחדש בעבודת יהוה כאלו נולדתי היום:

עילת העילות וסיבת כל הסיבות אנת לעילה ולית לעילה מינך, אנת ממלא וסובב כל עלמין אנא מלא אותנו ברוח חיים של התורה הקדושה ואר פני הצדיקים יאיר עלינו דרכיה הנעימות. עזרנו נא מעתה, והושיענו ישועה שלמה כנאה לך, באופן שאזכה להתחדש לגמרי, שאעזוב דרכי הרע ומחשבותי הרעות לגמרי ולא אשוב עוד לכסלה. "לב טהור ברא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי",

ואזכה שהחודש הבא עלינו לטובה ולברכה, יהיה מלא בזיכרון בכל עת דיבור ומעשה, ביראתך ואהבתך, להכיר בנפלאותיך וחסדיך הרבים בכל עת ערב ובוקר וצהריים, הטוב שמך ולך נאה להודות הגומל חסדים טובים לעמו ישראל.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה