סדר הנחת תפילין

ריבונו של עולם זכנו ברחמיך לקיים מצות תפילין כראוי עם כל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלויים בה, ובלב טוב ובשמחה גדולה וביראה ואהבה עצומה. ותעזרנו שלא אסיח את דעתי מן התפלין לעולם. ואזכה שיאיר עלי אור פניך על ידי קדושת מצות תפילין הקדושים. ויקים בי מקרא שכתוב: "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך".

לזכות לאמונה

ואזכה שימשך עלי אור החשמ"ל הקדוש על ידי הרצועות הקדושות של התפילין. ועל ידי מצוות תפילין אזכה לאמונה שלמה , באמת , תמיד. ואזכה להתקשר ולהתדבק בך באמת על ידי קשירת התפילין בראשי ובזרועי, ותזכני להמשיך עלי תמיד קדשת אור התפלין הקדושים, ולקבל תמיד שכל חדש ונשמה חדשה מאור הפנים: "דבקה נפשי אחריך בי תמכה ימינך. דבקתי בעדותיך ה' אל תבישני".

אבי אב הרחמן עזרני ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים, שאזכה לדבק עצמי אליך תמיד בכל עת באמת ובאמונה שלמה ובדעה נכונה ומיושבת. בקדושה ובטהרה גדולה. ואזכה לפשפש עצמי בכל עת אם אני דבוק בהשם יתברך באמת, עד שאזכה לקיים מצות "ובו תדבק" באמת, בתכלית השלמות כרצונך הטוב:

וזכני ברחמיך הרבים לקיים מצות תפילין כראוי בכל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלויים בה. ואזכה להניח בכל יום תפילין כשרים וקדושים מסופר הגון וצדיק אמיתי.

ואזכה שתזמין לי פרנסתי כראוי להוציא על מצווה זו ממון ככל הנדרש כדי שיהיו נכתבין בקדושה גדולה ובכוונה עצומה ונוראה כראוי, לכוון בשעת כתיבת התפילין ותקונן וכתיבת הפרשיות ותיקון הבתים והרצועות, ותפירתן בגידין וכל תיקוני התפלין, הכל יהיה נעשה על צד היותר טוב ונאות כפי דיני התורה הקדושה.

ויהיו התפילין שלי כשרים תמיד בכל פרטי דיניהם ונאים ביותר בתכלית הנוי והיפי, וקדושים בתכלית הקדושה. ואזכה להניח תפילין דרש"י ותפילין דרבנו תם. בכל יום ויום.

יחד עם סדר הנחת תפילין כדאי שתשקיעו בכמה תפילות מועילות לתיקון המוחין וזה מועיל בכמה אופנים למשך היום וגם לעסקים שהמוח יהיה רענו ומיושב להצליח ולא לעשות שטויות.

תיקון המוחין

ואזכה להניחם במקומם הראוי על הראש ועל הזרוע בשמחה רבה וחדוה גדולה ועצומה מאד מאד, ובכונה גדולה עצומה ונוראה, ובהתעוררות גדול בשמחה גדולה. עד שאזכה שיהיה נמשך עלי קדושה גדולה ועצומה, ואזכה לתיקון המוחין, קדושת המחשבה, לחשוב בדברים קדושים ולהתרחק מהרהורים רעים תאוות ומידות רעות, על ידי הנחת תפילין הקדושים והנוראים מאד מאד.

ויהיה נמשך עלי קדושת התפילין משורשם העליון בקדושתך העליונה, עד שאזכה לדבקות גדול אליך באמת על ידי מצות תפילין. ולא אסיח דעתי מן התפילין לעולם, ולא אדבר שום שיחה בטלה בעת שאני מוכתר בתפילין בכתרי דמלכא עלאה, בחגירת זיינא עלאה, ואזכה להתעטר בנזר עטרת תפארת התפילין הקדושים באימה וביראה גדולה ועצומה בלב טוב ובשמחה רבה וחדוה גדולה, באופן שאזכה לקים מצות תפלין בשלמות הראוי כרצונך הטוב, עד שאזכה להתדבק בך יתברך תמיד על ידי קדושת התפילין הנוראים.

שנזכה לקדושת התפילין

אבינו שבשמים חומל דלים חמול עלינו, ועזרנו וחננו בקדושת התפילין. וכשם שזכית אותנו ונתת לנו על ידי משה עבדך מצוה הגדולה הזאת, כן תחננו ותזכנו ברחמיך לקיים באמת ובשלמות גדול מצוה זאת של תפילין. ונזכה להתדבק בך תמיד, ואל יגרמו עונותינו להפסיק חס ושלום בינינו לבינך. כי אתה אלוה סליחות, וברחמיך הרבים תזכנו לשוב בתשובה שלמה אליך באמת.

ונזכה להתבייש ממך תמיד באמת על עצם פשעינו וחטאתנו נגדך תתברך. ובחסדך הגדול תמחול לנו על כל עונותינו וחטאנו ופשעינו שחטאנו ושעוינו ושפשענו לפניך מיום היותינו על האדמה עד היום הזה. ותתקן ברחמיך כל הפגמים שפגמנו בשמך הגדול. עד שנזכה להמשיך עלינו תמיד קדושת התפילין באמת, עד שנזכה להתדבק בך תמיד בדבקות נפלא ועצום, בתשוקה וחשקה וחפצה וחמדה ואהבה גדולה אליך באמת כרצונך הטוב.

כמו שכתוב: "כלתה לתשועתך נפשי לדברך יחלתי. כלה שארי ולבבי צור לבבי וחלקי אלהים לעולם. אחת שאלתי מאת יהוה אותה אבקש שבתי בבית יהוה כל ימי חיי לחזות בנעם יהוה ולבקר בהיכלו":

וזכנו לקים מצוות הנחת תפילין בשלמות כראוי בכל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה ותרי"ג מצות התלויים בה, בשמחה גדולה ובחדוה רבה ועצומה. ותשפיע ותאיר עלינו אור התפילין והרצועות הקדושים משורשם העליון, באופן שנזכה לתקן פגם כל הגזלות ופגם כל תאות ממון וכל מיני פגם הדעת והמוח,

וזכנו לקיים מצות תפילין כראוי בכל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי"ג מצות התלויים בה, ובלב טוב ובשמחה גדולה, כראוי לשמח ולגיל ולשוש מאד כשאנו זוכים להתעטר בעטרת תפארת התפלין הקדושים והנוראים מאד שהם כתרי דמלכא.

ובזכות קדושת השבעה ראשים של התרין "שינין" הקדושים שבתפילין, שהם "שין" של שלשה ראשים ו"שין" של ארבע ראשים, נזכה להמשיך עלינו קדושת משה משיח שהוא רועה ישראל האמתי שכלול מכל השבעה רועים. ובזכותם וכוחם של משה רבנו עליו השלום ושל כל השבעה רועים, ובזכות כל הצדיקים האמתיים, נזכה לשבר ולבטל תאות נאוף מאתנו, ולשבר החותם דקליפה, ולתקן בכל מיני תיקונים החותם דקדושה.

חתמנו לחיים אמתיים, מלך חפץ בחיים, למענך אלהים חיים. גואל ממות ופודה משחת, הצילנו מבאר שחת. הצילנו נא ברחמיך הרבים מן השאול תחתיות. פדה אותנו מעזות התאות רעות, ובפרט מעזות הרע של תאות נאוף. פדה עמך מעזים, צאנך מיד גוזזים, עשה עמנו פלא לחיים:

לזכות לשמחה

שאזכה להפוך – כל פגמי וחטאי העצומים שעשיתי, ופגמתי הרבה מאד בלי שעור – לשמחה, על אשר אף על פי כן חמל השם יתברך עלי, ושם נפשי בחיים ולא נתן למוט רגלי, וזכני להיות בכלל ישראל ולא עשני גוי, ואני זוכה לקים כמה מצות גדולות בכל יום ויום, להתעטף בציצית, ולהניח תפילין ולקרות קריאת שמע, ולקבל שבת ויום טוב,

ולשמוע קול שופר בראש השנה, ולהתענות ביום הכפורים, וליישב בסוכה, ולטל ארבעה מינים, ולאכל מצה בפסח, וכן שארי כל המצות הקדושות אשר אנחנו עם קדשך מקימים בכל עת אפילו הפחות שבפחותים והקל שבקלים. מה רב טובך.., בודאי יש בכל מצוה ומעשה טובה איזה נקדה טובה, על כל פנים. ועל ידי אלו הנקודות טובות ראוי לנו לשמח כל ימינו לעולם,

וזכנו לקים מצוות הנחת תפילין בשלמות, בקדשה ובטהרה גדולה, ביראה ובאהבה, בשמחה ובטוב לבב. עד שימשך עלינו על ידי פאר התפלין הקדושים והנוראים, קדושת המוחין משורשם מהראש בית, שהוא ממלא את בתי התפילין הקדושים במוחין קדושים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה.

סדר הנחת תפילין

סדר הנחת תפילין – המשך

וַיְדַבֵּר יְהֹוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר: קַדֶּשׁ לִי כָל בְּכוֹר פֶּטֶר כָּל רֶחֶם בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל בָּאָדָם וּבַבְּהֵמָה לִי הוּא: וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל הָעָם זָכוֹר אֶת הַיּוֹם הַזֶּה אֲשֶׁר יְצָאתֶם מִמִּצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים כִּי בְּחֹזֶק יָד הוֹצִיא יְהֹוָה אֶתְכֶם מִזֶּה וְלֹא יֵאָכֵל חָמֵץ: הַיּוֹם אַתֶּם יֹצְאִים בְּחֹדֶשׁ הָאָבִיב:סדר הנחת תפילין

וְהָיָה כִיי יְבִיאֲךָ יְהֹוָה אֶל אֶרֶץ הַכְּנַעֲנִי וְהַחִתִּי וְהָאֱמֹרִי וְהַחִוִּי וְהַיְבוּסִי אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לַאֲבֹתֶיךָ לָתֶת לָךְ אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ וְעָבַדְתָּ אֶת הָעֲבֹדָה הַזֹּאת בַּחֹדֶשׁ הַזֶּה: שִׁבְעַת יָמִים תֹּאכַל מַצֹּת וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי חַג לַיהֹוָה: מַצּוֹת יֵאָכֵל אֵת שִׁבְעַת הַיָּמִים וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ: וְהִגַּדְתָּ לְבִנְךָ בַּיּוֹם הַהוּא לֵּאמֹר –

בַּעֲבוּר זֶה עָשָׂה יְהֹוָה לִי בְּצֵאתִי מִמִּצְרָיִם: וְהָיָה לְךָ לְאוֹת עַל יָדְךָ וּלְזִכָּרוֹן בֵּין עֵינֶיךָ לְמַעַן תִּהְיֶה תּוֹרַת יְהֹוָה בְּפִיךָ כִּי בְּיָד חֲזָקָה הוֹצִאֲךָ יְהֹוָה מִמִּצְרָיִם: וְשָׁמַרְתָּ אֶת הַחֻקָּה הַזֹּאת לְמוֹעֲדָהּ מִיָּמִים יָמִימָה:

וְהָיָה כִּי יְבִאֲךָ יְהֹוָה אֶל אֶרֶץ הַכְּנַעֲנִי כַּאֲשֶׁר נִשְׁבַּע לְךָ וְלַאֲבֹתֶיךָ וּנְתָנָהּ לָךְ: וְהַעֲבַרְתָּ כָל פֶּטֶר רֶחֶם לַיהֹוָה וְכָל פֶּטֶר שֶׁגֶר בְּהֵמָה אֲשֶׁר יִהְיֶה לְךָ הַזְּכָרִים לַיהֹוָה: וְכָל פֶּטֶר חֲמֹר תִּפְדֶּה בְשֶׂה וְאִם לֹא תִפְדֶּה וַעֲרַפְתּוֹ וְכֹל בְּכוֹר אָדָם בְּבָנֶיךָ תִּפְדֶּה:

וְהָיָה כִּי יִשְׁאָלְךָ בִנְךָ מָחָר לֵּאמֹר מַה זֹּאת וְאָמַרְתָּ אֵלָיו בְּחֹזֶק יָד הוֹצִיאָנוּ יְהֹוָה מִמִּצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים: וַיְהִי כִּי הִקְשָׁה פַרְעֹה לְשַׁלְּחֵנוּ וַיַּהֲרֹג יְהֹוָה כָּל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבְּכֹר אָדָם וְעַד בְּכוֹר בְּהֵמָה עַל כֵּן אֲנִי זֹבֵחַ לַיהֹוָה כָּל פֶּטֶר רֶחֶם הַזְּכָרִים וְכָל בְּכוֹר בָּנַי אֶפְדֶּה: וְהָיָה לְאוֹת עַל יָדְכָה וּלְטוֹטָפֹת בֵּין עֵינֶיךָ כִּי בְּחֹזֶק יָד הוֹצִיאָנוּ יְהֹוָה מִמִּצְרָיִם.

העמוד הקודם 1 2
הראה עוד

מאמר מקושר

3 תגובות

  1. סליחה על הבורות, אבל אני רק לא מזמן התחלתי להתחזק ולהניח תפילין ורציתי לשאול על מה שרשום באמצע "ואזכה שימשך עלי אור החשמ”ל הקדוש על ידי הרצועות הקדושות של התפילין" מי או מה זה החשמ"ל?
    פשוט קצת מציק לי לקרוא משהו שאני לא מבין והייתי מעוניין שיסבירו לי

    1. בכלליות כדי לשבר את האוזן – חשמל זהו אור רוחני שעוטף ומאיר להנשמה, כמו חשמל שעל ידו מאיר הבית מכשירים חשמליים ואלקטרונים פועלים ומשרתים אותנו – כך כשהאור הזה מתפקד כדבעי, אזי השדות החשמליים של המוח והנשמה מאירים אור השם יתברך בנחת ובאמונה ויישוב הדעת.

כתיבת תגובה