סדר הנחת תפילין

וזכנו לקים מצוות הנחת תפילין בשלמות כראוי בכל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי”ג מצות התלויים בה, בשמחה גדולה ובחדוה רבה ועצומה. ותשפיע ותאיר עלינו אור התפילין והרצועות הקדושים משורשם העליון, באופן שנזכה לתקן פגם כל הגזלות ופגם כל תאות ממון וכל מיני פגם הדעת והמוח,

וזכנו לקיים מצות תפילין כראוי בכל פרטיה ודקדוקיה וכונותיה ותרי”ג מצות התלויים בה, ובלב טוב ובשמחה גדולה, כראוי לשמח ולגיל ולשוש מאד כשאנו זוכים להתעטר בעטרת תפארת התפלין הקדושים והנוראים מאד שהם כתרי דמלכא.

ובזכות קדשת השבעה ראשים של התרין “שינין” הקדושים שבתפלין, שהם “שין” של שלשה ראשים ו”שין” של ארבע ראשים, נזכה להמשיך עלינו קדושת משה משיח שהוא רועה ישראל האמתי שכלול מכל השבעה רועים. ובזכותם וכוחם של משה רבנו עליו השלום ושל כל השבעה רועים, ובזכות כל הצדיקים האמתיים, נזכה לשבר ולבטל תאות נאוף מאתנו, ולשבר החותם דקליפה, ולתקן בכל מיני תיקונים החותם דקדושה.

חתמנו לחיים אמתיים, מלך חפץ בחיים, למענך אלהים חיים. גואל ממות ופודה משחת, הצילנו מבאר שחת. הצילנו נא ברחמיך הרבים מן השאול תחתיות. פדה אותנו מעזות התאות רעות, ובפרט מעזות הרע של תאות נאוף. פדה עמך מעזים, צאנך מיד גוזזים, עשה עמנו פלא לחיים:

לזכות לשמחה

שאזכה להפוך – כל פגמי וחטאי העצומים שעשיתי, ופגמתי הרבה מאד בלי שעור – לשמחה, על אשר אף על פי כן חמל השם יתברך עלי, ושם נפשי בחיים ולא נתן למוט רגלי, וזכני להיות בכלל ישראל ולא עשני גוי, ואני זוכה לקים כמה מצות גדולות בכל יום ויום, להתעטף בציצית, ולהניח תפילין ולקרות קריאת שמע, ולקבל שבת ויום טוב,

ולשמע קול שופר בראש השנה, ולהתענות ביום הכפורים, וליישב בסוכה, ולטל ארבעה מינים, ולאכל מצה בפסח, וכן שארי כל המצות הקדושות אשר אנחנו עם קדשך מקימים בכל עת אפילו הפחות שבפחותים והקל שבקלים. מה רב טובך.., בודאי יש בכל מצוה ומעשה טובה איזה נקדה טובה, על כל פנים. ועל ידי אלו הנקודות טובות ראוי לנו לשמח כל ימינו לעולם,

וזכנו לקים מצוות הנחת תפילין בשלמות, בקדשה ובטהרה גדולה, ביראה ובאהבה, בשמחה ובטוב לבב. עד שימשך עלינו על ידי פאר התפלין הקדושים והנוראים, קדושת המוחין משורשם מהראש בית, שהוא ממלא את בתי התפילין הקדושים במוחין קדושים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה.

העמוד הקודם 1 2 3 4העמוד הבא
הראה עוד

מאמר מקושר

3 תגובות

  1. סליחה על הבורות, אבל אני רק לא מזמן התחלתי להתחזק ולהניח תפילין ורציתי לשאול על מה שרשום באמצע “ואזכה שימשך עלי אור החשמ”ל הקדוש על ידי הרצועות הקדושות של התפילין” מי או מה זה החשמ”ל?
    פשוט קצת מציק לי לקרוא משהו שאני לא מבין והייתי מעוניין שיסבירו לי

    1. בכלליות כדי לשבר את האוזן – חשמל זהו אור רוחני שעוטף ומאיר להנשמה, כמו חשמל שעל ידו מאיר הבית מכשירים חשמליים ואלקטרונים פועלים ומשרתים אותנו – כך כשהאור הזה מתפקד כדבעי, אזי השדות החשמליים של המוח והנשמה מאירים אור השם יתברך בנחת ובאמונה ויישוב הדעת.

כתיבת תגובה