סוד הבחירה – "בא לי" עושה, לא "בא לי" לא עושה

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר וזאת הברכה | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

(דברים לג-יז) "בכור שורו הדר לו". איתא בדברי רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן קמא, סי' א), כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר, ולקשר עצמו אל השכל והחכמה שיש בכל דבר

[אמר המעתיק: באופן פשטני יש לבאר איך בכל דבר, חפץ ומצב, אוכל לעשות רצון ה' ונחת רוח לפניו, כי ברוב החפצים ניתן להשתמש לטוב או לרע, לעשיית רצון ה', או עשיית ח"ו ההיפך מרצון ה', ויש להתבונן עם השכל הישר, שה' חנן כל אדם כמ"ש (קהלת ז-כט) האלקים עשה את האדם ישר, איך אוכַל להשתמש עם החפץ ההוא (כמעט כל חפץ שבעולם) לעשות רצון ה'. אבל באמת לא בכל חפץ ניתן לעשות רצון ה' ויש חלק מהם שצריך לברוח מהם ולהתרחק מהם מכל וכל, כגון בתי ע"ז, ואייפון וטלויזיה וכו'].

כדי שיאיר לו השכל שיש בכל דבר להתקרב להשי"ת ע"י אותו הדבר. כי השכל הוא אור גדול ומאיר לו בכל דרכיו, כמ"ש (קהלת ח) חכמת אדם תאיר פניו. (פירוש לפניו) וזה בחי' יעקב (ע' בפנים) אבל מי שאינו מקשר עצמו אל השכל והחכמה והחיות שיש בכל דבר – זה בחי' עשו, שביזה את הבכורה כמ"ש (בראשית כה) ויבז עשו את הבכורה, דהיינו השכל, כמ"ש (תהלים קיא) ראשית חכמה. ועשו הוא בחי' (משלי יח) לא יחפוץ כסיל בתבונה כי אם בהתגלות לבו,

סוד הבחירה – "בא לי" עושה, לא "בא לי" לא עושה

[א"ה זה מה שקורים "בא לי", היינו שהרשע לא רוצה באמת וברצון ה' ובטוב, אלא במה "שבא לו" ומתחשק לו באותו רגע, דהיינו תאות נפשו ולבו. והנה איתא בזוה"ק (פ' וישלח, דף קעו:) כי יעקב ויוסף כחדא חשיבי. ועל כן נאמר ביוסף (דברים לג-יז) בכור שורו הדר לו. בכור – הוא בחינת השכל, כמ"ש (תהלים קיא) ראשית חכמה, וכנ"ל, וזהו שורו לשון הסתכלות, (א"ה כמ"ש (במדבר כ"ד יז') אשורנו ולא קרוב].

כי צריכים להסתכל בשכל שיש בכל דבר, כנ"ל. וזהו הדר לו. ותרגם אונקלוס זיו ליה, לשון אור, כי השכל מאיר לו בכל דבר ובכל מקום, אפילו במקום שהיה אפל וחושך, כשזוכה להסתכל על השכל שיש שם בכל דבר, ומקרב אותו להשי"ת. ע"כ.

כי כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל הבחירה, ובכל דבר שבעולם יש נסיון, האם לעשות רצון ה' או ח"ו חלילה ההיפך, וע"כ בכל חפץ ובכל מצב שיש בעולם, בחיי אדם, ניתן לעשות רצון ה', או ההיפך ח"ו.

וצריך האדם להתבונן איך לעשות רצון ה' בכל דבר, וכן יש להתבונן איך לא להכשל בחפץ ההוא ובמצב ההוא. ויש בזה הרבה מאד פרטים ופרטי פרטים, ויש לתת את הדעת על כך, כי לא דבר ריק הוא. ואין לזלזל בשום חפץ ובשום מצב, כי בכל המצבים והנסיונות השי"ת שם נמצא, ורוצה שנבחר בטוב וישר בעיניו, שהוא הטוב האמיתי והנצחי.

והנה מעבר להשתמשות בשכל הישר, וידיעות רחבות הנדרשות כדי שלא ליכשל, ולעשות המתבקש, צריך ג"כ להתפלל על כך, לא לטעות ולשגות בשיקול הדעת, וק"ו לא להתפתות אחר עצת היצר הרע, ולהכשל במה שערב לשעתו ומר לנצח נצחים. וגם לא להכנס בכמה אופנים בדמיונות, המתעתים בשכל הישר, והם היפך רצון ה', כי היצר הרע מתחפש ומתלבש במצוות כמבואר בליקו"מ שם.

והרבה טועים יום יום בכמה אנפין חשוכין בדמיונות ובפיתויים של הס"א. ואשרי מי שתמיד, בלי היסח הדעת כלל מחפש רצון ה' בכל מצב ובכל דבר, ומתבונן איך להתקרב להשי"ת ולעבודתו ע"י השכל והחכמה שיש בכל דבר.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת "נצח מאיר"

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה