עיקר כלי זיינו של משיח היא התפילה

התבודדות היא מעלה עליונה גדולה מן הכל

פרשת השבוע דברים | וזהו (דברים א-ד) "אחרי הכֹתו את סיחון מלך האמורי, אשר יושב בחשבון".

עלון לשבת ישיבת ברסלב מאיר | להדפסה והורדה >> פרשת דברים

דע מי האויב !

הנה ידוע ומפורסם שיש לנו מלחמה קבועה, שלא נפטר ממנה עד היום האחרון של חיינו עלי אדמות, והיא מלחמת היצר, שכל אחד ואחד מאתנו צריך להתמודד עם פיתויי היצר, אשר מצידו עשה עושה ויעשה הכל להכשיל אותנו, הן בעבירות קלות וחמורות, הן בפגמים, הן בתאוות, הן במידות רעות, הן בדעות והשקפות עקומות שהם נגד רצון ה'..,

והוא מנהל לפעמים מלחמה חזיתית ומפורשת.

ולפעמים היצר הרע מתלבש במצוות (כמבואר בדברי רבינו ז"ל מברסלב בלקוטי מוהר"ן קמא, סימן א),

ולפעמים מנהל אתנו מלחמת התשה, בלי תאריך יעד, ובלי להתייעף מצידו (והלואי מצידנו),

והוא מתוחכם מאד, ויש לו ריבוי חיילים לרשותו, ואילולי שהשי"ת מרחם עלינו ועוזר לנו לא מצאנו ידינו ורגלינו.

וכמ"ש חז"ל (סוכה נב.:) אמר רבי יצחק יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום , שנאמר (בראשית ו-ה)  וכל יצר מחשבות לִבּו רק רע כל היום.

אמר רבי שמעון בן לקיש יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש להמיתו שנאמר (תהלים לז-לב) צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ואלמלא הקב"ה שעוזר לו – אינו יכול לו, שנאמר (שם לג) ה' לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו.

ומכל מקום השי"ת רק עוזר,

אבל עיקר המטלה מוטלת עלינו (כי זה עיקר הניסון של הבחירה הנתון בידינו), כמ"ש חז"ל (ב"מ פ"ב מ"ו, דף לא.) לגבי מצות פריקה וטעינה, הלך (בעל החמור) וישב לו (בלי לעזור) ואמר הואיל ועליך מצוה, אם רצונך לפרוק, פרוק – פטור (מלעזור לבעל החמור) שנאמר (שמות כג-ה) [עזוב תעזוב] עמו.

וכל חיינו והנצחיות שלנו – תלויים ועומדים בנצחון שלנו במלחמתינו עם היצר הרע.

ואוי לנו ולתלויים בנו אם נכשל בכך. (ואם כי היה ראוי לפרט קצת, מהו ה"אוי לנו" הלזה, אבל מילה אחת בודדת כוללת ומבארת הכל, והיא "גיהנם", שאוי לנו מיום הדין, והרי יש ויש גיהנם ואביזרייהו דיליה עם כל הצער הנוראי המשתמע מכך, ואכמ"ל).

איך נלחמים עם היצר הרע ?

והנה מבואר בדברי רבינו ז"ל מברסלב (לקוטי מוהר"ן קמא, סי' ב, אות א, ועיין בקל"ח) שעיקר כלי זיינו של כל יהודי הוא התפילה, (ובפרט התפילה האישית המכונה "התבודדות" שכוללת גם כן חשבון הנפש, ויישוב הדעת) וכל מלחמתו וכל הכבישות שיכבוש האדם – הכל משם.

וצריך להתפלל על מלחמת היצר בכלל ובפרט, בכלל כעין ההיא דאמרו חז"ל (קדושין פא:) רבי חייא בר אשי הוה רגיל כל עידן דהוה נפל לאפיה, הוה אמר "הרחמן יצילנו מיצר הרע".

וכמו שאנו מבקשים בכל יום בברכות השחר:

יהי רצון מלפניך ה' אל"א, שתצילני היום ובכל יום.. מיצר הרע", וכן מתפללים בסוף השמונה עשרה "יהי רצון.. ותצילנו מיצר הרע". ובפרט – צריך להתפלל על כל מצב ומצב ועל כל ניסיון וניסיון. והנה הפסוק שבו אנו עומדים נאמר שבוע לפני שהסתלק משה רבינו ע"ה לעולמו, וכמ"ש (דברים א-ג) ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חודש (הוא חודש אדר) באחד לחודש.. "אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי". היינו בסוף ימיו, אחרי שהכה וניצח את היצר הרע בכל הבחינות ובכל הנושאים, וההכאה היתה ע"י תפילה והתבודדות

וזה  "את סיחון מלך האמורי" היינו "את" – עִם סיחון, שיחה זו התבודדות, כנודע. שהדיבור והעוסק בזה הוא מלך האמורי. אמורי – היינו האמירות והדיבורים לה' בהתבודדות, והם המלך והתכלית ושיא פסגת הדיבור (שכשלעצמו מכונה מלכות, כדאיתא בפתח אליהו "מלכות-פה"), וזהו "אשר יושב בחשבון" שזה בחי' התבודדות וחשבון הנפש, וכמ"ש חז"ל (ב"ב עח.) וכמבואר היטב במסילת ישרים פ"ג) ע"פ (במדבר כא.זך) על כן יאמרו המושלים בואו חשבון – ע"כ יאמרו המושלים ביצרם בואו ונחשב חשבונו של עולם – היינו חשבון הנפש והתבודדות. וכדאיתא בסיפא דקרא "תבנה ותכונן עיר סיחון" סיחון היינו השיחה בינו לבין קונו וכנ"ל, 'עיר' – היינו ההתעוררות ע"י כך, תבנה ותכונן. אמן.

ויהי רצון שנזכה לנצח את המלחמה – מלחמת כל חיינו ועתידנו.

קישורים ששווה לקרוא על התבודדות

מעלת ההתבודדות מרבי נתן מברסלב

התבודדות זמן איכות בחיים

 

בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"
הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה