ע"י אמירת תהלים זוכים לתשובה מאהבה | פרשת שמות

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר שמות | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

איך זוכים לתשובה מאהבה? בפרת השבוע מרומז עי רבינו נחמן מברסלב שעל ידי אמירת תהלים זוכים לתשובה כנוס להתחזק בחשיבות ואמירת תהלים.

(בראשית א-א) "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו". איתא בדברי רבינו הקדוש מברסלב ז"ל (ליקוטי מוהר"ן תנינא-סי' עג) שמי שרוצה לזכות לתשובה יהיה רגיל באמירת תהלים. כי תהלים מסוגל לתשובה – כי יש נו'ן שערי תשובה, ומתוכם מ"ט שערים יכול כ"א לכנוס בהם ולהשיגם. ואלו מ"ט שערים – הם בחי' מ"ט אותיות שיש בשמות שנים עשר שבטי י-ה, כי כל שער יש לו אות, ממ"ט אותיות השבטים.

איך לזכות לתשובה מאהבה?

והנה הכל חפצים לירא את שמך, ואעפ"כ לאו כל אדם זוכה לעשות תשובה (ולא תשובה מאהבה), כי יש אחד שאין לו התעוררות כלל לתשובה, ואפילו מי שיש לו התעוררות לתשובה – אינו זוכה להגיע אל האות והשער של תשובה השייך לו, ואפילו אם מגיע לשם – יכול להיות שהשער של תשובה סגור, ומחמת כל זה – אין האדם זוכה לתשובה.

אבל על ידי אמירת תהלים, אפי' מי שאין לו שום התעוררות לתשובה – הוא מתעורר לעשות תשובה. וגם זוכה ע"י אמירת תהלים להגיע אל השער ואות השייך לו ולפתוח השער. נמצא: שזוכה ע"י תהלים לעשות תשובה (ואפילו יכול לזכות לתשובה מאהבה שיתהפכו עוונותיו לזכויות). (ועיין בפנים דבריו המתוקים).

אמירת תהלים

וזה ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו. סופי תיבות הם אותיות תהלים, ואותיות תשובה, כי ע"י תהלים זוכים לתשובה, שהוא בחינת שמות בני ישראל הבאים מצרימה. כי מ"ט שערי תשובה – הם בחי' אותיות שיש בשמות בני ישראל, הבאים מצרימה להזדכך שם (ע' בפנים).

וזה שאנו רואים שבימי התשובה, דהיינו באלול ועשרת ימי תשובה – כל ישראל עוסקים אז באמירת תהלים, כי אמירת תהלים מסוגל לתשובה. ועל כן: הוא דבר גדול מאד לעסוק תמיד באמירת תהלים, כי תהלים – הוא התעוררות גדול מאד מאד להשי"ת. אשרי שיאוחז בו.

והנה איתא באזהרות רבי יוסף מפוזנא זצ"ל לתיקון פג"ה לומר לפני השכיבה ארבע מזמורים הראשונים שבס' תהלים ואיתא בצוואת והנהגות רבי משה חסיד מפראג זצ"ל שסוחרים והעוסקים בפרנסתם וכו' שתמיד יהי' אצלם ס' תהלים, ובכל פעם שיש לו מעט זמן ופנאי יאמר פרק תהלים.

ואיתא בשם בעש"ט הקדוש [צוואת הריב"ש-לח] שלא יאמר הרבה תהלים קודם התפילה שלא יחליש גופו, ולא יוכל אח"כ לומר העיקר, רוצה לומר חובת היום, דהיינו ברכות השחר, פסוקי דזמרה וקריאת שמע ושמו"ע בדביקות גדול, מחמת שהפסיד כוחו קודם התפילה, רק יאמר תחילה העיקר בדביקות, ואם יתן לו השי"ת עוד כוח – יאמר תהלים ושיר השירים בדביקות.

ואיתא בסדר היום לרבי אהרן הגדול מקארלין לומר בכל יום כמה מזמורי תהלים, תיכף אחר חצות, ולא יעבור. ואם אפשר לגמור תהלים – כל יום ששיך לו – מה טוב.

ואיתא במנהגי הרש"ש זצ"ל שבכל ערב ראש חודש, לומדים (פי' אומרים) אחר חצות בתהלים בכנופיא. ובהנהגות רבי שמואל שמעלקא מניקלשבורג שתיכף אחר נקיון [הגוף] – יאמר ברכות התורה ותיקון חצות ותהלים מימי החודש. וע"ש שכשאינו יכול ללמוד – יאמר תהלים.

ובהנהגות ר' מיכל מזלאטשוב שיזהר לומר בכל יום תהלים קודם שחרית, ולא יפחות מעשרה מזמורים וכן הוא בהנהגת רבי פנחס מקוריץ זצ"ל. ואם יכול לגמור כל שבוע כל ספר תהלים – מה טוב ומה נעים.

ובהנהגות רבי מנחם מענדל מוויטעפסק זצ"ל: שלא יעבור מלומר כמה מזמורי תהלים בכל יום ויום.

ובהנהגות רבי אבא מאוסטראה איתא שיאמר כמה קפיטל תהלים אחר חצות חוק ולא יעבור.

ובהנהגות רבי שלום [שכנא] מפרוביטש כתב שבערב ר"ח יאומר כל ספר תהלים עד גמירא בלי הפסק.

ובהנהגות רבי יעקב מליסא זצ"ל כתב: וז"ל תלמדו כמה פעמים תהלים עם פירוש המילות, ושיה' שגור בפיכם עם פרש"י. בכדי שתבינו היטב בשעה שתאמרו לבקשה. ותזהרו לומר חמישה קפיטל בכל יום. לא פחות. כי בזה מלהיב הלב לעבודתו ית"ש, וכבר ביקש דוד המלך שיהי' נחשב כעוסק בנגעים ואהלות. ובזה – אין חשש שלא לשמה. ע"כ.

ויהי רצון שנזכה לומר תהלים בכל יום ויום.
בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

לחץ כאן להורדה והדפסה של העלון לשבת

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה