עם הארץ | פרשת קדושים

כתב הרמב"ן שיש להזהר שנהיה נקיים וטהורים מהמון בני אדם, שהם מלכלכים עצמם במותרות וכיעורים. ע"כ. וב"פרושים מהמון בני אדם" – כולל גוים ויהודים, להיות פרושים מהמון העם ומעמי הארץ, מדרכיהם חשיבתם והשקפתם, שהם הם שורש כל מעשיהם. כי השקפותיהם משובשות (אע"פ שהם מסבירים את עצמם עם סברותיהם העקומות והעקושות, ונהנים ושמחים בכך) והם רחוקים מרצון ה' ודעת תורה צרופה.

זהירות לא להיות עם הארץ | פרשת קדושים

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת קדושים

לכבוד.. אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע,

וזהו (ויקרא יט-ב) "דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני".

כתב הרמב"ן שעיקר הכתוב הזהיר שנהיה נקיים וטהורים מהמון בני אדם, שהם מלכלכים עצמם במותרות וכיעורים. ע"כ.

וב"פרושים מהמון בני אדם" שכתב הרמב"ן כולל גוים ויהודים, להיות פרושים מהמון העם ומעמי הארץ, מדרכיהם חשיבתם והשקפתם, שהם הם שורש כל מעשיהם. כי השקפותיהם משובשות (אע"פ שהם מסבירים את עצמם עם סברותיהם העקומות והעקושות, ונהנים ושמחים בכך) והם רחוקים מרצון ה' ודעת תורה צרופה.

ואע"פ שהאזהרה היא לכל יהודי ויהודי לפרוש מדרכי ההמון ועמי הארץ, וא"כ איך יהיו עמי הארץ ואנשי המון עם?

אלא שהתורה ידעה שהעולם הוא עולם, ובו יהיו צדיקים ורשעים עשירים ועניים, וכמ"ש (דברים טו-יא) כי לא יחדל אביון, מקרב הארץ, כן לא יחדל עמי הארץ בקרב הארץ

(אלא שבזה יש בחירה, כי בשלמא עשירות ועניות ביד ה', אבל להיות איש המוני ועם הארץ או לא – זהו דבר שבבחירה, כי אם ירצה האדם לחשוב על תכליתו, ולהתקרב לדרך התורה וצדיקי אמת והשקפותיהם אין דבר בעולם שיוכל לעמוד נגדו).

והנה לדוגמא עם הארץ לא ירצה להבין מה ענין יש בהכשרים מהודרים, מה לא טוב רבנות רגילה, מה הם לא רבנים ? מה הם מאכילים נבילות וטריפות ולא כשר לעם ישראל.., ופשוט להם שאין שום צורך בחומרות ה"קיצוניים". והם לא רוצים לשים לב שההכשר הוא חלש ביותר, עד שמעשים שבכל יום שבמסעדות בתל אביב, מוכרים בשר נבילות וטריפות חמורים וגמלים כפשוטו, בתור בשר כשר, ומפרסמים תמונות והסרטות המעידות על כך.., (ומדי פעם תופסים אותם ועושים רעש, לא כ"כ על סעיף הכשרות, כמו על סעיף הוטרינרי והבריאותי וכידוע לכל).

וכך הוא בכל תחומי החיים ודיני התורה שהם בחושך יתהלכו בבטחה, ולכן יש לפרוש מהם.

וכן אמרו חז"ל (ברכות מג:) ששה דברים גנאי לו לתלמיד חכם, ואל ישב בחבורה של עמי הארץ דלמא אתי לאמשוכי בתרייהו.  _ ואמרו (דמאי פ"ב מ"ב) המקבל עליו להיות נאמן – אינו מתארח אצל עם הארץ.  _ ואמרו (שבת יג.) לא יאכל זב פרוש אצל זב עם הארץ שמא ירגילנו אצלו.

ואמרו (שם סג.) אם עם הארץ חסיד הוא – אל תדור בשכונתו. _ ואמרו (שם קנב.) עמי הארץ כל זמן שמזקינים טיפשות ניתוספת בהן. _ ואמרו (פסחים מט:) אל ישא בת עם הארץ מפני שהן שקץ ונשותיהם שרץ ועל בנותיהן הוא אומר (דברים כז-כא) ארור שוכב עם בהמה.. ועיי"ש עוד, כל המשיא בתו לעם הארץ, כאילו כופתה ומניחה לפני ארי.

ואמרו (שם) גדולה שנאה ששונאים עמי הרצות לתלמידי חכמים – יותר משנאה ששונאים עובדי עבודה זרה את ישראל, ונשותיהן יותר מהם. _ ואמרו (אבות פ"ב מ"ח) אין בור ירא חטא ולא ע"ה חסיד. _ ואמרו (שם פ"ג מ"י) ישיבת בתי כנסיות של ע"ה מוציאה את האדם מן העולם. _ ואמרו (קינים פ"ג מ"ו) ע"ה, כל זמן שהם מזקינים דעתן מיטרפת עליהם. _ ואמרו (כלה רבתי פ"ב) עם הארץ מהו להתלוות עם תלמיד חכם, ת"ש (דברים ל-כ) כי הוא חייך ואורך ימיך, על חייו אינו חס, ואיך יחוס עליך?!

ואמרו (דרך ארץ זוטא פ"ד) תלמידי חכמים נאים בחבורה, ואין עמי הארץ נאים בחבורה. _ ואמרו בזוה"ק (רעיא מרימנא, פרשת צו, דף כט.) עם הארץ, בהמה אקרי. _ ואמרו (זוה"ק, ר"מ, פרשת עקב, דף רעג.) עמי הארץ, שרץ אינון, מה מועיל לו טבילה.., לא ידעי מאי איהו זוהמא.

ואשרי המקרבם, הם או בניהם, וכ"ש שניהם.., לתורה.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב מאיר

הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה