עצלות ועצבות

פרשת השבוע וארא

עצלות ועצבות הם הגורמים העיקריים שלא שומעים ומתקרבים להשם יתברך
בדרכי צדיק האמת, המדריך (והמוכיח) אותו לחיי נצח, לפרוש מאין סוף שטויות והבלים
ולהתמסר באמת לעבודת ה' ועשיית רצונו יתברך
הוא בגלל שני דברים א) קוצר רוח, ב) עבודה קשה. עצלות ועצבות מעמל החיי יום יום…
אז מי שרוצה עיצה טובה להתגבר ולכנוס לשערי קדושה שימשיך לקרוא את המאמר…

עצלות ועצבות מקוצר רוח ועבודה קשה…

עלון של חסידי ברסלב להורדה והדפסה בקישורית דלקמן פרשת השבוע וארא.

וזהו (שמות ו-ט) "ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח ומעבודה קשה".

פרש"י כל מי שהוא מיצר רוחו ונשימתו קצרה, ואינו יכול להאריך בנשימתו. ע"כ.

וביארו המפרשים (העמק דבר, וש"א) שטורף דבריו דמה שכתוב "מקוצר רוח" פירושו נשימה קצרה, וקשה לסבול דיבור ארוך הנדרש – להסבר, באורך רוח.

וכן בגלל ה"עבודה קשה" לא היה להם פנאי להפנות לַדָבָר. ע"כ.

והנה יסוד גדול נאמר כאן, והיסוד הזה נוגע בכל דור ודור, ובכל אדם ואדם כל ימי חייו, שנה שנה, חודש בחודש, יום ליום, ובכל עת ובכל שעה,

דהיינו מה שלא שומעים ומתבטלים למשה, שהוא הצדיק האמת, המדריך (והמוכיח) אותו לחיי נצח, לפרוש מאין סוף שטויות והבלים ולהתמסר באמת לעבודת ה' ועשיית רצונו יתברך הוא בגלל שני דברים א) קוצר רוח, ב) עבודה קשה.

א) קוצר רוח

בשפה פשוטה הם "מוחין דקטנות" (קוצר רוח- פירוש קטנות המוחין), הכולל בתוכו עצבות ועצלות,

ומבואר בדברי רבינו הקדוש ז"ל (לקוטי מוהר"ן ח"א סי' קפט) וז"ל צריך להזהר מאד מעצבות ועצלות,

כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות, בבחינת (ישעיה ס"ה) ונחש עפר לחמו, עפר – הוא בחינת עצבות ועצלות שהם באים מיסוד העפר, כמובא בספרים (זוה"ק ח"ב ריט: שערי קדושה למהרח"ו ז"ל, ח"א שער ב', ועוד).

ובכלל הנ"ל, נמצא ג"כ החסרון של חוסר של חוסר סבלנות, וחוסר יישוב הדעת להקשיב ולהפנים.

ב) עבודה קשה

כולל עבודה גופנית (פיזית), וכולל כל עבודה הדורשת זמן רב, כולל עבודת ה', עבודת הקודש שע"י שהאדם עסוק מאד בעניניו, אין לו פנאי להתמסר להקשיב ולהפנים ולהתבונן אפי' בדברים העומדים ברומו של עולם, והנוגעים לניצחיותו.

וכמ"ש הרמב"ן ז"ל שלא בעבור שלא האמינו בה' ובמשה עבדו, לא שמעו לו, אלא מקוצר רוח ועבודה קשה. ע"כ.

ועבודה קשה – היינו שהיו כ"כ עסוקים במה שהיו עסוקים שלא נשאר להם פנאי לשמוע ולהפנים דברי משה רבינו.

שזה בחי' מה שאנשים מתנצלים באומרם "מה אעשה, והרי אין לי זמן, כי אני מאד עסוק (וכדאמרי אינשי בארה"ב שהם ביז'י busy , דהיינו עסוק מאד).

תחבולות היצר

ואולם הנה זאת באמת אחת מתחבולות היצר הרע וערמתו, להכביד עבודתו בתמידות על לִיבות בני האדם עד שלא ישאר להם רווח וזמן להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים,

כי יודע הוא שאילולי היו שׂמים לבם כמעט קט על דרכיהם – ודאי שמייד היו מתחילים להנחם ממעשיהם, והיתה החרטה הולכת ומתגברת בהם עד שהיו עוזבים החטא לגמרי,

ומתעלים ומתקדשים בקדושה וטהרה וכל מידה נכונה, ומתקרבים להשי"ת באופן נפלא, והרי זו מעין עצת פרעה הרשע שאמר (שמות ה) תכבד העבודה על האנשים וגו' שהיה מתכוון שלא לבד שלא להשאיר ולא להניח להם רווח כלל, לבלתי יתנו לב או ישימו עצה נגדו,

אלא היה משתדל להפריע לבם מכל התבוננות, מכח התמדת העבודה הבלתי פוסקת,

כן היא עצת היצה"ר ממש על בני האדם, כי איש מלחמה הוא ומלומד בערמומיות, ואי אפשר להמלט ממנו אלא בחכמה רבה והתבוננות גדול הוא מה שהנביא צווח ואמר (חגי א) שימו לבבכם על דרכיהם (מובא במסילת ישרים פ"ב).

ובכלל הנ"ל ריבוי העסק בתורה, מעל היכולת שע"י כך לא נותר לו זמן פנוי לחשוב על מידותיו ותאוותיו והשקפותיו, וק"ו ריבוי העסק בהבלים מהבלי העוה"ז (גם המוכרחים לדעתו).

והנה היה ראוי להרחיב הדיבור על כל פרט, שכל אחד הוא נושא חשוב בפני עצמו, דהיינו המוחין דקטנות, וחוסר הסבלנות, והעצלות והעצבות.

וכן מה שעסוקים במה שעסוקים בלי להשאיר זמן להתבוננות והתבודדות וחשבון

אלא שאין היריעה מספיקה..,

אבל זאת אומר בקיצור שהשמחה והמוחין דגדלות הם רפואה ועצה לכל.

והחפץ בחיים בודאי יפריש אפילו בכח זמן לחשבון הנפש והתבודדות יומית, וטוב לו בזה ובבא.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב מאיר 

הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

יהדות בטעם טוב אתר וישיבת ברסלב למתחזקים ובעלי תשובה >> ברסלב

0504161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה