פדיון נפש מסידור שערי ציון ומהספר "יוסף תהילות" להרב חיד"א

חלק א – פדיון נפש מסידור שערי ציון :

יקח דבר המנוי כגון פרוטות או שאר מטבעות או כל דבר המנוי שיש בו דררא דממונא, ובלבד שיהא בו שווה פרוטה העשיר ירבה לפי כבודו ועושרו, והדל יתן לפי ערכו, אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון ליבו לשמים.

ויקח הדבר המנוי במנין ק"ס (עדיף מטבעות כסף) כמנין ע"ץ, "כי האדם עץ השדה".

וסוד הדבר כי יש הוי"ה במילוי אלפי"ן כזה יו"ד ה"א וא"ו ה"א כמנין מה בחי' אדם, וע"ץ הוא גם כן הוי"ה בזה האופן י' פעמים ה', ה' פעמים י' הרי ק', ואח"כ ופ"ה, הפ"ו הרי ס' סך הכל ק"ס כמנין ע"ץ. גם הוא כמנין צלם, וז"ס כי בצלם אלקים עשה את האדם. גם הוא כמנין כס"ף, לכן טוב הוא לפדותו בפרוטות של כסף יותר מבשאר דברים למאן דאפשר.

פדיון נפש מסידור שערי ציון :

ואח"כ יקח וימנה מאלו הק"ס א' א' במחשבתו מן השפה ולחוץ, רק שפתיו נעות וקולו לא ישמע, ויכוין בכיון טוב י"ז, וכמנין שם הגדול אהו"ה היוצא מר"ת "את השמים ואת הארץ, ונקרא בס' זוהר "גושפנקי דחתים בי' שמיא וארעא", ואח"כ ימנה עוד מאלו הק"ס במחשבתו כמנין כ"א, ויכיון במנין שם אהי"ה העולם בגי' כ"א,

ויכוין במנין השם אהי"ה העולם בגי' כ"א,

ואח"כ ימנה עוד מאלו הק"ס כמנין כ"ו, במחשבתו ויכוין במנין לשם הוי"ה העולה בגי' כ"ו ויניחם ג"כ בפ"ע ולא יערבם יחד, ועולים סך הכלב מנין ס"ד כמנין דין, והוא רמז שע"י ג' שמות הרחמים אלו יתמתק הדין, אמנם עדיין המיתוק אינו אלא בכח ולא בפועל, ועל כן לא ימנה מספרם מן השפה ולחוץ, כי אם במשמוש ידים ובמחשבתו ומטעם זה לא יערבם לחברם יחד עדיין כדי שלא יתחבר המספר דין יחד מאחר שהמיתוק  הוא עדיין בכח ולא בפועל וד"ל, ואח"כ יקח מק"ס אלו וימנה להדיא בפה מלא ובפירוש שפתיים מן השפה ולחוץ בלשון הקודש או בדרך א' ב' ג' ד' עד ס"ד :

ואחר שכבר סיפר ס"ד ורוצה למנות הס"ה ולמשוך ולחבר אל המנין ס"ד באותו רגע כמימרא יחבר גם אלו הג' חלקים הראשונים יחד וישוה בצירוף ובחיבור הס"ה אל הס"ד ויהיו לאחדים בידך, ויכוין באלו ס"ה למנין שם אדני שהוא כמנין ס"ה והוא אותיות א' דין וסודו האות אל"ף הוא אותיות פל"א הוא רחמים גמורים ופשוטים שאין בו תערובת דין כלל וממתיק את הדין של אדני, ובכאן המיתוק הזה הוא בכח ובפועל ע"י מספרים אלו ולכך יחבר אותם להדיה וימנה מן השפה ולחוץ וכוללם יחד מספר ג' שמות רחמים שהיו אז מקודם רק בכוח ולא בפועל ועתה במספר שם אדנ"י שאות א' נוסיף על אותיות דין כדי להמתיק את הדין יצאו גם המה ג' מטיבי לכת שמות הרחמים מן הכח אל הפועל פעולת רחמים גמורים ושוב אין שטן ואין פגע רע, ודי בזה הערה ושלום ושנות חיים יוסיפו לו מן השמיים. 

גם מטבעות כסף הם בסוד "כסף" רמז לחסד, וממון נקרא דמים – רמז להמתקת הדין הבא מדמים עכורים !

יקח מהק"ס פרוטות ימנה במחשבה י"ז ויכוין לשם אהוה שהוא בדעת, ואח"כ ימנה במחשבה כ"ו ויכוין לשם הויה, וג' מספרים הנזכרים גי' דין, ויכוין למתק הדינים, אבל המיתוק בכח ולא בפועל, ועל כן המניין במחשבה מן השפה ולפנים במשוש היד לבד. ומטעם זה לא יערבם יחד רק כל מספר לעצמו, כדי שלא יחבר מספר דין שהמיתוק עדין בכח. ואח"כ ימנה מן השפה ולחוץ ס"ה כמנין שם אדנות.

וכשיגיע למנין ס"ד ימנה עוד אחד ויכוין א' דין שבאות א' שהוא רחמים ממתיק הדין. ויערב הכל יחד כל המספרים הקודמים והס"ה דעתה המיתוק בפועל. ויזהר שבעוד שהוא מחבר האחד עם הס"ד באותו רגע יתחבר הכל ביחד הג' שמות של רחמים והא' שהוא המיתוק עם הס"ד ויהיה המיתוק בפועל. ויוצא המיתוק מן הכח אל הפועל ברחמים גמורים. ועוד ימנה א"ל הנשארים מן הק"ס בסוד חסד אל כל היום, ויערב הכל ביחד:

ואח"כ יתפלל תפילה לפדיון הנפש בכונה:

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו שתעשה למען קדושת שמותיך הקדושים והטהורים הנזכרים ונעשים פה על ידי פדיון זה, ותצרף מחשבה טובה למעשה, כי לך ה' החסד ותגביר חסדיך על דיניך וימתקו הגבורות הקשות על ידי פלא העליון אשר הוא חסדים גדולים ורחמים פשוטים שאין בהם תערובת דין כלל, ויכבשו רחמיך את כעסך מעל (פב"פ) שעשה פדיון נפשו והפריש מממונו לצדקה. 

ובכן יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו,

שיעלה לרצון לפניך ולפי כסא כבודך פדיון נפש אדם זה, וילך לפניו צִדקו למליץ טוב ויושר להמליץ טוב בעדו וללמד סנגוריא עליו, ויסתמו פי המקטרגים עליו ולא תעשינה ידיהם תושיה, ותחתר חתירה מתחת כסא כבודך לקבל עתירתנו ועתירת (פב"ב). ויקויים בנו מקרא שכתוב: וצדקה תציל ממות.

ובכן תציל נפשו ממוות ולחיותו ברעב, ותצילהו מכל חולי ומכל כאב ומכל מחוש, ואל תתנהו בנפש אויביו אויב פנימי ואויב חיצון, ומכל נגע ומחלה תפלטהו, ותבריאהו ותחלימהו ותרפאהו רפואה שלמה רפואת הנפש ורפואת הגוף, ותחוננהו ותפדהו מרדת שחת, ותאמר מצאתי כופר, ותבטל מעליו כל גזרות קשות ורעות, ותקיים בו מקרא שכתוב: ה' יסעדנו על ער"ש דו"י (יכוין שיהיה עש"ר יו"ד, בסוד החכמה תחיה)

אנא עשה למען רחמיך,

ולמען אברהם אבינו עליו השלום איש החסד, ולמען יצחק אבינו עליו השלום נאזר בגבורה, ולמען יעקב אבינו עליו השלום, כליל תפארת, ולמען משה רעיא מהימנא אחוז בנצח, ולמען אהרון כהנא רבא אחוז בהוד, ולמען יוסף הצדיק אחוז ביסוד, ולמען דוד המלך עליו השלום אחוז במלכות, ותרחם על (פלוני בן פלוני) ותרפאהו רפואה שלימה ואורך ימים ושנות חיים ושלום לעבודתך וליראתך, אמן כן יהי רצון:

אחר כך טוב ללמוד מזמור מ"א שבספר תהילים, ולומר תפילת אנא בכוח – ויחלק המעות להרבה עניים הגונים, ובפרט לומדי התורה שעל ידה נמתקין כל הדינים !

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה