פסח כשר ושמח לכל בית ישראל – התשע"ו 2016 ממוסדות ברסלב מאיר !

מתיקות התורה - חיים.

החודש בו ישועות מקיפות

כלל ישראל כאשר יוצאים מחודש בו מרבים בשמחה הוא חודש אדר

ונכנסים לשערי החודש בו ישועות מקיפות הוא חודש ניסן

אין ספק כי צרכים לשניהם גם שמחה ולישועות – לכן לא סתם החודשים צמודים אחד לשני כי ע"י שמחה באה הישועה !!

חודש ניסן, ראשון לחודשי השנה. 'מובחר ומשובח שבחודשים' (לשון האורח חיים הקדוש), החודש בו נגאלו ובו עתידין להגאל – אומץ מאז ומקודם לחודש של תקווה לגאולתינו השלימה כי תבוא במהרה הן לכלל ישראל הן לכל אחד מבני ישראל בכל מה שצריך הן בגוף הן בנפש ובממון וכיו'…

החודש הזה לכם ראש חודשים –  לחודשי השנה…

חודש הוא לשון חדש, לשון התחדשות, (רואים למעשה שבחודש ניסן בתוך הניקיונות והקניות יש הרבה ניסיונות וזה כדי להתחדש) הן לשיפור המעשים בין אדם למקום ובין אדם לחבירו (עבודה על סבלנות ואריכות אפים ותרנות ועזרה לזולת), חודש של התקרבות אליו יתברך בהתקרבות חדשה ורעננה…

חודש בו ישראל עם קדושים מוזילים כספם וזהבם למען אחיהם הנצרכים, כל אחד כפי יכולתו מבקש לתת חלקו ל'קמחא דפסחא' שיחוגו כולם את החג בדיצה, חודש של הרמת קרן ישראל ואהבת ישראל (הנראת במיוחד בחסד וביד נדיבה).

חביבים ישראל למקום, שמחבבים המצוות ומקיימים אותן ברוב פאר והדר. נותנים את ליבם ונפשם לקיים פקודי ה' באהבה וחדוה, מצווה החודש, מנהגיו, וחוקיו, בדחילו ורחימו, בכמיהה והשתוקקות, בדביקות ובהתלהבות. נשמחת ישראל סופגת לקרבה אוצרות רוח וטללי תחיה מכל מצוה ומנהג טוב שמקורו בקודש.

חודש האביב

על יציאת מצרים נאמר בפסוק "בחודש האביב יצאת ממצרים" (שמות לד) למועד חודש האביב (שמות כ), המילה אביב – מסמלת את התבואה הצעירה את הפירות בהבשלם, ובמילה אביב יש יותר מרמז של אב ובן כמובא בזוהר הקדוש, כי אכן חג הפסח קושר את המשפחה יחדיו להעביר מדור לדור את האמונה הקדושה את הניסים את מציאות השם ואהבתו לעם ישראל מדורי דורות שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם..,

וזאת הכל בזכות אבותינו הקדושים והצדיקים שבכל דור ועשיית המצוות ולימוד התורה הקדושה שהיא שמירת המסורת מדור לדור בלי כחל וסרק, הדעת הקדוש ודרכי היהדות, על ידי תלמידי חכמים שבבית מדרשות.., "למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה'" – היא הנקודה המרכזית עליה סובב והולך כל ציר נצחיות ישראל עם קדוש.

על כן חג הפסח קושר את האב עם הבן בחודש האביב – יוסד היסודות הוא ההמשכיות, להמשיך לדורות הבאים את האמונה הטהורה לאבינו שבשמים שהוציאנו ממצרים ונתן לנו את תורתו כנ"ל..,

וזה בחי' חודש ניסן חודש ההתחדשות באמונה בלימוד והבנת חשיבות המסורת של לימוד התורה הקדושה ע"י התלמידי חכמים שבכל דור.., הקובעים לנו בכל דור את הגדרים את החוקים ומנהגים טובים לחומרא ולקולא להראות לנו בכל דור את הדרך להתחזקות ולהתקרבות לאבינו שבשמיים…

פסח כשר ושמח – ישיבת ברסלב מאיר

שתזכו להכניס את אור האמונה ודרכי התורה בנעימות את דרכי היהדות לביתכם

בליל התקדש חג … נ.ב בספח נוהגים לומר את ההגדה בקול רם והתלהבות . מרור סגולה לפרנסה (רבי נחמן מברסלב).

 

ותן חלקינו בתורתך

בימים אלו אשר כל אחד טרוד בצרכי החג

ואין הזמן פנוי כל כך לשבת באוהלה של תורה

קח חלק בלימוד התורה הקדושה והתפילות המרוממות

של עוסקי התורה ועבודת השם היא התפילה..,

בישיבת ברסלב מאיר

0504161022

יש קונה את עולמו בשעה אחת

 

יש שכר לתרומתכם הנכבדה – זכות הלימוד והתפילות

יעמדו לזכות התורמים והמסייעים

להתברך בכל מילי דמיטב,

ולכל הברכות האמורות על מחזיקי תורה

ונזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים

במהרה בימינו בבית מקדשינו

אמן בברכת התורה ולומדיה

הרב החסידים והגבאים.

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה