פרשת השבוע אחרי מות

תמונה047בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א.

יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע אחרי – [קדושים].

לכבוד…אחדשה"ט! בעזהי"ת אכתוב לך משהו השייך לפרשת השבוע אחרי מות..,

הורדת העלון השבועי לחץ כאן >> פרשת השבוע אחרי מות

זהו (ויקרא טז-א) "וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן".

ואיתא בתורת כהנים (פרשתא א-א) מה תלמוד לומר? לפי שנאמר (ויקרא י-א) ויקחו שני בני אהרן נדב ואביהו איש מחתתו, [למדנו] בני אהרן – שלא נטלו עצה מאהרן, נדב ואביהו – שלא נטלו עצה ממשה. איש מחתתו – איש איש מעצמו עשה, שלא נטלו עצה וכו' ע"פ.

למדנו שעיקר העבירה והפגם שנכשלו בה בני אהרן היתה "שלא התייעצו", אלא חשבו שהם לבד מבינים, וזה גרם מיתתם.

ואע"פ שהיו צדיקים וחשובים, וכמ"ש חז"ל (במב"ר ב-כג) בכמה מקומות נכתבה מיתת נדב ואביהו, מלמד שהיה צער לפני המקום עליהם, ואמרו (ויק"ר ה-י) שהיו סגני כהונה גדולה, ואמרו (שם-יא) שלא היה בידם אלא עוון זה בלבד, וכל מקום שמזכיר מיתתם מזכיר סרחונם, שלא יהא פתחון פה לבאי עולם לומר "מעשים מקולקלים היו בידם בסתר שעל ידי כן מתו".

ואיתא בזוהר הקדוש (ח"ג נו:) נדב ואביהו בלבדם היו שקולים ככל הסנהדרין ששמשו לפני משה, ועוד אמרו (שם, ודף סא:) בני אהרן לא אשתכחו בישראל כוותייהו בר משה ואהרן.

מכל מקום מכיוון שהיו גדולים מהם – היו צריכים להתייעץ, ולא עשו כן, וע"ז בא עונשם.

כי כל מי שצריך להתיעץ ולא מתייעץ הוא משום בחינת גאוה שיש בו, שזה בחי' מ"ש חז"ל עליהם (ויק"ר ב-ו) שחצנים היו.

וזה ג"כ בחי' שאמרו חז"ל (עירובין סג.) לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבם.

וזה ג"כ בחי' החמורה שהיתה בהם שאצה להם הדרך וכמ"ש חז"ל (סנהדרין נב.) משה ואהרן מהלכים בדרך, ונדב ואביהו מהלכים אחריהם, אמר לו נדב לאביהו "מתי ימותו שני זקנים הללו, ואני ואתה ננהיג את הדור", אמר להם הקב"ה הנראה מי קובר את מי.

נמצא שורש הבעיה והפגם מה שאין אדם מתייעץ הוא משום גאוה שהוא חושב שהוא מבין לבד, ואין עיקר הבעיה משום שהוא אדם גדול, שהרי גם אצל הקטנים מאד היא קיימת, אלא משום שהוא חושב א"ע מספיק גדול וחכם.

הלא תראה שגם כל איש פשוט בעל בסטה שצועק וצורח בשוק, חושב את עצמו חכם מאד, והוא חושב א"ע מבין בכל דבר, ומביע דעתו בכל נושא בקול רם, ומחלק ציונים לאחרים, ואין זה משום שהוא אדם גדול, אלא משום שהוא "מחשיב את עצמו"…

וקלקול בעיה זו קיימת בכל דור ודור, בכל קהילה וקהילה, ובכל ישיבה וישיבה, שיש המחשיבים את עצמם… ומדבר זה יוצאים תקלות חמורות לעצמם ולמשפחתם ולסובבים.

וזה בחי' משחז"ל (תענית כב.) יאשיהו נענש מפני שהיה לו להימלך בירמיהו, ולא נמלך.

וזה ג"כ בחי' משחז"ל (נדרים מ.) אם יאמרו לך ילדים – בנה, וזקנים – סתור, שמע לזקנים ואל תשמע לילדים.

ואמרו (שמו"ר ג-ו) כל מי שנוטל עצה מן הזקנים – אינו נכשל.

ואמרו (דרך ארץ זוטא פ"ז) אחר עצת זקנים, ולא אחר עצת ילדים.

וזה בחי' מ"ש חז"ל (ילקוט שמעוני משלי תתק לב) (משלי א-כח) ותפרעו כל עצתי – זה משה רבינו שהיה מיעץ לשבטים, והם חוזרים מאחוריו ומבטלים את עצתו.

וזו אחת מהמעלות הגדולות של משה רבינו כמ"ש חז"ל (במדבר טז-ד) אף משה רבינו לא רצה לשלוח את המרגלים מדעת עצמו עד שנמלך בהקב"ה.

 וזו מעלת כלב בן יפונה, כמ"ש חז"ל (סוטה יא:) שנקרא בן יפונה, ע"ש שפנה מעצת מרגלים.

וכבר הזהיר אותנו רבינו רבי נחמן מברסלב ז"ל (שיחות הר"ן סי' רלח) לכוון היטב בבקשת "ותקננו בעצה טובה מלפניך".

 

בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

ראש מוסדות ברסלב

ישיבת "נצח מאיר"

 

רבי נתן מברסלב אומר :

כל תיקון העולמות תלוי במצות הצדקה.

וצריכין לבקש מאד מהשי"ת שיזכה לקיים מצות הצדקה כראוי,

כי עיקר תיקון הצדקה שיתגלה כבודו יתברך שזהו קיום כל הבריאה,

על כן צריכים להשתדל ליתן צדקה לעניים הגונים באמת העוסקים לגדל כבודו יתברך

(לקוטי הלכות הל' מנחה ה"ו ד).

צדקה, איזו זכות!

הלואי שנשקיע במקום הנכון.

כשהצדקה גורמת לכל כך הרבה חיזוקים, ההשקעה כדאית ללא ספק.

התקשר >> תרום >> ותחטוף את ההזדמנות…

050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה