פרשת השבוע בלק | שמירת הלשון

כוח הדיבור ידוע ומפורסם, ואף על פי כן אנשים מדברים מבלי לשים לב ליוצא מפיהם – וצריך לדעת כי בדיבור יש גם כמה איסורים שצריך להיזהר מהם, והם איסורי תורה, ומסוכנים למי שלא נזהר בלשונו ! ולפעמים תפילתו של אדם לא מתקבלת ונשמעת עקב מעשיו ודיבוריו ולשונו שאינם נקיים ושלמים על כן בסלנג רחובי או לשון הרע וכדומה, וזה מקטרג עליו שלא תעלה ולא תשמע תפילתו של איש הישראלי.., ולהיפך מידה טובה מרובה ועל זה נאמר שומר פיו ולשונו – שומר מצרות נפשו !

להורדה להדפסה והפצה, עלון שבועי של ישיבת ברסלב פרשת בלק, פרשת השבוע בלק – פרשת השבוע חסידות ברסלב.

בס"ד, פרשת השבוע בלק.

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת  אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע,

וזהו (במדבר כב-ג,ד) "וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, ויגר מואב מפני העם כי רב הוא". והנה ידוע ומפורסם שאצל אומות העולם לא קיימים מצוות התלויות בדיבור, ואפילו לשקר אין להם כל בעיה כל זמן שלא תופסים אותם בקילקולם, וגם אז מתעלמים מיד, או מתרצים את הדבר, ואפילו ראשי מדינות ו"מנהיגי העולם הגדול" חלקם משקרים במצח נחושה לעיני כל העולם כולו, ולא מרגישים רע בכך, וחלקם יותר מתוחכמים ומדברים גבוה גבוה על יושר וצדק ודאגתם לטובת הציבור ושבע תועבות בלבם ומשקרים בקול רם כל עוד אי אפשר להוכיח ולתפסם בשיקרם.

ואילו עם ישראל הקדושים מצווים על איסור לשון הרע ורכילות ומוציא שם רע, המבוארים היטב בס' החפץ חיים ושמירת הלשון, וקיצורו שלשון הרע הוא כל דיבור גנאי על חברו הגורם להזיק לחברו בגופו או בממונו, ואפי' להצר לו או להפחידו (רמב"ם ה' דעות פ, ה"ה), ולא הותר דיבור זה כ"א לתועלת (ח"ח ה' לשה"ר כלל ח סקי) ומוציא שם רע הוא כפשוטו, ובשקר. ורכילות הוא המעביר דברים מזה לזה ואומר "כך אמר עליך פלוני" וכו'.

וכן עם הדיבור יש איסור לדבר רעות ולקטרג על עם ישראל. ואסור למסור דין חברו לשמים (ע' ר"ה טז.), ואסור לדבר רע על ארץ ישראל, וזה היה חטא המרגלים, והרי הוא (דברים יא) ארץ אשר תמיד עיני ה' אלקינו בה מראשית השנה, ועד אחרית השנה, והיא ארץ אשר לא תחסר כל בה. ואסור לדבר ניבול פה, אפילו ברמז, וכולל דיבור גס (ועיין בספר היראה לרבינו יונה שאפ"י להזכיר ז'.. אסור.

ואסור לשקר, אפי' מה שמכונה בפי העולם 'שקר לבן' דהיינו שאינו מזיק לזולתו, ודרך העולם שאפילו בסיפור של מה בכך, מוסיפים ומשנים פרטים וכו'. ובכלל הנ"ל אמרו חז"ל (סוכה מו.) שאסור להבטיח לילד דבר ולא לקיים ההבטחה.

ואסור להחניף מתוך פחד ולומר לזולתו "טוב עשית" כשאינו כן, וכן כל דיבור חנופה שיש בו משום עידוד דבר הנוגד רצון ה', וכת החנפנים – לא מקבלים פני השכינה (סוטה מב.), ובכלל הנ"ל לשבח ולכבד רשעים, אא"כ כדי לקרבם ולעודדם למעשים טובים. ובכלל התרי"ג מצוות, ישנה מצוות תוכחה, ליישר המסילה של חברו שסטה מדרך ה' אפי' במעט.

ואסור לדבר דיבורי ליצנות, הבאים מגאוה וקלות ראש ושכחת שה' רואה במעשיו, ואסור לכנות שם לחבירו, והעושה כן יורד לגיהנום ואינו עולה (ב"מ נח:), ואסור להלבין פני חבירו, והעושה כן ברבים אין לו חלק לעוה"ב (אבות פ"ג) ואיסור הונאת דברים הוא כתוב בתורה (ויקרא כה) לא תונו איש את עמיתו. ויש בעל ואשה שנכשלים בקלות על איסור ע"י איזה הקפדה כל שהיא, וכן בין אדם לחברו. ואסור להתכבד בקלון חברו (ירושלמי חגיגה פ"ב ה"א) והעושה כן – אין לו חלק לעוה"ב (שם).

ואסור לדבר דברים בטלים, ואמרו חז"ל (יומא יט:) שהעושה כן עובר בעשה כמ"ש "ודברת בם" (דברים ו-ז) – ולא בדברים בטלים. ואיסור החמור שבחמורים להיות "מוסר" ידוע, ועיין בשו"ע (חו"מ סי' שפח, ס"י).

ואסור לקלל יהודי, והוא איסור דאורייתא, כמ"ש (ויקרא יט, יד) לא תקלל. ואסור לצער יתום ואלמנה בדיבור (ע' שבת יא. רמב"ם ה' דעות פ"ו ה"י).

ואסור להטיח הדברים כלפי מעלה (סוכה נג.) ובכלל הנ"ל להתרעם על מידותיו של הקב"ה. וחומר איסור שבועות ונדרים מפורסם, ואסור לו 'בחיי' או 'חיי נפשי' (ע' כה"ח או"ח קנו-יז), ואסור לפתוח פה לשטן (ברכות יט.), ואסור להפחיד תינוק בדבר טמא (וע' כה"ח יו"ד קטז- ס"ק קג בשם השל"ה הקדוש. ואסור להזכיר שם עבודה זרה (שו"ע יו"ד קאז-א), ואסור להזכיר את השטן או לומר "לעזאזל", ואפי' באנגלית וכדומה.

ואיסור הדיבור של ניחוש (ויקרא יט) ודרכי האמורי ואמונות טפילות למיניהם. ואיסור נקמה ונטירה מפורשים בתורה (ויקרא יט), וכו' וכו'.

וזה בחי' הנאמר בפרשת השבוע "וירא בלק את כל אשר עשה ישראל לאמורי". היינו לאמירה והדיבור של ישראל, שראה שינוי כביר בדיבור וקדושת הדיבור של היהודים לעומת מה שנהוג בעולם, וראה ששמירת הלשון מביא קדושה וזכויות כבירים על עם ישראל, ולכן "ויגר מואב מפני העם", דהיינו שקיבל פחד עצום להתעסק עמם, "כי רב הוא", כי הוא עם גדול וקדוש וזכויותיו רבים, כולל זכויות מעסק התורה והתפילה שמקדש דיבורם ואותם.

יהי רצון שנזכה לקדושת הדיבור כרצון ה'.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב מאיר

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

יש לך מעשרות לתת ?

תשקיע במקום שמשקיע !

עמותת "ברסלב מאיר" הפצת יהדות וקירוב רחוקים.

תרומות יתקבלו בברכה 050-4161022

www.breslevmeir.com/donate

ניתן להקדיש לעילוי נשמה ו/או לברכה ותפילה

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה