פרשת השבוע בשלח| ברית קודש

ובזכות שמירת הברית כל הברכות נמשכות, וכמ"ש בזוה"ק (פ' תרומה, קסב.) ההוא בר נש דזכי למינטר את קיימא קדישא וכו' כד ברכאן נגדין לעלמא, שריין על רישיה, היינו האדם ששמור ברית קודש, כשמגיעים ברכות לעולם – יורדים הברכות תחילה על ראש הנוטר ברית, וממנו נמשכת על העולם.

לב בשמים

בס"ד

ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א. יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע בשלח

להורדה עלון שבועי של ישיבת ברסלב "נצח מאיר" >> פרשת השבוע ברסלב – בשלח, www.breslevmeir.com

לכבוד… אחדשה"ט !

בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע,

וזהו (שמות יג) "ויהי בשלח..ויקח את עצמות יוסף עמו". ידוע ומפורסם שיסוד כל הקדושה ועבודת ה' וקיום העולם הוא שמירת הברית קודש, וכמ"ש (ירמיה לג-כה) אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי.

והוא (קדושת הברית במעשה ובמחשבה) ראשית כל הקדושה. ועל כן תינוק שנולד מיד אחר הלידה כשמסוגל לכך מלים אותו באות ברית קודש, ואיתא בתיקוני זוהר (תיקון לז.דף עח.) בראשית – איהו ברית, ואמרו (ת"ז, תיקון כב, סד:) בראשית – ברי"ת א"ש, וע"ש שעל אות בברית קודש עליו קיימים כל מעשה בראשית, העליונים והתחתונים.

ועוד אמרינן (ת"ז תיקון ג, יח:) שהנוטר ברית, הוא שמור מן אש הגיהנום, וזהו בראשית – ברית אש.

וגם לאידך גיסא עיקר אש הגיהנום – מוכן ומזומן למי שפוגם בברית כי הא בהא תליא. 

ואמרו (זוה"ק שם, דף קן:) שהמשחיתים שדרכם בהוצאת זרע לבטלה רח"ל, נדונים בגיהנום בצואה רותחת, ואינם יוצאים משם, ונשארים כך לדורי דורות. ועיי"ש שאפילו בשבתות ומועדים לא יוצאים מהגיהנום.

ובזכות שמירת הברית כל הברכות נמשכות, וכמ"ש בזוה"ק (פ' תרומה, קסב.) ההוא בר נש דזכי למינטר את קיימא קדישא וכו' כד ברכאן נגדין לעלמא, שריין על רישיה, היינו האדם ששומר ברית קודש, כשמגיעים ברכות לעולם – יורדים הברכות תחילה על ראש הנוטר ברית, וממנו נמשכת על העולם.

והנה יוסף צדיקא, צדיק יסוד עולם, (משלי י-כה) זכה לשמירת הברית, על אף הנסיונות קשים ומרים שעברו עליו יותר מכולם, וכמ"ש בזוה"ק (פקודי, כב:) איהו (יוסף) קאים בקיומא דברית יתיר מכלא. וגודל מלכותו זכה גם כן בזכות שמירת הברית, וכמו שהעיד על עצמו כדאיתא בזוה"ק (לך לך צג:) אחזי להו האי קיימא דמילה, אמר דא גרמית לי מלכו דא, בגין דנטרת לה,

וכן אמרו (זוה"ק ויקרא יד.) יוסף בגין דנטר ליה להאי ברית ולא בעא לשקרא בֵיה, זכה ליקרא בהאי עלמא, וליקרא לעלמא דאתי. ולכן ספירת היסוד, בכל מקום נקראת על שמו ומרמזת אליו, וכמו שאמרו (זוה"ק פנחס רלו.) צדיק יסוד עלמין, דרגא דיוסף הצדיק.

וגם משה רבינו דבק במידתו של יוסף הצדיק והלך בדרכיו, ונתקדש בקדושה עליונה בשמירת הברית, ע"כ אמרו (זוה"ק פ' יתרו, דף סח.) משה ויוסף בדרגא חדא קיימין, ואמרו (זוה"ק, סוף פרשת נשא, קמח.) בשעה שאמר הקב"ה למשה (שמות ג-ה) של נעליך מעל רגליך, דהיינו שיפרוש מאשתו נזדעזע ההר, אמר מיכאל לפני הקב"ה רוצה אתה לסתור אדם, והרי נאמר (בראשית ה-ב) זכר ונקבה בראם ע"ש.

וכן אמרו (זוה"ק ואתחנן, רסא:) (דברים, ה-כח) ועתה פה עמוד עמדו, מהכא אתפרש מכל וכל מאתתיה, ואסתלק ואתדבק באחר אתרא עיי"ש. (וע"ע בשמו"ר יט-ג./שבת פז./ אבות דרבי נתן ב-ג).

והנה גדולת מעלת קברות הצדיקים ידוע ומפורסמת, מחז"ל ומספרים הקדושים, וכן מקובלת אצל כל ישראל (וע' גם בדברי מו"ז הגר"א זצ"ל בפירושו על תקוני זוהר, ח"ב, דף כב: שכתב שעיקר השראת השכינה היא בקברי צדיקים ע"ש).

וזה בחי' פרשת השבוע "ויהי בשלח… ויקח את עצמות יוסף עמו". שמשה רבינו דבק וקשר עצמו ביוסף הצדיק ובמידת קדושתו, וגם השיג גודל מעלת עצמות וקבר הצדיק, וזה הלקח – לקח עמו, והמסר הזה נכתב בתורה הקדושה, ונמסר לדורות עולם  כמסר מרכזי ללמוד ממנו מה משה רבינו עשה לעיקר, כי ממנו ניקח לעבוד את ה' אלקינו (ע' שמותי-כו) (שגם אנחנו נקח ונשתדל אחרי מידות הצדיקים, ונלך לקברותם להשתדל ולהרבות תפילה, לא רק על הצרות שלנו אלא גם על קדושתינו ויהדותינו..,) !

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תרומות יתקבלו בברכה

ניתן להקדיש לעילוי נשמה ו/או לתפילה וברכה

ב050-4161022 או בדף התרומות www.breslevmeir.com/donate

ישיבת ברסלב "נצח מאיר" בנק הפועלים 311101 סניף 533

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה