פרשת השבוע עקב

שבורי לבבס"ד

ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע עקב

לכבוד…..אחדשה"ט !

להורדה העלון השבועי של ישיבת ברסלב פרשת עקב >> פרשת השבוע עקב 2014

בעזרת ה' אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע וזהו (דברים ז-יב) "והיה עקב תשמעון"

הנה בניין וקיום העולם הוא ע"י חסד, בבחי' הכתוב (תהלים פט-ג) עולם חסד יבנה,

ואמרו (אבות פ"א) על ג' דברים העולם עומד, על התורה, ועל העבודה, ועל גמ"ח (גמילות חסדים). 

ואמרו (בר"ח) גדולה גמ"ח שאלמלא היא לא היה האדם נברא.

ואמרו (אבדר"נ פ"ז) גמ"ח מביאה טובה לעולם, ואמרו (פרקי דר"א פי"ב) על מידת גמ"ח העולם עומד.

ואמרו (אותיות דר"ע) אלמלא גמ"ח אין כל העולם מתקיים אפילו שעה אחת.

וגמילות חסדים הוא מהדברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, וכמ"ש חז"ל (פאה פ"א מ"א) .

ואיתא בתוספתא דמס' פאה (פד-יח) שצדקה וגמ"ח שקולים כנגד כל המצוות שבתורה, אלא שהצדקה – בחיים, וגמ"ח – בחיים ובמתים.

צדקה – בעניים, גמ"ח – בעניים ובעשירים. צדקה – בממונו, וגמ"ח – בממונו ובגופו.

והם (הצדקה וגמילות חסדים) מביאים שלום, והם פרקליט גדול בין ישראל לאביהם שבשמים.

ואמרו (ירושלמי תענית פ"ד) שכל העוסק בגמילות חסדים – זוכה לישב בצילו של הקב"ה.

ואמרו (יבמות עט.) ג' סימנים יש באומה זו, רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים.

ואמרו (סוטה יד.) תורה תחילתה גמ"ח וסופה גמ"ח.

ואמרו (קידושין מ.) שעל העוסק בגמ"ח נאמר (תהלים כא-כא) רודף  צדקה וחסד – ימצא צדקה חיים וכבוד.

ואמרו (ב"ק  ק.) (שמות יח – כ) והודעת להם את הדרך – זו גמ"ח. ילכו –זו ביקור חולים. בה – זו קבורה.

ואמרו (ירושלמי סנהדרין פי') אם ראיתם זכות אבות שמטה, וזכות אמהות שנתמוטטה, לכו והדבקו בחסד. כי בזכות החסד יתעורר גודל חסד שעשו האבות והאמהות, וע"יז יאיר ויזריח זכות חסדם הגדול עלינו.

ואמרו (ע"ז יז : ) כל העוסק בתורה בלבד (ולא עוסק בגמילות חסד) דומה כמו שאין לו אלו-ה.

ובזכות החסד אדם ניצל מן הפורעניות כמ"ש חז"ל (בב"ק סט).

ואמרו (ויק"ר לד) גומל נפשו איש חסד – זה הלל הזקן, שבשעה שהיה נפטר מתלמידיו, אמרו לו להיכן אתה הולך? אמר להם לגמול חסד עם הדין אכסניה בתוך ביתי.

ואמרו במדרש חזית (שה"ש א) הנך יפה רעייתי (שה"ש א-טו) הנך יפה בגמילות חסדים.

ואמרו (קה"ר ז) כל הכופר בגמ"ח – כאילו כופר בעיקר.

ואמרו (שם ט') והחי יתן אל לבו (קהלת ז-ב), זה חי העולמים (הקב"ה) שהוא משלם שכר לבר נש, על כל פסיעה ופסיעה בגמילות חסדים שהוא עושה.

ואמרו (אבות דר"נ פ"ד) יש לנו כפרה אחת שהיא כבית המקדש, ואיזה? זה גמ"ח.

ואיתא בילקוט שמעוני (הושע סי' תקכב) אמר הקב"ה חביב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה, מכל הזבחים שהקריב שלמה המלך לפני,

ואמרו (ילקוט תהלים סי' תתנט) שזכות החסד שעושים הוא מעולם ועד עולם (לעולם ועד).

ואמרו (ילקוט רות סי' תרב) גדול כוחן של גומלי חסדים שחסין בצילו של הקב"ה.

ואמרו (מדרש שוחר תהלים סה) מי שהוא גומל חסדים יהיה מבושר שנשמעת תפילתו, שהוא מתפלל להקב"ה והוא נענה.

ואמרו (מדרש לעולם ז) לעולם יגמול אדם חסד, אפילו עם מי שהרע לו, ולא יהיה נוקם ונוטר. וזה דרכן של ישראל קדושים.

והנה יש הרבה נשמות יקרות, יהודים יקרים שקשה להם בחיים (יש מהם בגשמיות, כגון פרנסה, ובריאות, ויש מהם נפשית, מכל מיני סיבות) והם שבורי לב, ואין להם לפני מי לספר ולשוחח על צערן הגדול,

ואשרי המקשיב להם, שזה בחי' (תהלים מא-ב) אשרי משכיל אל דל וביום רעה ימלטהו ה', ה' ישמרהו ויחייהו וגו' (עיין במכתב של הרב – לחייך לכל יהודי). כמ"ש חז"ל (שבת קד.) דרכו של גומל חסד לרוץ אחר דלים.

והנה דבר זה, דהיינו לשמוע ולהקשיב למסכנים, מביא שמחה עצומה למעלה, בעולמות העליונים,

וזה בחי' והיה עקב תשמעון ואמרו חז"ל אין והיה אלא לשון שמחה (ויק"ר יא-ז). כי זה גורם שמחה עצומה ונחת רוח עצום לבורא יתברך שמו, כאשר מקשיבים לנמוכי לב ולמסכנים, שהם שפלים ונמוכים בחינת עקב, וזה בחי' והיה עקב תשמעון וכנ"ל.

ויהי רצון שיהי' חלקנו עמהם.

בברכת התורה וכטו"ס

ראשי ישיבת ברסלב מאיר

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד  

קריאת קודש

זיכוי הרבים של "ברסלב מאיר" 

זקוקים לתורמים

להעלות ולהדפיס עוד מכתבים ומאמרים

של הרב ראש ישיבת ברסלב הרה"ח ויזנפלד שליט"א

המיוסדים ומבארים ומלאי הדרכה מעשית על פי דרכו של רבינו נחמן מברסלב

ניתן להקדיש לברכה והצלחה ולהבדיל לעילוי נשמה

צרו קשר ותזכו בגמילות חסדים וצדקה – עם הצדיק האמת

שתעמוד לזכותכם ברכה והצלחה בעולם הזה ולעולם הבא !!

ויתקיים בתורמים דברי רבינו נחמן מברסלב

מי שנותן לי – לו אני נותן !!

050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה