פרשת השבוע ויחי | מה המצווה הכי חביבה?

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר ויחי | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

פרשת השבוע ויחי | מה המצווה הכי חביבה?

(בראשית מט-יד) "יששכר חמור גרם". פרש"י חמור גרם – חמור בעל עצמות, סובל עול תורה, כחמור שמטעינים אותו משא כבד. עד כאן.

ומקורו מחכמינו ז"ל בבראשית רבא (צט-ט). הנה ישנם תרי"ג מצוות, והמצווה הכי חביבה לפני ה', והכי חשובה, היא עסק התורה.

וכמ"ש חז"ל (פאה פ"א מ"א) ותלמוד תורה כנגד כולם.
ואמרו (ברכות ה.) כל העוסק בתורה וגמ"ח מוחלים לו על כל עוונותיו.
ואמרו (שם ז:) שאפילו יחיד שיושב ועוסק בתורה – שכינה עמו.
ואמרו (שם לב:) אין עץ חיים, אלא תורה.

ואמרו (שם סב.) חביבה תורה על לומדיה בכל יום ויום, כיום שנתנה תורה מהר סיני.
ואמרו (ירושלמי ברכות ט-ה) מה התינוק הזה צריך לינוק בכל שעה שביום, כך כל אדם שבישראל צריך ליגע בתורה בכל שעות היום.
ואמרו (ירושלמי פאה פ"א ה"א) אפילו כל מצוותיה של תורה אינן שוות לדבר אחד מן התורה.
ואמרו (שבת פג:) לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ומדברי תורה, ואפילו בשעת מיתה.
ואמרו (עירובין נד.) חש בראשו יעסוק בתורה, חש בגרונו יעסוק בתורה, חש במעיו יעסוק בתורה, חש בעצמותיו יעסוק בתורה, חש בכל גופו יעסוק בתורה.

ואמרו (ירושלמי כ"ה פ"ד-ה"ח) כיון שקיבלתם עליכם עול תורה, מעלה אני עליכם, כאילו לא חטאתם מימיכם.
ואמרו (אבות פ"ג מ"ה) כל המקבל עליו עול תורה – מעבירים ממנו, עול מלכות ועול דרך ארץ, שכל זה הוא בחי' "יששכר-חמור גרם", וכנ"ל.

והנה, אשרי הבחור בלמדו בישיבה הקדושה שמקבל על עצמו עול תורה ומתמיד בה, והתורה משוש חייו, ופורק ממנו עול החברים הבטלנים ומתרחק מהם ומדעותיהם,

וקל וחומר שמתרחק מחברים לא ראויים ממש, שפורקים עול תורה ומצוות אפילו חלקית, וכל רצונו לעשות שטייגען ולהתעלות מה יותר בעסק התורה.

אבל המבחן האמיתי מגיע כשבחור הופך להיות אברך, שריחיים ודאגות הפרנסה על צווארו, וחייב להתייחס לאשתו כראוי, ולהשקיע זמן זמנים טובא בהצטרכויות הבית והבנים והבנות וכו' וכו',שאזי הנסיון הרבה יותר קשה.

והאמת היא שהעיקר תלוי באשתו, אם היא יודעת מהו עסק התורה ורום מעלת העסק בתורה – אזי הנסיונות והאתגרים מתכווצים וכמעט בטלים. כיון שהיא רוצה מאד שיעסוק בתורה מה יותר ככל שניתן,

אבל אם ח"ו התחתן עם אשה שלא מבינה ערך עסק התורה, כי אזי באמת – הנסיון הוא נסיון קשה.

וצריך להשקיע הרבה כוחות בתפילה ובהסברה נאותה עד שאשתו תבין מהו 'תורה'!

וכבר אמרו חז"ל (יומא לה:) אם יאמר אדם (ביום הדין הגדול, כשישאלוהו למה לא עסקת בתורה כדבעי?) עני הייתי, וטרוד במזונותי, אומרים לו כלום עני היית יותר מהלל?

וכן אמרו (ברכות לה:) אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה – תורה מה תהא עליה?! ואכן כבר אמרו (שם לב:) ד' צריכים חיזוק (ופרש"י תמיד), וא' מהן עסק התורה.

ואמרו (שם לה:) דורות הראשונים עשו תורתן קבע, ומלאכתן ארעי, וזו וזו נתקיימה בידן.

ואמרו (ירושלמי ברכות פ"ט ה"ה) אם ראית את הבריות שנתייאשו ידיהן מעסק התורה, עמוד והתחזק בה, ואתה מקבל שכר כולם.

ויהא חלקינו עם המתמידים בתורה הקדושה.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

אין לך זמן ללמוד תורה ? בוא תזכה בנו !

הסכם יששכר וזבולון עם ישיבתו של רבי נחמן מברסלב

הזכות של התורה תשמור ותגן ותהיה לך לעזר בכל דרכיך ועסקיך…

עסק משתלם בעולם הזה ולחיי עולם הבא

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה