7 מעלות שמירת הברית ו7 פגמים של זרע לבטלה | פרשת השבוע ויחי

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר ויחי לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

וזהו (בראשית מט-ג) "ראובן, בכורי אתה כוחי וראשית אוני".
פרש"י ראשית אוני. היא טיפה ראשונה שלו, שלא ראה קרי מימיו, אוני, כוחי, ע"כ.

ובמדרש רבא (צח-ה) אני בן שמונים וארבע שנה [הייתי אז] ולא ראיתי טיפת קרי.
ובלשון מדרש תנחומא (ישן,יא) אתה היית טיפה ראשונה שיצתה ממני.
ולשון הגמרא (יבמות עו.) אמר אביי אטו כולי עלמא יעקב אבינו הואי, דכתיב ביה כוחי וראשית אוני שלא ראה קרי מימיו.

פרשת השבוע ויחי | לקט מעלות שמירת הברית ופגמיה

ובמדרש לקח טוב (מט-ג) כוחי וראשית אוני. כוחי – מתה"מ. וראשית אוני – אפילו ממקרה לילה, דאמר ר' לוי בן שלום, בן שבעים שנה ושבע שנים היה יעקב אבינו (בן ס"ג שנים היה כשנטל את הברכות, וי"ד שנה נטמן בבית שם ועבר, הרי ע"ז, וז' עבד ברחל, הרי פ"ד ולכאורה צ"ל בן פ"ד) ועדיין לא ראה קרי, ללמדך שבחן של אבותינו, כי לא על חינם בחר בהם הקב"ה, ע"כ.

ובזכות זה זכה לאין סוף מעלות קדושות שזוכים על ידי קדושת ושמירת הברית ושמירת היסוד,

וגם אמרו חז"ל (ב"ר עט-א) ופקדת נוך – ולא תחטא (איוב ה-כד) (דהיינו כשיעקב אבינו בא להקים ביתו ופקד לראשונה את אשתו – הי' נקי בתכלית מכל חטא ופגם הברית). אבינו יעקב בן פ"ד שנה היה ולא ראה טיפת קרי מימיו (וסמיך ליה וכתיב בהמשך) וידעת כי רב זרעך, וצאצאיך כעשב השדה (שם כה) אמר ר' יודן לא נפטר יעקב מן העולם עד שראה ששים רבוא מבני בניו,

ואיתא בזוה"ק (פ' שמות, דף ו:) דברית קדישא זרח ואנהיר גופא דבר בנש. שזו בחי' מה שיעקב אבינו זכה להיות סמל לספירת ה'תפארת',

7 מעלות שזוכים על ידי שמירת הברית :

1. ואמרו (ת"ז חי' יג דף כט. וכן בזוה"ק פ' לך לך דף צג:) כשישראל ח"ו פוגמים בברית מתגברים עליהם הגוים, אבל כל זמן שישראל שומרים הברית לית עַם ולשון בעלמא, דיכול לאבאשא לן (זוה"ק פ' נח, דף סו:).

2 . ואמרו (זוה"ק פ' שלח לך, דף קסה:) שאלו הנוטרים ברית, ואינם חוטאים בו, הם בני המלך, שבכל יום הקב"ה משתבח ומתפאר בהם, וזוכר אותם תמיד.

3. ואמרו (זוה"ק פ' לך לך, דף צג:) בועז נטיר להאי ברית, בגין כך זכה דנפקי מניה מלכין שליטין על שאר מלכין ומלכא משיחא. ואיתא בת"ז (תיקון ג, דף יח: ועוד) בראשית – אותיות ברית אש, שהנוטר ברית נשמר מאש הגיהנם.

4. ואמרו (זוה"ק פ' תרומה, דף קסב.) ההוא בר נש דזכי למינטר אות קיימא קדישא, כד ברכאן נגדין לעלמא – שריין על רישיה, ומיניה קיימי ברכאן לעלמא.

5. ואמרו (זוה"ק פ' וארא, דף כו.) שהנוטר ברית גורם שיתברכו העליונים והתחתונים, והנוטר ברית הוא נקרא גיבור כמ"ש (זוה"ק פ' ויחי, דף רמ: ועוד) מאן דנטר ברית כדין (תהלים מה,ד) חגור חרבך על ירך גיבור, גיבור איהו, גיבור איתקרי, וכמ"ש חז"ל (אבות פ"א מ"ד) איזהו גיבור, הכובש את יצרו.

7 פגמים וקללות של זרע לבטלה :

1. ואמרו (זוה"ק פ' תרומה, דף קן:) אלו המשחיתין דרכם בז"ל (רח"ל) נידונים בגיהנם בצואה רותחת, ואינם יוצאים משם לדורי דורות. ואינם יוצאים מהגיהנם אף בשבתות ומועדים,

2. ואמרו (זוה"ק פ' ויחי, דף ריט:) מאן דזני בידוי לאפקא ולחבלא זרעיה בריקניא, טורדים אותו בעולם ההוא יותר מכולם, כולם עולים מגיהנם, והוא אינו עולה.

3. ואמרו (ת"ז, סוף תיקון יג, דף ל.) מאן דנטור ברית מילה ואורייתא, תרווייהו מגינים עליה, חד בעלמא דא, וחד בעלמא דאתי.

4. ואמרו (זוה"ק פ' שלח לך, דף קס.) אין הקב"ה רוצה מאתנו אלא הלב, ושנשמור את הברית,

5. ואמרו חז"ל (נדה יג.) כל האוחז בא' [ומשתין] כאילו מביא מבול לעולם,

6. ואמרו כל המוציא שז"ל חייב מיתה, ואמרו (שם:) כל המקשה עצמו לדעת יהא בנידוי,

7. ואמרו כל המביא עצמו לידי הרהור אין מכניסים אותו במחיצתו של הקב"ה,

המשך מעלת שמירת הברית :

6. ואמרו (זוה"ק פ' בשלח, דף נז:) השומר ברית כראוי עליו נאמר (ישעיהו ד-ג) והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש יאמר לו.

7. ואמרו בזוה"ק (ריש פ' פנחס, דף ריג.) השומר ברית – שכינה שומרת עליו. ויהא חלקנו עמהם.

בברכת התורה וכטו"ס
ראש מוסדות ברסלב ישיבת "נצח מאיר"
הר' שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

התיקון הכללי באומן
רוצים לזכות לשמירת הברית? כנסו לומר 10 מזמורי תהילים של רבי נחמן המסוגלים ביותר לתיקון הכללי ופגם הברית !
הראה עוד

מאמר מקושר

2 תגובות

  1. שלום יצחק – נשמח שתיצור איתנו קשר דרך הוואטסאפ 0525652005
   בקצרה הכי טוב זה לקרוא על מעלת ארץ ישראל יש מלא מאמרים באתר
   כמו כן יש מלא תפילות לזכות לקדושת ארץ ישראל
   תעשה מתורה תפילה בע"ה זה יגביר לך את הכיסופים ומהכיפוסים יצא לפועל ונראה אתכם פה בקרוב – אמן

כתיבת תגובה