פרשת השבוע ויצא

אשריהם הם בעלי התשובה שבדורינו שהרבה פעמים עושים מסירות נפש ממש ממש כדי להתקרב לקדושה, להשי"ת לתורתו הקדושה ולשמור תורתו. והרבה פעמים עוזבים שפע וחיי נוחות ותענוגות ופינוקים, וחיי חברה ושכנים וידידים וקרובים, הכל למען שמו יתברך.

לב ברסלב

בס"ד

ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א. יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע ויצא

לכבוד…אחדשה"ט! בעזהי"ת אכתוב לך משהו השייך לפרשת השבוע,

להורדה והדפסת העלון בקבצי PDF >> פרשת ויצא ישיבת ברסלב 8

וזהו "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" (בראשית כח-יא).

אשריהם הם בעלי התשובה שבדורינו שהרבה פעמים עושים מסירות נפש ממש ממש כדי להתקרב לקדושה, להשי"ת לתורתו הקדושה ולשמור תורתו.

והרבה פעמים עוזבים שפע וחיי נוחות ותענוגות ופינוקים, וחיי חברה ושכנים וידידים וקרובים, הכל למען שמו יתברך. ולפעמים הנ"ל גם רודפים אותם ומציקים להם בכל מיני אופנים,והם מפקירים הכל למען התורה הקדושה.

ולפעמים מוותרים על פרנסה בשפע וקריירה, ומוכנים לחיות בדחקות וצימצום הכל כנ"ל למען שמו באהבה.

וזה בחי' "ויצא יעקב מבאר שבע" לשון שובע ורווחה ושפע, דהיינו באר הנובע שפע פרנסה ותענוגות, והבעל תשובה הנ"ל שהוא נכנס תחת כנפי השכינה ויראת ה' המכונה "יעקב" בחי' (משלי כב-ד) עקב ענוה יראת ה' ועוד שיעקב הלא הוא ישראל, דהיינו נשמת ישראל יצא ועזב באר השפע והשובע הנ"ל, "וילך חרנה", היינו שהלך נגד הזרם, לבחינת "חרנה" וחרון אף אנשים מכריו וכו' המותחים עליו ביקורת קשה על צעדיו.

אי נמי "חרנה" לשון חימום ויובש משפע ורווחה. היינו שבדעת צלולה עושה כן במסירות נפש למען ה'. אשרי לו !

וכבר הבטיחו חז"ל (אבות פ"ד-מ"ט) המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מעושר. וזה מעלת ושבח עם ישראל שעליהם נאמר (ירמיה ב-ב) לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרוע, באמונה יוקדת ושלימה, שבודאי עשיית רצון ה' לא תזיק, ובסופו של דבר יראה ברכה גם בעוה"ז ובודאי לעוה"ב.

וכן כל יהודי צריך להיות מוכן לוותר על חיי הבלי העוה"ז עבור תכליתו ונצחיותו (ונצחיות דורותיו) לעוה"ב.

וזה כרוך הרבה פעמים באי נעימות, והוצאות כספיות רבות, ולפעמים באיבוד מעמד כלכלי (ומעמד חברתי בכלל), וטירחות עצומות, והחלפת מקום מגורים, ולפעמים מדינת מגוריו, וכמו שהנני מכיר אישית גבורי כח אנשי רוח, צדיקים שעזבו את מקום מגוריהם והרבה שפע ורווחה, לטובת חינוך בניהם במקום אחר בין יהודים יראים ושלימים, ועברו מעשירות לעניות, ומדירת פאר לדיור בצימצום יחסי, ומסרו נפשם למען דורותיהם, ואכן ראו ברכה בעמלם, והצליחו ועשו פרי קודש הילולים לה'.

וכן בדורינו אנו, צריך האדם להיות מוכן לעבור דירה ולהיות מטולטל עם כל הקושי, ולעזוב הכל בשביל טובת דורותיו (ולפעמים גם עבורו בעצמו, ועבור אשתו) כשהמקום שבו הוא גר משפיע לרעה לרוחניות משפחתו. ובודאי שאדם בודד כן צריך לעשות להציל את נפשו.

ולא לענין מגורים בלבד נוגע הדבר אלא גם לענין פרנסה ועבודה, שיתכן שלא טוב מבחינה רוחנית לאשתו לעבוד במקום מסויים, אע"פ שמקבלת משכורת מצויינת, והוא הדין לגביו, ולפעמים הדברים נאמרים גם כשעובד בין אנשים "חרדים", והכל לפי העניין.

וכן הדבר נוגע לענין מוסדות הלימודים של זרעו, כי לפעמים חבר בודד לא טוב (וה"ה לענין הבנות) הוא הרס וחורבן, וצריך לטפל עם כל הכוחות בנושא, כולל העברת בניו מהמוסד הלימוד הנוכחי. ויהי רצון שיקויים בנו (אבות פ"ה מ"כ) הוה קל כנשר לעשות רצון אביך שבשמים.

בברכת התורה ותפילה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

לתרומות צלצלו 050-4161022

WWW.BRESLEVMEIR.COM

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה