פרשת השבוע ויקרא תשע"ב

בס"ד

לכבוד.. אחדשה"ט! בעזרת ה' אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

"ויקרא (אלף זעירא) אל משה" (ויקרא א'-א).

כי ידוע שמעבר לארבעה חלקי שולחן ערוך, ישנו שולחן ערוך החמישי, דהיינו "דעת תורה" בנושאים לא כתובים, ושלא מדברים הספרים מהם, שצריכים לדעת איך להתנהג בהם ע"פ רצון ה' ותורתינו הקדושה, ודברים אלו מוסרם השי"ת בכל דור ודור לחכמים האמיתיים שבדור מבחינת (תהלים כה,יד) סוד ה' ליראיו, והשגות דקדושה, וגם חלק מהדברים לומדים הם דבר מתוך דבר, מהתורה הקדושה (שבכתב ושבעל פה), אשר כל זה כלול ב"דעת תורה". והדברים האלו נוגעים ליחיד, [לעצמם או לאחרים], וכן נוגעים לציבור, דהיינו לכלל ולפרט.

והרבה מאד פעמים דעתם הקדושה נוגדת לשכל הפשוט ולהבות המון העם ועמי הארץ, ואפילו בַעלי בתִּים תורניים (דהיינו עם רקע תורני וכו'). וכמו שמצאנו אצל מרדכי הצדיק אשר לא כרע ולא השתחוה להמן, והרבה לא הבינו למה ועל מה עשה כן והתעקש על כך, ולמה היה צריך לגרום בצרה הגדולה של גזירת המן להרוג ולהשמיד ולאבד (וחלקם דיברו על כך בפה, וחלקם חשבו כך בלבם), וכן לא הבינו למה אסר עליהם ללכת לסעודות ומשתאות של אחשורוש מאחר שהכל היה במוצרים כשרים למהדרין ולדעתם הי' בדבר משום שלום מלכות, והאמת היתה הפוכה שמה שנהנו מסעודת אותו רגע, זה מה שגרם הגזירות הקשות (ע' מגילה יב.).

נמצא שהכל הפוך, מצוותיהם – עבירות קשות, ועבירות הצדיקים (לדעתם המשובשת)-הוא רצון ה'.

וכנודע שדעת תורה הוא היפך דעת בעלי בתים, וכמו ששאלו פעם את רמ"ש ז"ל איך תמיד הוא זוכה לכוון לדעת תורה,וענה  כי דעת תורה – הוא היפך מדעת בעלי בתים וע"כ מברר מהו דעת בעלי בתים ומתוך זה מבין שדעת תורה ,הוא ההיפך מדבריהם.

ודבר זה נוהג בכל דור ודור, כי השכל הישר של רבנים פשוטים (אע"פ שפירסומם מגיע עד שחקים), וההבנות של בעלי בתים החושבים לעצמם שהם מבינים ענין, גורמים לתקלות רבות אצלם ומשפחותיהם, ולכלל, כששומעים להם, ובכל דור ודור ישנם רע-בנים שקופצים בראש ומביעים דעותיהם, אשר אחריתם דרכי מות, כנודע מהמציאות המרה. והם מתפארים בנוצות של רחמים וחמלה וטובת הכלל, ובאמת לאמיתו – הכל הוא להיפך כמו שמתגלה כעבור זמן לא רב, על פי רוב. וע"כ תמצא כאלה שמתירים בקלות ממזרים לבא בקהל. וכן גוים גמורים קורים להם גר צדק.

אפי' כשלא מקבלים כלל עול תורה ומצוות, ומתירים לרצוח, ולנתק יהודים חיים ממכשירי הנשמה, וכן להרוג אנשים שלבם פועם, וכן מוסרים נשק לאויבים להרוג יהודים בדמיונות שיגינו עלינו בהם, וכן לחלל שבת ללא שום צורך באמת לא של פיקוח נפש שקיים רק בדמיונם. וכן מתירים בדמיונות כל האיסורים שבתורה, (חוץ מהיתרים גמורים שאוסרים ומחמירים מאד, מסיבות פוליטיות ומידות רעות, כנודע).

וזה בחינת ויקרא אל משה. היינו שדעת התורה מסורה בכל דור ודור לגדולי צדיקי הדור שהם בחינת משה רבינו, שהתפשוטיה בכל דור ודור כנודע, כי אמרו חז"ל (מגילה טז:) ויקר-אלו תפילין, ותפילין היינו מוחין דקדושה כנודע מזוה"ק וכתבי הארי ז"ל וספרי רבינו ז"ל.

היינו דעת תורה, והכל כנ"ל (ואלף מרמז ללימוד בחי' אאלפך חכמה (איוב לג-לג) דעת תורה המָסור למשה ולצדיקים

בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה