פרשת השבוע כי תבוא | ארץ ישראל

פרשת השבוע כי תבוא – תקציר: היום במצב הבטחוני והמלחמות על א"י, הרבה סובלים מהנהגת המדינה המתנערת מתורה ומצות, ומרגישים בארץ כנוכרים, רדופים הן מצד התושבים הגויים והרע והגסות שלהם המסתובבים פה, הן מצד הממשל, על כן ישנה חשיבות להתחזק קצת וללמוד על מעלת ושבח ארץ ישראל מדברי חכמים ולא לשכוח מעלתה וחשיבותה של ארץ אבותינו – ארץ הקודש !

ארץ ישראל

ארץ ישראל.

בס"ד,

ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע כי תבוא.

להורדה והדפסה בקבצי PDF עלונים של שבועות קודמים >> נשא 8 חסידי ברסלב, פרשת השבוע בלק, פרשת השבוע דברים, פרשת השבוע ואתחנן, פרשת השבוע כי תבואפרשת השבוע כי תצא , ברסלב מאיר, פרשת השבוע עקב ,ברסלב, פרשת השבוע קורח, פרשת השבוע ראה, ברסלב, פרשת השבוע שופטים , ברסלב מאיר, תרומה (1).

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו, הקשור לפרשת השבוע, וזהו (דברים כו-א) "והיה כי תבא אל הארץ אשר ה' אלקיך נותן לך נחלה".

כי ארץ ישראל מוכנה ומזומנת מששת ימי בראשית להשראת שכינת עוזו יתברך, והשי"ת משגיח עליה בעינא פקיחא תדיר, וכמ"ש (דברים יא-יב) ארץ אשר ה' אלקיך דורש אותה, תמיד עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

והיושב בארץ ישראל מזדכך ומתהפך למהות קדושתה (עיין עוד במאמר – אין לנו ארץ אחרת), וכמבואר בדברי רבינו הקדוש (רבי נחמן מברסלב, לקוטי מוהר"ן ח"א סי' קכט) שכשמקורב לצדיק, אף שאינו מקבל ממנו כלל הוא ג"כ טוב מאד, והאמונה שמאמין בצדיק – מועיל לעבודת השי"ת. כי טבע האכילה שהמזון נתהפך לניזון, כגון כשהחי אוכלת צומח, כגון עשבים, נתהפכים העשבים לחי, כשנכנסים לתוך מעיה, וכן מחי למדבר, כשהמדבר אוכל חי, נתהפך החי למדבר. ולכל מקום שנכנס לשם המזון שנתחלק לאברים, נתהפך למהות האבר ממש שנכנס לשם, כגון החלק מהמזון שנכנס למוח. נתהפך למוח, והנכנס ללב נתהפך ללב, וכן לשאר האברים.

וזהו (במדבר יג, לב) ארץ אוכלת יושביה. כי ארץ [ישראל] היא בחינת אמונה, כמ"ש (תהלים לז) שכן ארץ [ישראל] ורְעֵה אמונה, כי כשנכנס לארץ ישראל שהיא בחינת אמונה, נאכל אצלה, היינו שנתהפך למהותה, היינו כשדבוק לצדיק ומאמין בו, שהוא בחינת ארץ [ישראל] נאכל לצדיק, ונתהפך למהות הצדיק ממש. וכן ארץ ישראל בעצמה – יש לה ג"כ הכח הזה, וע"כ אמרו רבותינו ז"ל (כתובות קיא.) כל היושב בארץ ישראל – שרוי בלא עוון שנאמר (ישעיה לג-כד) העם היושב בה נשוא עוׂן, כי היא אוכלת יושביה, ונתהפך למהותה הקדוש.

וע"כ אפילו המהלך ארבע אמות בארץ ישראל – מובטח לו שהוא בן עוה"ב, כמ"ש רבותינו ז"ל (שם). ע"כ. ובכלל הנ"ל ג"כ מה שמבואר בדברי רבינו הקדוש ז"ל (לקוטי מוהר"ן ח"א קפז) ע"פ (תהלים סב) ולך ה' החסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, היינו שהוא חסד גדול מאת השי"ת שהוא משלם לאדם מידה כנגד מידה, שעי"ז הוא מבין לפשפש במעשיו. ולידע החטא שפגם בו ולשוב בתשובה.

אך דע שעיקר מה שמשלם השי"ת מידה כנגד מידה הוא בארץ ישראל כמ"ש (במדבר כג) ארץ אוכלת יושביה. [אׂכלת] ר"ת אתה תשלם לאיש כמעשהו (וע"ש שרואים שכן הוא, בפועל ובחוש). ע"כ.

וע"כ יושבי ארץ ישראל הכשרים זוכים להזדכך וליטהר ולהתקדש בקדושתה. וזה בחי' מה דאיתא בזוה"ק (פ' תרומה, דף קמא) זכאה חולקיה מאן דנשמתיה נפקא בארעא קדישא לא שלטא עליה רוח מסאבא כלל. ואמרו (ע' זוה"ק פ' וירא, דף קטז.) כל זימנא די ישראל בארעא, ואשתדלו באורייתא, כנסת ישראל שראת עמהון. ואמרו (זוה"ק פ' אחרי, דף עב.) זכאה חולקיה מאן דזכי בחייו למשרי מדוריה בארעא דישראל קדישא.

וזה בחי' פרשת השבוע "והיה כי תבא אל הארץ אשר ה' אלקיך נותן לך נחלה". והיה אותיות הוי"ה, ברוך הוא. היינו כשתבוא ותתיישב בארץ ישראל תזכה להשראת השכינה כפי מדריגתך בחינתך. וכדאיתא בזוה"ק (פ' וישב) לא שריא שכינתא לבר ומארעא קדישא. וכדאיתא (שם פ' וישלח, דף קסו.) שכינתא לא שריא אלא באחסנתיה, דאיהי ארעא קדישא. ואמרו (מדרש שוחר טוב תהלים נו-יד) להתהלך לפני אלקים באור החיים – זו ארץ ישראל.

ואמרו חכמינו ז"ל (שם פה) אשריהם יושבי ארץ ישראל שאין להם לא חטא ולא עוון, לא בחייהם ולא במותם.

ואמרו (שם קה) אתה מבקש לראות את השכינה בעולם הזה? עסוק בתורה בארץ ישראל.

ואמרו (פסיקתא רבתי כח) בוא וראה עפרה של ארץ ישראל גורם לתשובה.

ואמרו (כתובות קיא.) כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עוון.

ואמרו (שם) כל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח.

ואמרו (פסחים קי:) הדר בארץ ישראל מנוחלי העולם הבא.

ויהי חלקינו עם יושבי ארץ ישראל ההוגים בתורת ה' ועושים רצונו יתברך בקדושה וטהרה. אמן.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

מוסדות ברסלב מאיר – עמותת החסד לארוחות צהריים לעניים הגונים

נ.ב אנחנו משפצים קצת את החדר אוכל והמטבח

על כן מי שיכול ורוצה תרומות יתקבלו בברכה

ניתן להקדיש לע"נ ולהצלחה – תנור חדש, כיריים, שולחנות אוכל ועוד – לתרומות צלצלו 050-4161022

הכנות בבית התבשיל - ע"י בחורי הישיבה
הכנות בבית התבשיל – ע"י בחורי הישיבה
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה