פרשת השבוע מטות | מעלת הצדיקים

פרשת השבוע מטות: הצדיק האמת מופשט כל כולו מעולם הזה, ואין לו שום תאוה ושום משיכה ושום רצון לשום תאוה'לה ולשום ענין מכל עניני העוה"ז, וכל תאוותו ורצונו וחפצו לעשות רצון ה' בשלימות, ועל זה עבד כל ימי חייו, ועל כן מצאנו שהצדיקים האמתיים זכו לרוח הקודש ולגילוי אליהו הנביא זכור לטוב,

תפילה נגד עין הרע

פרשת השבוע מטות | מעלת הצדיקים

כמה מילים וחידושים על פרשת השבוע מטות.

הרשב"ם ז"ל שואל נאמר בפרשת השבוע "וידבר ה' אל משה לאמור, איש כי ידור" וגו',

ולא מצאנו כזה דבר שמתחילה פרשה כך שמשה מדבר שלי שהשם יאמר לו לדבר ומה לדבר ?

ולפי דרכו הטהורה של רבינו נחמן מברסלב – אפשר לתרץ בפשטות, שאפילו התורה בעצמה לא אומרת וידבר ה' אל משה, אלא משה רבינו מספר שה' דיבר עמו וציווהו על כך,

וכמו שמספר כאן משה רבינו "זה הדבר אשר ציוה ה'" אצלינו ולגבינו אין שום הבדל כלל, והיינו הך, ומשה רבינו בכל ביתו נאמן הוא (במדבר יב-ז),

ולא עוד אלא אפילו משה רבינו היה מצוה דיני נדרים בלי להזכיר שום מקור כלל, ובלי לספר שהכל מציווי ה', לגבינו לא משַנֶה כלל, ובודאי כל דבריו הם מה', והכל בכל מכל כל שיוציא מפיו ואומר לנו הכל הם דברים שהם הם רצון ה'.

וגם לגבי כלל ישראל היה ברור דבר זה וסמכו על משה רבינו בעינים עצומות, וכמ"ש (שמות יד-לא) ויאמינו בה' ובמשה עבדו.

כי הצדיק האמת מופשט כל כולו מעולם הזה, ואין לו שום תאוה ושום משיכה ושום רצון לשום תאוה'לה ולשום ענין מכל עניני העוה"ז, וכל תאוותו ורצונו וחפצו לעשות רצון ה' בשלימות, ועל זה עבד כל ימי חייו,

ועל כן מצאנו שהצדיקים האמתיים זכו לרוח הקודש ולגילוי אליהו הנביא זכור לטוב,

וכן מחמת רום מעלתם וקדושתם היה בידם להחיות מתים,

וכן השי"ת עשה על ידם ניסים ופלאות ומופתים.

ועל כן אמרו חכמינו ז"ל (ב"ב עה.) בחומרת ענין אמונת חכמים, וכבר אמר רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (ליקו"מ ח"א נז.א) הכלל והעיקר שיהי' לו אמונת חכמים, ולהזהר בכבודם ולירא מהם מאד, ואף אם 'נדמה לו' שהם עושים כנגד התורה, וצריך להשליך דעתו ושכלו ורק לסמוך עליהם.

ועוד אמר רבינו ז"ל מברסלב (שם סי' קכז) העיקר והיסוד שהכל תלוי בו הוא לקשר עצמו לצדיק שבדור ולקבל דבריו על כל אשר יאומר "כי הוא זה" דבר קטן ודבר גדול ולבלי לנטות מדבריו ח"ו ימין ושמאל, עיי"ש דבריו הנעימים.

 

 

בברכת התורה ולומדיה

ישיבת ברסלב מאיר

 

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה