פרשת השבוע מטות

השווי של האדם וערכו הוא – כפי השווי וערך דיבורו ! בבחי' (בראשית ב-ז) ויהי האדם לנפש חיה, ותרגומו "לרוח ממללא". כי אדם שהמילה שלו היא לא מילה – הוא לא בן אדם, וצריך להזהר ולשמור מרחק ממנו. וכדאמרי אינשי "נישט פינטליך – נישט ערליך" (אדם שלא מדייק בזמני פגישותיו וכו' – הוא ג"כ אדם לא ישר). ודבר זה היא מהמידות הבסיסיות של עם ישראל, וכמ"ש חז"ל…

פרשת השבוע מטות :

בס"ד
ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א. יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע מטות [מסעי]

לכבוד…אחדשה"ט!

בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

להורדת העלון השבועי בקבצי PDF להדפסה >> פרשת השבוע מטות

וזהו (במדבר ל, ג) "לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה".

האי סיפא דקרא מיותר לכאורה, אלא שהוא תוכחת מוסר – שיהיה האדם נאמן בדיבורו, וישמור מוצא שפתיו, אף שלא יהיה הדיבור בדרך נדר (של"ה הקדוש).

כי השווי של האדם וערכו הוא – כפי השווי וערך דיבורו !

בבחי' (בראשית ב-ז) ויהי האדם לנפש חיה, ותרגומו "לרוח ממללא".

כי אדם שהמילה שלו היא לא מילה – הוא לא בן אדם, וצריך להזהר ולשמור מרחק ממנו.

וכדאמרי אינשי "נישט פינטליך – נישט ערליך" (אדם שלא מדייק בזמני פגישותיו וכו' – הוא ג"כ אדם לא ישר).

ודבר זה היא מהמידות הבסיסיות של עם ישראל, וכמ"ש חז"ל (חגיגה יד) אפילו בשעת כישלונה של ירושלים – לא פסקו מהם בעלי אמנה.

ואמרו (תמיד כח.) רבי אומר איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם? יאהב את התוכחות, ויש אומרים יחזיק באמונה יתירה, שנאמר (תהלים קא-ו) עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי, הולך בדרך תמים הוא ישרתני. ופרש"י ישא ויתן עם בני אדם באמונה, ולא יאנה את הבריות.

וזה היפך אומות העולם, וכמ"ש חז"ל (פסחים קיג:) חמישה דברים ציוה כנען את בניו, וא' מהם "אל תדברו אמת".

וכמ"ש חז"ל (תענית ט:) כי היכי דמשקרי בבלאי, משקרי מיטרייהו.

ומקרא מלא הוא דכתיב (תהלים קמד ח-יא) אשר פיהם דיבר שוא וימינם ימין שקר.

ואף מידה זו מהוה סיכום חייו של אדם כשר, כמ"ש חז"ל (ברכות טז:) ש"איש טוב ונאמן" – הוא שבח ראוי בשעת הספדו של אדם כשר.

ואמרו (תענית ח.) כמה גדולים בעלי אמונה.

ואיתא בספר המידות לרבינו נחמן מברסלב ז"ל (ערך אמת-כא, ואמונה-סח) טוב לאדם שימות, משיחיה ויהיה שקרן בעיני בני אדם.

וקילקול מידת האמת מביא חורבן גשמי ורוחני לכלל ולפרט, וכמ"ש חז"ל (שבת קיט:) לא חרבה ירושלים אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה. ואמרו (סוטה מח.) משחרב בית המקדש פסקו אנשי אמנה מישראל.

ובפרט בני תורה, וכל מי שמצטייר בעיני הבריות כשגריר ה' ותורתו שצריך ליזהר ביותר בכך, שח"ו לא יהי' בדבר משום חילול ה', ונהפוך הוא דרכי התלמידי חכמים להקפיד ביותר בזה, כמ"ש (ב"א מט.) ההוא מרבנן דאי הוו יהבי ליה כל חללא דעלמא לא הוה קמשני דיבוריה.

והרבה נכשלים עם ילדים קטנים שבוכים או מתעקשים, אזי מבטיחים להם כל מיני הבטחות, ולבסוף כשמגיע זמן הפירעון מתעלמים מהבטחתם ועל זה אמרו חז"ל (סוכה מו:) לא לימא איניש לינוקא דיהיבנא לך מידי, ולא יהיב ליה, משום דאתי לאגמורי שיקרא, שנאמר (ירמיה ט-ד) [ואיש ברעהו יהתלו ואמת לא ידברו] למדו לשונם דבר שקר.

וכן אמרו חז"ל (סנהדרין פט:) כך עונשו של בדאי, שאפילו אמר אמת אין שומעים לו. [ובב"ר דדין איתא בזה הלשון: מה טיבו של בדאי זה? אפילו אומר דברים של אמת – אין מאמינים אותו] וכנודע דבר זה גם מהמציאות.

ולאידך גיסא אמרו (ילקוט שמעוני פ' האזינו סי' תתקמב) עושה אדם עצמו לדבר אמת – מוסרין לו מלאך מדבר אמת.

וכנודע מדברי מוהרנ"ת ז"ל שהרוצה באמת – מוסרים לו מלאך של אמת.

והרי חותמו של הקב"ה אמת (שבת נה.) (הקדמת הזוהר דף ב:).

ויהי רצון שנזכה להיות אנשי אמת, אנשי אמנה ואמונה.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

יהודים יקרים , אוהבי התורה ותומכיה 

כידוע לכל שהיום יצאו הגיזרות של רודפי היהדות התורה ולומדיה, אומנם הישיבה לא נתמכת ע"י תקציבי ממשלה – אבל הגזירות פוגעות בנו קשה בכמה אופנים, במיוחד בקיצוץ הביטוח הלאומי והבטחת הכנסה ועוד… עד כדי כך שאין ארוחות צהריים מלאות בישיבה עבור הלומדים !! ובנוסף עשרות משפחות נזקקות על סף העוני – כל משפחה 5 היום במדינת ישראל על סף העוני ואצלינו מרגישים את זה ממש – כשבאים לבקש צלחת אוכל עבור – לילדים רעבים !!

כל בני ישיבת ברסלב "נצח מאיר, וברסלב מאיר" הם בעלי תשובה, מסיימי צבא ויחידות קרביות, שסה"כ חשקה נפשם בלימוד יהדות והתורה הקדושה…. בשמחה, על פי דרכו של רבינו נחמן מברסלב !!

זו ההזדמנות להוכיח ולהראות את אהבת התורה והקשר והאהבה שלכם אליה…

תירמו סכום מינימלי וסימלי שכל אחד יכול לעמוד בו ופרוטה לפרוטה מצטרפת.

*18ש"ח כל אחד יכול סה"כ אתה מוותר על מנת פלאפל + שתיה פעם אחת בחודש = עבור חיי נצח נצחים !

ותקבל כל חודש ברכה בישיבת ברסלב בכותל המערבי לברכה הצלחה וישועה, זיווגים הגונים, פרנסה ברווח ובנחת ושאר שמחות.

**36ש"ח ויתרת על מנת שווארמה עם פחית = וזכית בחיי נצח נצחים ותענוגות עולם הבא !

ותקבל כל חודש ברכה ותפילה כמוזכר לעיל וגם תפילה בקברות צדיקים בימי הילולה.

***52ש"ח – סה"כ ויתרת על כרטיס לסרט = וזכיתה בזכות התורה שתהי' לך ובני ביתך לשמירה ומגן !!

****מעל 100ש"ח – וכל המוסיף מוסיפים לו = יזכה לתפילות יום יומיות בישיבת ברסלב בכותל המערבי, בקבר רחל אימנו, בקברי אבות, ברשב"י, בשמואל הנביא, שמעון הצדיק, וכל ימי הילולה של צדיקים – באמירת תיקון הכללי לברכה הצלחה וישועה… ויזכה לפדיון נפש מגדולי רבני ברסלב, וברכה קבועה, ויזכה להרשם בספרים של הפצה של רבינו נחמן מברסלב – יראה אור התורה והצדיקים וסייעתא דשמייא וכל מילי דטב… ויתקיים בו דברי רבינו נחמן מברסלב מי שנותן לי לו אני נותן !!

וכל התורמים דין פרוטה כדין מאה.., ישאו – ברכה והצלחה וישועות נפלאות נפלאות, כי "עץ חיים היא למחזיקה ותומכיה מאושר" !!

אל תתנו להם לסגור את הישיבה

ולהפסיק את קול התורה בארץ ישראל !

זה בידיים שלכם ! !

לחץ כאן להורדת הטופס התרומות >> הוראת קבע ע"י כרטיס אשראי >> הוראת קבע ע"י הבנק >>

אין צורך להחתים את הבנק רק לשלוח אלינו בחזרה במייל breslevmeir@gmail.com

או לכתובת "ישיבת ברסלב מאיר" סלנט 7 ירושלים 91544

והתורמים יתברכו ע"י ראש הישיבה, ויתברכו ויתפללו לטובתם

במוקד הישועות והתפילות של ישיבת "ברסלב מאיר" כנ"ל

ויתברכו בכל ברכות התורה בזכות רבינו נחמן מברסלב וכלל הצדיקים קדושי עליון

ולבטח ויראו ישועות ונפלאות בעמלם !

לפרטים נוספים 

054-84551238

050-4161022

 

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה