פרשת השבוע מסעי

אדם מכל מיני סיבות וגורמים נכנס למצב של חלישות הדעת, ובחינת דכאון, ועצבות, ומתגבר אצלו המרה שחורה. והמצב הזה הוא לא בריא, ומסוכן לנפש האדם, וכמ”ש רבינו ז”ל  שעצבות בא ממרה שחורה, ומבואר שעצבות היא סיטרא אחרא (ע’ זוה”ק פ’ נח, דף עא.) והשם יתברך שונא אותה [וע”כ תיכף כשאדם רוצה ליכנס לעבודת השי”ת, אזי תיכף היא עבירה גדולה כשיש לו עצבות ח”ו].

השמחה

ירושלים עיה”ק תו”ת בב”א.

יום ו’ עש”ק לסדר פרשת השבוע [מטות] מסעי

לכבוד… אחדשה”ט!

בעזרת השי”ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

וזהו (במדבר לג, ח – ט) “אלה מסעי בני ישראל. ויחנו במרה, ויסעו ממרה ויבואו אילימה, ובאילם שתים עשרה עֵינוֹת מים, ושבעים תמרים ויחנו שם”.

כל אדם הגיע לעולם הזה – כדי לעבור נסיונות רבים, שהם כור המבחן, לבדוק האם באמת הוא נאמן להשי”ת ועושה רצונו !

ויש בכל נסיון ונסיון כמה וכמה בחינות ופרטים, כגון האם עושה רצונו בחשק או בלי חשק, באהבה או בלי, ביראה או בלי, בזריזות או בעצלתיים, מוכן להתאמץ או לא, וכו’ וכו’..,

וכמו שבדיקת דם בודקת – מגלה הרבה מאד פרטים, עם הרבה מאד נתונים על הרבה מאד תחומים – מהנעשה בגוף האדם, כך כל נסיון ונסיון – מגלה הרבה מאד פרטים על מצב נפשו רוחו ונשמתו של האדם.

והנה קורה מכל מיני סיבות שאדם נכנס למצב ב”מ (בר מינן) של חלישות הדעת, ובחינת דכאון, ועצבות, ומתגבר אצלו המרה שחורה.

והמצב הזה הוא בודאי מצב לא בריא, ומסוכן לנפש האדם, וכמ”ש רבינו (רבי נחמן מברסלב) ז”ל (לקוטי מוהר”ן ח”ב סי’ פג) שעצבות בא ממרה שחורה, ומבואר (שם סי’ מח) שעצבות היא סיטרא אחרא (ע’ זוה”ק פ’ נח, דף עא.) והשם יתברך שונא אותה [וע”כ תיכף כשאדם רוצה ליכנס לעבודת השי”ת, אזי תיכף היא עבירה גדולה כשיש לו עצבות ח”ו].

ומבואר (שם ח”א קנה) שעצבות היא מידה רעה מאד, ועיקר העצבות היא מחמת חסרון אמונה.

ומבואר שעיקר פגם הברית, וירידת האדם בגשמיות ורוחניות הוא ע”י עצבות (שם סי’ קסט).

ומבואר עוד בדברי רבינו (רבי נחמן מברסלב) ז”ל (שם ח”א סי’ קפט) שצריך להזהר מאד מעצבות ועצלות, כי עיקר נשיכת הנחש הוא עצבות ועצלות, בבחי’ (ישעיה סה) ונחש עפר לחמו, עפר – הוא בחי’ עצבות ועצלות שהם באים מיסוד העפר.

וע”כ צריך האדם להתחזק מאד לצאת מהעצבות, שזה בחינת מה שרבינו הקדוש הכריז בקול גדול (לקוטי מוהר”ן סי’ כד) מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר ולהרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כוחו, וכל החולאות הבאים על האדם, כולם באים רק מקילקול השמחה.

והכלל שצריך להתגבר מאד בכל הכוחות להיות אך שמח תמיד. כי טבע האדם למשוך עצמו למרה שחורה ועצבות מחמת פגעי ומקרי הזמן, וכל אדם מלא ייסורים, על כן צריך להכריח את עצמו בכח גדול להיות בשמחה תמיד, ולשמח את עצמו בכל אשר יוכל, ואפילו במילי דשטותא [ובליקוטי מוהר”ן תנינא סי’ מח, הוסיף רבינו ז”ל, וז”ל וישמח עצמו בכל מה שיוכל ואפילו ע”י מילי דשטותא, לעשות עצמו כשוטה, ולעשות עניני שטות וצחוק או קפיצות וריקודים, כדי לבוא לשמחה שהוא דבר גדול מאד, ואח”כ אמר רבינו ז”ל (שיחות הר”ן סי’ כ) כפי הנראה שאי אפשר לבוא לשמחה כי אם ע”י עניני שטות לעשות עצמו כשוטה. ורק ע”י זה באים לשמחה.]

וזה בחי’ הנאמר בפרשת השבוע “ויחנו במרה”, היינו שלפעמים אדם נמצא וחונה במצב של מרה שחורה. ואסור להישאר ולהתקע שם, אלא צריך להתאמץ מיד להיות בבחי’ “ויסעו ממרה” השחורה הנ”ל. “ויבואו אילימה”, שהוא לשון חוזק והתחזקות, ועי”ז זוכה לבחינות נפלאות בגשמיות ורוחניות המרומזים ב“שתים עשרה עֵינות מים ושבעים תמרים”.

 

בברכת התורה וכטו”ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן  ויזנפלד

תפילה לרפואת הנפש – ע”י השמחה !!

הראה עוד

מאמר מקושר

2 תגובות

  1. לרפואה שלימה רפואת הגוף .רפואת הנפש ליציאה מעצבות ומהייאוש ולשמחת חיים את אישתי… לרוגע שלווה ושלוות הנפש בינה והארה ברוחניות. את בני… לחזרה בתשובה מלאה לביתי… לרפואת הגוף ורפואת הנפש ויציאה מכול הבילבולים ויישוב דעת וחזרה בתשובה מלאה. את בני… לרפואה שלמה רפואה הגוף ורפואת הנפש ויציאה מכול הבילבולים ויעלה מעלה מעלה בתורה ויראת שמים
    תודה לכם !

כתיבת תגובה

פרשת השבוע מסעי | נופש בין הזמנים

לכבוד.. אחדשה”ט!

בעזרת ה’ אכתוב לך כמה פנינים על פרשת השבוע. פרשת מסעי.

(במדבר לג, א) “אלה מסעי בני ישראל” | נופש בין הזמנים

זה כמה דורות שמקובל בכלל ישראל [כשמתאפשר כלכלית] שבין ט’ באב לראש חדש אלול [תקופת ‘בין הזמנים’] נוסעים לכמה ימים להנפש. (וזה המקום להזכיר – לא לשכוח תפילת הדרך) ובעקרון זה טוב מאד, לכל המשפחה, לילדים זה טוב, לאשה זה טוב [ובתנאי שלא תהי’ השפחה המשרתת את כולם כל הזמן בטיול], וזה טוב לראש המשפחה, להחליף אויר ואוירה, לרענן כוחות הגוף, ועוד יותר כוחות הנפש. שזהו צורך גדול מאד, והרבה מאד פעמים הכרחי, ובפרט בדורנו אנו החלשלוש. שיש צורך לשכוח מהבעיות ולהשתחרר מהלחצים היומיומיים, והמצטברים.

[אבל גם מי שלא נוסע – יכול להנות ולנפוש נפשו, ע”י שישנה קצת את סדר יומו, ויצא עם משפחתו לטיול פה ושם, ובפרט עם שילוב מקומות הקדושים וקברי צדיקים. ויהנה מהשקט, ובפרט כשחלק מהשכנים נסעו, וישנה קצת את תפריט מאכלו, וינוח קצת יותר ועי”ז יוכל ג”כ לאגור כוחות, ולחדש כוחות הנפש].

ויש הנוסעים גם לחוץ לארץ [ויש לדון ולהתיר בזה לצאת מהארץ, משום קברי צדיקים, ולפעמים גם משום רפואת הנפש, דלאו מילתא זוטרי היא ובפרט בדורינו החולה, החלוש, והלחוץ].

ואיך שלא יעשה – יכוון להעיקר: שכל עיקר נסיעתו תיהי’ לשם שמים להביא בעתיד תועלת לעשיית רצון ה’ ביתר שאת, ולקרבת ה’ עוד ועוד, בחשק גדול וכוחות רעננים ומחודשים. וגם הבורח מהעיר והלחצים יזכור היטב שמהשי”ת לא בורחים ואי אפשר לברוח, וכמ”ש (תהלים קלט-ח) אם אסק שמים-שם אתה, ואציע שאול הנך. ואנה מפניך אברח.

וע”כ ישקול ויתכנן ויחשוב מקודם שלא להכשל בשעת הטיול והנופש בשום דבר שהוא נגד רצון ה’, לא הוא ולא אשתו, ולא בניו ובנותיו.

ואם מבחינה גשמיות צריך להזהר לא להכנס ולא לעשות דברים מסוכנים ופזיזים, קל וחומר שיש לדאוג לנשמה. (שלו, ושל התלויים בו). ויש להצטייד במספיק אוכל כשר למהדרין, כדי שלא יצטרך להתפשר ולהסתמך על היתרים דחוקים ומפוקפקים.. ובכלל.

וכן להמנע מלראות דברים אסורים מכוערים ובלתי צנועים, ולבטח להפגש בקרוב אתם. וכן יחשוב על כל הפרטים, כי רבים הם, והחכם עיניו בראשו (קהלת ב,טז ).

וישנן שוב ושוב באזני התלויים בו, עיקר מטרת הטיול והנופש ולאן אנחנו חותרים, ויעשה את העיקר עיקר, ויקבע שיעור קבוע לעסק התורה, ולא יעבור.  ויקפיד על כך גם אצל בניו.ובשום אופן לא יתן שהמצב ידרדר לבחינת “הותרה הרצועה” (ויקרא רבא כח,א וכו’ וכו’ ) והנהגות של הפקר ח”ו.

אדרבא יתדרכם לפני הנסיעה, ותוך כדי הנופש, באופן שהכל יתנהל בדרך ארץ וביראת שמים טהורה, ויבהיר שלא הכל מותר, ולהרחיקם מהכיעור והדומה לו, והדומה לדומה, וירחיק התנהגות לא הולמת, וקיטורים וטענות ודרישות אין סוף, אשר אין להם מקום אצל שומרי תורה ועובדי ה’.

ושהכל יתנהג ויתנהל באהבה ואחוה, שלום ורעות. מתוך אהבת ה’ ותורתו. ואזי הטיול יבוא לתועלת הנרצית, ויהא לנחת רוח לפני ה’. וה’ ירחם עלינו וישמור גופינו ונפשינו ונשמותינו.

  בברכת התורה וכטו”ס

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

מזל טוב מבני הישיבה והכולל

לרה”ח ר’ יהודה ליפשיץ נ”י

על הולדת בנו בסימן טוב ומזל טוב

לאוהבי ומוקירי התורה

יום יום מגיעים תלמידים לישיבתנו לחסות בצל התורה

בחורים רצינים אשר כל חשקם ורצונם  – לטעום ולהתמסר לעבודת המידות ועבודת ה’

ע”פ דעת והשקפת תורה של רבינו הקדוש מברסלב
אנא קח יוזמה – בוא להיות שותף בלימוד התורה וזיכוי הרבים של מוסדות ברסלב
* ניתן להפקיד בבנק : שם החשבון ברסלב מאיר
מס’ חשבון בנק: 694576 סניף: 184 בנק פאג”י
* לשליחת צ’קים יש לציין למוטב בלבד
כתובת: הרב סלנט 7 ירושלים מיקוד 95144

* ניתן לתרום גם ע”י חברת PAYPAL באופן הבטוח ברשת!
בברכת התורה ולומדיה
יהי’ רצון שיתקבלו התפילות ברצון
ויעשו פירות עולם טובים ומתוקים בתוך כלל ישראל
ברסלב מאיר 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה