פרשת השבוע מסעי | נופש בין הזמנים

לכבוד.. אחדשה"ט!

בעזרת ה' אכתוב לך כמה פנינים על פרשת השבוע. פרשת מסעי.

(במדבר לג, א) "אלה מסעי בני ישראל" | נופש בין הזמנים

זה כמה דורות שמקובל בכלל ישראל [כשמתאפשר כלכלית] שבין ט' באב לראש חדש אלול [תקופת 'בין הזמנים'] נוסעים לכמה ימים להנפש. (וזה המקום להזכיר – לא לשכוח תפילת הדרך) ובעקרון זה טוב מאד, לכל המשפחה, לילדים זה טוב, לאשה זה טוב [ובתנאי שלא תהי' השפחה המשרתת את כולם כל הזמן בטיול], וזה טוב לראש המשפחה, להחליף אויר ואוירה, לרענן כוחות הגוף, ועוד יותר כוחות הנפש. שזהו צורך גדול מאד, והרבה מאד פעמים הכרחי, ובפרט בדורנו אנו החלשלוש. שיש צורך לשכוח מהבעיות ולהשתחרר מהלחצים היומיומיים, והמצטברים.

[אבל גם מי שלא נוסע – יכול להנות ולנפוש נפשו, ע"י שישנה קצת את סדר יומו, ויצא עם משפחתו לטיול פה ושם, ובפרט עם שילוב מקומות הקדושים וקברי צדיקים. ויהנה מהשקט, ובפרט כשחלק מהשכנים נסעו, וישנה קצת את תפריט מאכלו, וינוח קצת יותר ועי"ז יוכל ג"כ לאגור כוחות, ולחדש כוחות הנפש].

ויש הנוסעים גם לחוץ לארץ [ויש לדון ולהתיר בזה לצאת מהארץ, משום קברי צדיקים, ולפעמים גם משום רפואת הנפש, דלאו מילתא זוטרי היא ובפרט בדורינו החולה, החלוש, והלחוץ].

ואיך שלא יעשה – יכוון להעיקר: שכל עיקר נסיעתו תיהי' לשם שמים להביא בעתיד תועלת לעשיית רצון ה' ביתר שאת, ולקרבת ה' עוד ועוד, בחשק גדול וכוחות רעננים ומחודשים. וגם הבורח מהעיר והלחצים יזכור היטב שמהשי"ת לא בורחים ואי אפשר לברוח, וכמ"ש (תהלים קלט-ח) אם אסק שמים-שם אתה, ואציע שאול הנך. ואנה מפניך אברח.

וע"כ ישקול ויתכנן ויחשוב מקודם שלא להכשל בשעת הטיול והנופש בשום דבר שהוא נגד רצון ה', לא הוא ולא אשתו, ולא בניו ובנותיו.

ואם מבחינה גשמיות צריך להזהר לא להכנס ולא לעשות דברים מסוכנים ופזיזים, קל וחומר שיש לדאוג לנשמה. (שלו, ושל התלויים בו). ויש להצטייד במספיק אוכל כשר למהדרין, כדי שלא יצטרך להתפשר ולהסתמך על היתרים דחוקים ומפוקפקים.. ובכלל.

וכן להמנע מלראות דברים אסורים מכוערים ובלתי צנועים, ולבטח להפגש בקרוב אתם. וכן יחשוב על כל הפרטים, כי רבים הם, והחכם עיניו בראשו (קהלת ב,טז ).

וישנן שוב ושוב באזני התלויים בו, עיקר מטרת הטיול והנופש ולאן אנחנו חותרים, ויעשה את העיקר עיקר, ויקבע שיעור קבוע לעסק התורה, ולא יעבור.  ויקפיד על כך גם אצל בניו.ובשום אופן לא יתן שהמצב ידרדר לבחינת "הותרה הרצועה" (ויקרא רבא כח,א וכו' וכו' ) והנהגות של הפקר ח"ו.

אדרבא יתדרכם לפני הנסיעה, ותוך כדי הנופש, באופן שהכל יתנהל בדרך ארץ וביראת שמים טהורה, ויבהיר שלא הכל מותר, ולהרחיקם מהכיעור והדומה לו, והדומה לדומה, וירחיק התנהגות לא הולמת, וקיטורים וטענות ודרישות אין סוף, אשר אין להם מקום אצל שומרי תורה ועובדי ה'.

ושהכל יתנהג ויתנהל באהבה ואחוה, שלום ורעות. מתוך אהבת ה' ותורתו. ואזי הטיול יבוא לתועלת הנרצית, ויהא לנחת רוח לפני ה'. וה' ירחם עלינו וישמור גופינו ונפשינו ונשמותינו.

  בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

מזל טוב מבני הישיבה והכולל

לרה"ח ר' יהודה ליפשיץ נ"י

על הולדת בנו בסימן טוב ומזל טוב

לאוהבי ומוקירי התורה

יום יום מגיעים תלמידים לישיבתנו לחסות בצל התורה

בחורים רצינים אשר כל חשקם ורצונם  – לטעום ולהתמסר לעבודת המידות ועבודת ה'

ע"פ דעת והשקפת תורה של רבינו הקדוש מברסלב
אנא קח יוזמה – בוא להיות שותף בלימוד התורה וזיכוי הרבים של מוסדות ברסלב
* ניתן להפקיד בבנק : שם החשבון ברסלב מאיר
מס' חשבון בנק: 694576 סניף: 184 בנק פאג"י
* לשליחת צ'קים יש לציין למוטב בלבד
כתובת: הרב סלנט 7 ירושלים מיקוד 95144

* ניתן לתרום גם ע"י חברת PAYPAL באופן הבטוח ברשת!
בברכת התורה ולומדיה
יהי' רצון שיתקבלו התפילות ברצון
ויעשו פירות עולם טובים ומתוקים בתוך כלל ישראל
ברסלב מאיר 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה