אוזן קשבת

העלון מוקדש

לברכה והצלחה שידוכים הגונים וחיים שמחים בזכות רבינו נחמן מברסלב

לדרור בן מרים | למרדכי שגיא , מיטל , אור – בני דורית

יאיר בן אורה | יפעת בת אורה | נעה בת יפעת |סעדיה בן שמש | אורה בת שמש | דורית בת אורה | מאיר בן ציפורה

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א. יום ו' ערב שבת קודש (עש"ק) לסדר פרשת השבוע – פרשת עקב

לכבוד…אחדשה"ט!

בעזרת ה' אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

וזהו (דברים ז-יב) "והיה עקב תשמעון".

פרשת השבוע עקב – להורדת פרשת השבוע בקבצי PDF להדפסה והפצה לחץ כאן >>

הקשבה

בהווה בעולם קורה לפעמים שמנהל עסק, או בעל עסק, או מנהל עבודה מזלזל בממונים תחתיו, דהיינו הפועלים למיניהם, וכן לאלו שבסולם ההיררכיה הם תחתיו, וכשמעירים לו על משהו, או מספרים לו צרתם ומצוקתם, לא שומע להם כלל או שומע להם בחפזון בחצי אוזן..,

וכנ"ל מצאנו אצל בעלים מסויימים כשנשותיהם מדברות – או שהוא לא מקשיב כלל, או מתעלם ממצוקתן ודיבוריהן, או דוחם בקש..,

וכן קורה כנ"ל במפקדים עם חיילים, במורים עם תלמידים, בהורים עם הילדים, וכיוצא בהם רבים מאד.

ועל זה מעיר וקרמיז לן בפרשת השבוע "עקב תשמעון" – תקשיבו לאלו שתחתיכם, אפילו נמוכים הרבה מאד מכם (בבחי' עקב של הגוף) מבחינה שכלית, ומעמד וכו', מ"מ תשמעו ותקשיבו להם..,

גם משום שיתכן שהם יהיו צודקים (כי אע"פ שהגיבור לעומת החלש – הוא הגיבור, אבל זה לא אומר שבהכרח הגיבור הוא הצודק, ויתכן דוקא שהחלש הוא הצודק),

גם משום שזה לא אנושי וזה לא דרך ארץ להתנהג כך, וגם משום מידה כנגד מידה (שבת קה:), ואם אתה תתנהג כך עם אחרים, ככה אחרים יתנהגו איתך, ולא רק בני אדם לא יקשיבו לך, אלא גם בשמים יתנהגו כך איתך ולא יקשיבוּ לך.

ואם אתה תתאכזר ולא תרחם ותזלזל באחרים, גם בשמים יתאכזרו ולא ירחמו עליך, ויזלזלו בך.

ומידה טובה מרובה (סנהדרין), וכל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים (שבת קנא:).

והד ורמז יש להנ"ל במה שאמרו חז"ל (ב"מ נט.) אחתך גוצא גחון ותלחש לה (פי' אם אשתך נמוכה תתכופף והרכן עצמך אליה, ותדבר באזנה). הרי שצריך האדם לרדת ולהשפיל עצמו מרום מגודל מעמדו האמיתי או המדומה.

וכן המורה צריך ללמד עם התחושה של ומתלמידי יותר מכולם (תענית ז.),

וכן ההורים, לא בגלל שהם הורים תמיד צודקים ותמיד יודעים ומבינים הכל.

ולגבי עבד כתב הרמב"ם (ה' עבדים פ"א ה"ו וה"ט) וז"ל: כל עבד עברי אסור לעבוד בו בפרך. ובה"ה כתב שעבד עברי לא נמכר בפרהסיא שנאמר (ויקרא כה-מב) לא ימכרו ממכרת עבד – אינו נמכר אלא בצנעה ודרך כבוד. ובה"ט כתב כל עבד עברי חייב האדון להשוותן אליו במאכל ובמשקה וכסות ומדור שנאמר (דברים טו-טז) כי טוב לו עמך. מכאן אמרו חכמים (קדושין כ.) כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו.

ויש ללמוד ממידותיו של הקב"ה, שאלקים מבקש את נרדף (קהלת ג-טו), ושומע לחלש כמ"ש (עיין איוב לד-כח, וע' בנשמת (כל חי)) שעוות עניים תשמע, צעקת הדל תקשיב ותושיע, וכן הרבה כיוצא בזה בפסוקים מפורשים ובמאמרי חז"ל.

ויהי רצון שנטה אוזן קשבת ונעזור לפי היכולת, לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו.

בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף ויזנפלד הכהן

אוהבי התורה ולומדיה 

אנא קחו יוזמה לתרום להמשך הפעיות של מוסדות ברסלב 

בעיקר בתמיכה בארוחות צהריים חמות ומשביעות 

לתלמידי חכמים, עניים ונזקקים

<<עבור לעמוד התרומות – ותתברך בברכת התורה ולומדיה>>

הראה עוד

מאמר מקושר

2 תגובות

    1. מי כמוך יודע ומבין , אבל ברוך השם יש לנו תפילה ועיצות ישרות ואמיתיות מרבינו ותלמידיו האמיתיים [בלי להכנס לנושא כרגע]
      שמוליך אותנו בעיצות פשוטות ובדרך ישרה וביישוב הדעת
      ובע"ה אם נקשיב ונקיים – בסוף נצליח !

כתיבת תגובה