פרשת השבוע פקודי | ייחוס

הפסוק (של פרשת השבוע פקודי) בא אצלינו ללמדינו שאין הדבר תלוי בייחוס (כלומר שאין מעלת האדם וצידקותו ומדריגתו בעבודת השם תלויה בייחוסו דהיינו ירושה לו מאבותיו) אלא כל אדם מעשיו יקרבוהו ומעשיו ירחקוהו (ע' עדויות פ"ה מ"ז), והכל לפי רוב המעשה (אבות פ"ג מט"ו) ואיכות המעשה..,

פרשת השבוע פקודי.

מכתב על פרשת השבוע מראש ישיבת ברסלב !

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק פרשת השבוע פקודי.

לכבוד..אחדשה"ט! בעזרת ה' יתברך אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע,

העלון השבועי של חסידי ברסלב בקבצי PDF להורדה והדפסה = פרשת השבוע ויקהל פקודי, עלון שבועי ברסלב

וזהו (שמות לח-כא-כג) "אלא פקודי המשכן..ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה… ואיתו אהליאב בן אחיסמך למטה דן".

אמרו חז"ל (ספרי זוטא כז-א) כל אדם כשר שעומד מתוך השבט, הרי זה שבח לכל שבטו, קל וחומר לביתו, קל וחומר לגופו, קל וחומר למשפחתו, קל וחומר לבית אביו, וכן הוא אומר ואתו אהליאב בן אחיסמך למטה דן לשבח בו את כל שבטו, ע"כ.

והנה הפסוק הזכיר את בצלאל למטה יהודה, מחשובי השבטים, שממנו יצאו דוד המלך ושלמה המלך וכל המלכים וממנו יצא מלך המשיח,

ואיתו הזכיר הפסוק את אהליאב למטה דן, שהוא מפחותי המעלה בין השבטים, מבני השפחות, שממנו יצאו בעייתיים ועובדי ע"ז, וכמ"ש (ויקרא כד, יא) שהאיש שנקב שם ה' בן האישה שלומית בת דברית למטה דן, וכן בני דן עבדו את פסל מיכה (ע' שופטים יח) ואמרו חז"ל (במדב"ר ב) שחזר ירבעם בן נבט על כל השבטים להעמיד עגלי זהב ולא הסכימו ולא קיבלו ממנו אלא שבט דן, וכמ"ש (מ"א יב-יט) כי ירבעם הקים שני עגלי זהב, אחד בבית א-ל ואחד בדן. ואמרו חז"ל (שבת סז: וע"ש ברש"י) אמר רב יהודה אין דן, אלא לשון עבודה זרה, שנאמר (עמוס ח) הנשבעים באשמת שומרון ואמרו חי אליהוך דן, ואמרו (סנהדרין צו.) גבי אברהם אבינו ע"פ (בראשית יד, יד) וירדוף עד דן, שנקראת העיר דן על שם העתיד, וכיון שבא אותו צדיק עד דן תשש כוחו, כיון שראה שבני בניו עתידים לעבוד ע"ז בדן,

עבודת השם ודרגת הצדיק – לא באה בירושה

ובא הפסוק (של פרשת השבוע פקודי) אצלינו ללמדינו שאין הדבר תלוי בייחוס (כלומר שאין מעלת האדם וצידקותו ומדריגתו בעבודת השם תלויה בייחוסו דהיינו ירושה לו מאבותיו) אלא כל אדם מעשיו יקרבוהו ומעשיו ירחקוהו (ע' עדויות פ"ה מ"ז), והכל לפי רוב המעשה (אבות פ"ג מט"ו) ואיכות המעשה,

כי אע"פ שהכל צפוי וידוע מראש אצל השי"ת, מ"מ הרשות נתונה, כי יש לכל אחד ואחד בחירה, והיא היא הקובעת את עתידו של האדם, השכר והעונש. (עיי"ש). וכדאיתא בשיחות הר"ן (סי' קסה) וז"ל בכל פעם שהיה מספר (רבינו הקדוש ז"ל (מברסלב)) מעוצם הפלגת מעלתו ומדריגתו הגבוה מאד מאד, היה אומר בכל פעם "אבל מאד יגעתי על זה" (איך האב זייער גיהאריוועט וכו').

ועיקר סיפורו בפנינו דברים כאלו היו בשביל קנאת סופרים, כדי שנהי' מקנאים עצמינו במעלתו הגדולה, כדי שגם אנחנו נעשה כמותו. ופעם אחת התפאר בפני אחד כנ"ל, וזה האיש אמר לו מי יוכל לבא לזה לזכות למדריגתכם, כי יש לכם נשמה גבוה מאד בודאי. והקפיד רבינו ז"ל (רבי נחמן מברסלב) מאד על זה ואמר : זהו החסרון שלכם שנדמה לכם שעיקר גדולת והשגת הצדיקים הגבוהים הוא רק מצד הנשמה הגבוהה שיש להם, כי באמת לא כן הדבר רק כל אחד ואחד יכול לזכות לבוא למדרגתי להיות כמוני ממש, כי העיקר תלוי ביגיעות ועבודות באמת.

ושם (אות קסו) איתא: שמעתי בשמו שאמר העולם סוברים שמחמת שאני נכד הבעש"ט ז"ל מחמת זה זכיתי למדריגתי – לא כן הוא וכו', ובשבחי הר"ן (סי' כה) איתא שרבינו הקדוש מברסלב ז"ל אמר שאפילו לא היה מזרע האלוקי הבעל שם טוב, רק אפילו היה ממשפחה הירודה שבישראל היה זוכה גם כן למה שזכה, על ידי עוצם עבודתו ויגיעתו שיגע וטרח מאד מאד בעבודתו יתברך,

ושם (סי כ"ו) כתב וז"ל והקפיד מאד על האנשים הסוברים שעיקר מעלת הצדיק והשגתו שזוכה הוא הנשמה לבד, מחמת שיש לו נשמה גבוה מאד, ואמר שלא כן הדבר, רק העיקר תלוי במעשים טובים ויגיעות ועבודות.

ואמר בפירוש שכל אדם שבעולם יכול לזכות למדריגה הגבוה ביותר כי אין הדבר תלוי אלא בבחירת האדם לבד, אם ירצה לרחם על עצמו וליישב עצמו היטב היטב מה שטוב לפניו באמת וכו', והכל לפי רוב המעשה ע"כ.

ויהא חלקינו בין העושים כן !

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

בחורים שמעוניינים לבוא ולטעום טעם של ברסלב

ולימוד הגמרא בשיטה ייחודית

בהדרכה של הרב שליט"א צלצלו 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה