פרשת השבוע קרח ע"פ חסידות ברסלב

ברסלב מאיר בחורים מללאי שמחת חייםפרשת השבוע קורח

להורדה עלון שבועי ברסלב >> פרשת השבוע ברסלב קורח

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע קורח

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע.

וזהו (במדבר טז) ויקח קורח… ודתן ואבירם.. ואנשים מבני ישראל חמישים ומאתיים, נשיאי עדה, קרואי מועד, אנשי שֵׁם!!!

ויקהלו על משה ועל אהרן ויאומרו אליהם "רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם ה', ומדוע תתנשאו על קהל ה'".

(געוואלד כמה חוצפה) וישמע משה ויפול על פניו.

והנה רש"י פירש שמשה רבינו נפל על פניו מפני המחלוקת

(ודבריו נובעים ממדרש תנחומא כאן) משל לבן מלך שסרח על אביו (עם ישראל כלפי השי"ת), ופייס עליו אוהבו (משה רבינו) פעם ושתיים ושלוש, כשסרח (פעם) רביעית, נתרשלו ידי האוהב ההוא. אמר : "עד מתי אטריח את המלך, שמא לא יקבל ממני. ע"כ.

ור' סעדיה גאון פירש שנפילת אפיים היתה להשיג ולשמוע חזון מאת ה',

והובא דבריו בפי' ר"א בן שלמה על פ' מלכים (א-יז) וביאר שביקש שתשרה עליו נבואה להודיעו מה יהיה סופם של אותם האנשים, והודיעו ה' כל מה שכתוב אח"כ.

וכיוצא בזה פי' רבי אברהם ז"ל בשם יש אומרים, שנפל על פניו בדרך הנבואות, שהנביא גופו לא עצר כח ונפל, כמ"ש (יחזקאל א-כח, ג-כג, דניאל י-ח, ועיין עוד) ואראה את המראה הגדולה הזאת ולא נשאר בי כח והודי נהפך עלי למשחית ולא עצרת כח. ובבכור שור וחזקוני פירשו שנפל על פניו מפני הבושה, שחשדוהו שנתכוון לשום שררה, ונתבייש וכבש פניו בקרקע.

ולענינינו ולפי דרכינו [ברסלב] נביא את פירוש הרשב"ם שפירש שנפל על פניו לתפילה.

שהפירוש הזה וההנהגה הזאת נוגע לכל אחד מאתנו הרבה מאד, והוא יסוד חשוב לעניין התחזקות באמונה הקדושה, כי יש מצבים בחיים שנופלים ונוחתים על האדם, כגון חשדות למיניהם,

וכן לעמוד מול כפויי טובה וטיפוסים שונים המחרפים ומגדפים את האדם על לא עול בכפו, ואין דרך ואין אפשרות להקים "ועדות חקירה" על כל סיפור וסיפור, ואפילו על אחד מהם, ואין מה לעשות כי אם להיות בבחינת "ישמע בזיונו ידום וישתוק" (המבואר בדברי רבינו הקדוש ז"ל מברסלב בלקוטי מוהר"ן ח"א סי' ו)

ולקבל הכל בשתיקה ודמימה ואהבה, ולהתפלל להשי"ת על כך, ולהשליך הכל על ה'.

כי אין מה לעשות, אדרבא יתכן מאד, שככל שיתרץ ויסביר את עצמו, הדברים ילכו ויסתבכו בלי סוף, ושום דבר לא יעזור למי שאינו מחפש אמת, וביותר למי שמעוניין בהיפך מן האמת.

הלא תראה שכל האומות במשך כל הדורות מלכלכים בלי סוף ובלי קץ עלינו וממציאים עלילות ובילבולים ופרוטוקולים שקיימים רק בדמיונם המרושע, והדברים הווים עד עצם היום הזה,

ויש הרבה יהודים שטורחים עם כל הכוחות ומשקיעים הרבה מאמצים והרבה כח, כדי לנקות את עַם ישראל, ממה שהוא נקי, ומפורסם וברור בעיני מי שרוצה באמת.

ואעפ"כ שום דבר לא עוזר, והצדיקים נשארים אצלם כרשעים מרושעים גמורים, וכל פעם מואשמים על יותר ויותר 'פשעים', והכינוי "נאצים" כלפי היהודים שגור בפיהם,

ובעקבות כך גוזרים עלינו גזירות, שרק ה' ישמור אותנו מהם, ואין לנו על מי להשען כי אם על אבינו שבשמים, ואליו נישא לבבינו אל כפיים.

ומיכוון שאנו מאמינים בני מאמינים ויודעים שהכל מאתו והכל בידו יתברך, על כן ממנו אליו נברח.

וממנו לא יבצר מאומה, וישועת ה' כהרף עין. ויהי רצון שנפנים שתמיד עיקר ההשתדלות בכל הענינים והמצבים הוא התפילה לה', כי אין עוד מלבדו.

בברכת התורה וכטו"ס

ישיבת ברסלב מאיר

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

תרומות יתקבלו בברכה 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה