פרשת השבוע ראה | ברכה וקללה

תפילה בישיבת ברסלב

ברכה וקללה

בס"ד, לכבוד….אחדשה"ט!

אכתוב לך משהו שקשור לפרשת השבוע ראה, (דברים יא, כו) "ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה." צריך ביאור במילת "ראה", שלכאורה היא מיותרת.

ויש לבאר ע"פ פשוטו, כי הענין של הברכה והקללה רואים במציאות בעיניים. ודרך משל החילונים שעזבו את התורה – אין להם כמעט ילדים ואין להם עתיד, וזו קללה איומה ורואים אותה במציאות בעיניים, ולעומתם שומרי תורה מתרבים, עד שכל העתיד של עם ישראל תלוי בהם, וכן בחינוכם המקולקל לא ראו ברכה אלא קללה והעמידו דורות של חצופים ופושעים גרועים ביותר, לעומת עדינותם של שומרי תורה. נעריהם נבערים מדעת ומטומטמים, לעומת הדרך ארץ והחכמה של לומדי תורה.

וכן הצרות רודפות אותם בכל הנושאים (ולאו דוקא בענין גידול הצאצאים) ואין להם מנוחה בשום נושא. [וגם המון מהם צאצאיהם מתים צעירים לעיניהם בהרפתקאות מסוכנות ובמלחמות, ובתאונות דרכים ובמחלות משונות, או מתאבדים, כי כל זה שייך על מה שהם עוברים על איסור כרת וזרעם נכרת לעיניהם].

וכן רבים רבים מהצעירים [וכל הגילאים] נעשים משוגעים וטעוני טיפולים פסיכולוגים ופסיכיאטרים ואישפוזים, וכל החיים צריכים כדורים וזריקות ובלעדיהם הם מטורפים ממש. והרבה נעשים גנבים, ומסוממים ומכורים לסמים, ורוצחים. והרבה נכנסים לכתות משונות של עובדי עבודה זרה, ושעטנז של כל מיני אמונות טפילות וכוזביות, ומשתלטים על נפשם ונשמתם וכספם, ודעתם מטרפת עליהם.

וגם ארץ ישראל מקיאתם ונפלטים לחוץ לארץ, ושם מקצתם חוזרים בתשובה, ומתקרבים קצת לתורה, ורובם הולכים לאיבוד לנצח ומתערבים בגוים, וכן ברוב מדינות העולם. [וה"ה ליושבי חו"ל הרחוקים מהתורה]. ובצר להם אין להם למי לפנות ותמיד הם שבורים ורצוצים. משאין כן יהודי כשר שהשי"ת תמיד קרוב וזמין אליו, וכמ"ש "קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת".

ויהודי שומר תורה יש לו הרבה קרובים וידידים שיכולים לעזור לו בעת צרה ח"ו או בעת הצורך, משא"כ פורק עול ורחוק מהתורה שאין לו כמעט קרובים ואין לו שום ידיד אמת, וכולם מקנאים בכולם ולא מפרגנים כלום אחד את השני, וכל הידידות היא לפנים והכל בנוי רק על אינטרסים. והנה מי שלא רואה כל זה הוא פשוט עיוור. ונסתמו עיני שכלו. ורק צריך לרצות לראות ויראה בעיני שכלו ומול עיניו הגשמיים ג"כ, וזהו "ראה". תרצה לראות, ותראה, כי הברכה והקללה גלויים לכל.

ברכה וקללה

ויש עוד דיקדוק בהאי פסוק, כי גם "אנכי נותן" לכאורה מיותר. אלא שבא ללמד שהברכה מאת ה' היא, כי הרבה נתברכו בעושר ובנים וכל טוב, ולא מבינתם ושכלם. וכן להיפך להרבה נתהפך הגלגל בלי סיבה הנראית לעין,

כי הכל מן השמיים, הכל מאת ה', הטובה והרעה, ואם תשמרו את התורה כדבעי ותהיו ילדים טובים, כי אז הברכה תשרה בכם, ואם לאו – ההיפך ח"ו, כי הכל תלוי באם עושים רצונו יתברך.

ואגב ילפינן שאם ה' נותן ברכה – צריכים לזכור תמיד להכיר לו תודה ולהודות לו על כך, וכבר אמר רבינו ז"ל שאם אדם שמח בחלקו מה שה' נותן לו ומודה על כך ואומר שזה טוב, אז בשמיים אומרים, "זה טוב, עוד אראך מהו טוב".

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד.

 

נ.ב תרומות תמיד – מתקבלות בברכה donate !!!

ישיבת ברסלב מאיר 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה