יראת שמים

פרשת השבוע שלח

אמרו חכמינו ז"ל : אין בכל המידות (מידות טובות של האדם) גדול – מיראת שמים וענוה ! הצדיק האמת מתחנן אל כל יהודי שיתחזק ביראת שמים, ושחס ושלום לא ימרוד בה' ובתורתו הקדושה, כי דבר זה מזיק לו, מזיק לכלל, מזיק למשפחתו ולדורותיו, מזיק בעולם הזה, ומה שיותר גרוע מזיק לעולם הבא, וכפי המרידה בה' כן יפסיד תענוגי הגן עדן בעוה"ב וירש סבל וגיהנום.

יראת שמים

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע שלח לך.

לכבוד… אחדשה"ט! פרשת השבוע שלח חסידות ברסלב

בעזהי"ת  אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע, וזהו (במדבר יג-ב) "שלח לך אנשים, (שם יד-ט) אך בה' אל תמרדו".

הצדיק האמת מתחנן אל כל יהודי שיתחזק ביראת שמים, ושחס ושלום לא ימרוד בה' ובתורתו הקדושה, כי דבר זה מזיק לו, מזיק לכלל, מזיק למשפחתו ולדורותיו, מזיק בעולם הזה, ומה שיותר גרוע מזיק לעולם הבא, וכפי המרידה בה' כן יפסיד תענוגי הגן עדן בעוה"ב וירש סבל וגיהנום (אמר המעתיק : ואע"פ שתיקנו חכמים לנפטרים אמירת קדיש, קדיש יתום ותיקונים נוספים זה מקל הדינים והייסורים וצער הגיהינום, אבל אפשר לחסוך זאת אם רק מקשיבים לחכמים, ועיין עוד מאמר קדיש).

וכן בסוף הנבואה הזהיר הנביא את עם ישראל להתחזק ביראת שמים ושמירת התורה כמ"ש (מלאכי ג-כב) זכרו תורת משה עבדי, אשר ציויתי אותו בחורב על כל ישראל חוקים ומשפטים.

וזה מה שנאמר בדברי משה רבינו (דברים י-יב) ועתה ישראל מה ה' שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלקיך ללכת בכל דרכיו, ולאהבה אותו, ולעבוד את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות ה' ואת חוקותיו.. ומלתם את ערלת לבבכם ועורפכם לא תקשו עוד.. את ה' אלקיך תירא, אותו תעבוד ובו תדבוק.

וכן מצינו אצל אברהם אבינו כמ"ש חז"ל (תנחומא לך לך-יב) מהו (בראשית יב-ה) ואת הנפש אשר עשו בחרן – מלמד שהיה מלמדן יראת שמים. וגדולה יראת ה' כמ"ש חז"ל (ברכות ו:) כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים, וכל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה, ואמרו (יבמות קב:) שבשכר יראיו יחלצם מדינה של גיהנום.

ואמרו חמכינו ז"ל (אבות פ"ג) כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו – חכמתו מתקיימת. ואמרו (שם) אם אין יראה אין חכמה, ואמרו (במד"ר טו) כל מי שירא מהקב"ה סופו ליעשות מלך. וכן אמרו (שם יח) אין בכל המידות (מידות טובות של האדם) גדול – מיראת שמים וענוה ! ואמרו (אגדת בראשית טו) בשעה שישראל  יראים מן המקום, אף האומות יראים מהם. ואמרו (מדרש עשרת דיברות, א) משה זכה להיות חתן תורה עקב ענוה ויראה שהיו בו.

ויראת שמים היא עיקר העיקר, כי אפילו ת"ח הבקי בכל התורה אם אין בו יראת שמים נבולה טובה הימנו (ע' ויק"ר א, במתנות כהונה, וע' ליקו"מ קמא סי' יב-א), ואמרו (יומא עב:) אוי להם, לשונאיהם 'של ת"ח שעוסקים בתורה, ואין בהם יראת שמים.

ואמרו (שמו"ר ל) אתה מוצא אדם שונה מדרש הלכות ואגדות, ואם אין בו יראת חטא – אין בידו כלום. ואמרו (שם מ) כל מי שהוא יודע תורה ואין בידו יראת חטא – אין בידו כלום שכתר של תורה ביראת חטא. ואמרו (מדרש זוטא, שה"ש א) אם אין בידך יראת חטא – אין בידך תורה. ואמרו (אגדת בראשית לג.) מי שהוא עשיר וחכם ובן דעת, ואין בידו יראת חטא – אין בידו כלום, וכבר אמרו חז"ל (ברכות לג:) אמר ר"ח משום רשב"י אין לו להקב"ה בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמים. וישנם דברים שמביאים לידי יראת שמיים, כגון התבוננות בגודל עונש הגיהנום, ועונשים נוראים שרואים ושומעים שקורים בעוה"ז ולימוד מוסר וחסידות, וכן הא שאמרו חז"ל (שבת קנו:) כסי רישיך כי היכא דתיהוי עלך אימתא דשמיא. ואמרו (יבמות צג.) (דברים יד-כג) למען תלמד ליראה את ה' כל הימים – אלו שבתות ויו"ט.

יראת שמים בבית ולמשפחה

ויש לנצל את הסעודות המשותפות עם בני המשפחה להתחזק ולהשפיע על בניו ובני ביתו יראת שמים. ואמרו (ע"ז כ:) ענוה מביאה לידי יראת חטא, ואמרו (זבחים קטו:) בשעה שהקב"ה עושה דין בקדושיו – מתיירא, ויש להתבונן בכך. ואמרו (ב"ר נג) כל מי שבא לשם שמים – נעשה ירא שמים, ואמרו שקימה בפני ת"ח מועילה ומסוגלת לכך כמ"ש (במדב"ר טו) צריך אתה לעבור לפניהם ויהיו רואים אותך, ועומדים לפניך, ואת מביאם לידי יר"ש שנאמר (ויקרא יט-לב) מפני שיבה תקום, ויראת אלקיך. ואמרו (תנחומא נשא, כח) כל אדם שהוא עני – ירא מן הקב"ה, וכשהוא עשיר – בוטח בעשרו, ואין עליו יראת שמים.

ואמרו (מכילתא דרשב"י יתרו יד) (תהלים יט-י) יראת ה' טהורה אימתי היא טהורה? כשאדם מטהר עצמו מאהבת כסף וזהב. וכן אמרו (תדא"ז ה) אין אדם ירא שמיים אלא מתוך עניות ואמרו (אבות דר"נ כט) כל מי שיש בידיו הלכות ואין בידיו מדרש – לא טעם טעם של יראת חטא. ואמרו (דרך ארץ רבא פא ועוד) כל מי שיש בו בושת פנים – לא במהרה הוא חוטא שנאמר (שמות כ-כ) ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו.

ויהי רצון שנתחזק ביראת שמים.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תרומות יתקבלו בברכה 050-4161022

או בדף התרומות ! מוכר לצרכי החזרי מס סעיף 46

 

הארות על מאמר "אנכי" (בסימן ד)

כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא.

כי כל יהודי באשר הוא חייב תמיד לשנן (והוא מיסודי האמונה הקדושה) שהכל מתנהג על פי ההשגחה עליונה, וכל מה שעובר על כל אחד ואחד הוא בהשגחה פרטית, ולטובתו הנצחית, כי כל מה דעביד רחמנא לטב עביד (עיין ברכות ס:), וע"כ השי"ת ברא ברוב רחמנותו כל הבריאה, כדי להטיב את תכלית ומיטב הבריאה, דהיינו להטיב את עמו ישראל וכמ"ש חז"ל (אותיות דר"ע) בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית שנא´ (ירמיה ב) קודש ישראל לה´ ראשית תבואתה, עיי"ש.

וע"כ הזוכה ללכת תמיד עם הידיעה הזאת שכל מאורעותיו הן לטובתו, ולהכניס השכל הזה עמוק עמוק בלבו ומוחו ודמו, אזי זוכה לחיים טובים ונעימים ושום דבר ושום מאורע אינו מבלבלו כי יודע שהכל הוא בהשגחה פרטית וכמ"ש חז"ל (ברכות לג: – כתובות ל.) הכל בידי שמים, ולטובתו וכנ"ל. מתוך הספר "יש מאין".

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה