רוצים לזכות להשראת השכינה ? פרשת השבוע וילך | חסידי ברסלב

כשיש בישראל השראת השכינה – הברכה והשמירה אתם, ולהיפך כשחס ושלום השכינה מסתלקת מישראל – צרות רבות ורעות באים בר מינן. באופן כללי מאד נאמר שעשיית רצון ה' וקיום התורה, הם גורמים השראת השכינה בעם ישראל, וכמו שכתוב שהשי"ת חומד לישראל לשרות שכינתו בהם כאב שמחמד לבניו. וזה ע"י קבלת עול מלכותו, שעושים רצונו של אב זהו כבודו ! אז רוצים לזכות להשראת השכינה ?

ברכת הרבנים

השראת השכינה | הברכה והשמירה על עם ישראל

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת וילך

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע.

ישיבת ברסלב – פרשת וילך | להורדה והדפסה >> עלון שבועי לשבת

וזהו (דברים לא-יז) "ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלקי בקרבי מצאני הרעות האלה".

נמצא כשיש בישראל השראת השכינה – הברכות והשמירה אתם,

ולהיפך כשח"ו השכינה מסתלקת מישראל – צרות רבות ורעות באים בר מינן.

באופן כללי מאד נאמר שעשיית רצון ה' וקיום התורה, הם גורמים השראת השכינה בעם ישראל, וכמ"ש חז"ל (ילקוט שמעוני, פ' תרומה, סי' שסג) שהשי"ת חומד לישראל לשרות שכינתו בהם כאב שמחמד לבניו.

וזה ע"י קבלת עול מלכותו, כמ"ש (ת"כ בחוקותי פסקא כו) על מנת כן יצאו ממצרים, שיעשו את המשכן ותשרה שכינה ביניהם, ואם יעשו רצונו – אין שכינתי זזה מבניהם.

ואמרו (מדרש חזית, ו-יא) אף סוררים הקב"ה משרה שכינתו ביניהם בזכות (שמות כד-ז) כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע.

וע"י עסק התורה השי"ת משרה שכינתו, כמ"ש חז"ל (ברכות ו.) מנין ששנים שיושבים ועוסקים בתורה ששכינה עליהם? שנאמר (מלאכי ג-טז) אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה'.

ומנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה ששכינה עמו? שנאמר (שמות כ-כא) בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך.

וכן אמרו (אבות פ"ג מ"ה) עשרה שיושבין ועוסקים בתורה שכינה שרויה ביניהם, ואפילו ג', ואפילו ב', ואפילו אחד, ע"ש.

וכן איתא בזוה"ק (וירא, דף קטו:) א"ל ר' יהודה לר' יוסי פתח פומך ולעי באורייתא דהא שכינתא אשתכח גבך, דכל זמן דבמילי דאורייתא לעאן שכינתא אתיא ומתחברא, וכל שכן באורחתא דשכינתא קדמא ואתיא, ואזלא קמייהו.

ובפרט כשעוסק בתורה בלילה [כידוע מעלת קימת חצות שזהו עת רצון], וכמ"ש (תמיד לב:) כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו.

ובפרט כשעוסק בתורה בארץ ישראל, וכמ"ש (מדרש שו"ט תהלים קה) אתה מבקש לראות את השכינה עוה"ז? עסוק בתורה בארץ ישראל. וזכות א"י רבה לכך, כמ"ש (ספרי וזאת הברכה – סי' שלב בסופו) מפני מה זכה בנימין שתשרה שכינה בחלקו? ועיי"ש שהוא משום שהוא היחיד מכל השבטי י-ה שנולד בארץ ישראל, הרי שא"י זכותה רבה להשראת השכינה.

וכן הקשר לתלמידי חכמים מסוגלת לכך, וכמ"ש (כתובות קיא:) כל המשיא בתו לתלמיד חכם, והעושה פרקמטיא לת"ח, והמהנה ת"ח מנכסיו – מעלה עליו הכתוב כאילו מדבק בשכינה.

ואמרו (שו"ט תהלים כה) כל מי שמבקש פני זקן – כאילו מקבל פני השכינה.

ואמרו (תנא דבי אליהו רבא ג-ז) כל הנושא פנים אל התורה – זוכה ומקבל פני השכינה.

וכן ההליכה לבית המדרש ולבית הכנסת גורמים לכך, כמ"ש (מו"ק כט.) כל היוצא מבית הכנסת לבית המדרש, ומבית המדרש לבית הכנסת – זוכה ומקבל פני השכינה. (וע"ע בירושלמי סנהדרין סי' ה"ב, דב"ר ז-ב), ואמרו (פסיקתא דרב כהנא-ל) כל זמן שישראל מעצרין בביהכ"נ ובביה"מ הקב"ה עוצר שכינתו עימהם. (וע"ע ברכות ו., סנהדרין לט. ושם מב.).

וכן בזכות שמירת העיניים, וכמ"ש (דרך ארץ רבא, פ"א) כל הרואה דבר ערוה, ואינו זן את עיניו ממנו זוכה ומקבל פני השכינה.

ואמרו (שהש"ר ב-טז) כל מי שמקבל פני חבירים (צדיקים) כאילו מקבל פני השכינה.

ואמרו (ב"ב ס.) ע"פ (במדבר כד-ב) וירא את ישראל שוכן לשבטיו – ראה שאין פתחי אוהלים מכוונים זה לזה, אמר ראויים הללו שתשרה עליהם השכינה.

ואמרו (סוטה יז.) איש ואשה זכו – שכינה ביניהם.

ואמרו (מנחות מג:) כל הזריז במצוות ציצית – זוכה ומקבל פני השכינה.

וע"י מידת הענוה זוכה לכך, כמ"ש (סוטה ה.) ע"פ (ישעיה נז-טו) שוכן עד.. ואת דכא ושפל רוח. א"ר יוסף לעולם ילמד אדם מדעת קונו שהרי הקב"ה הניח כל הרים וגבעות והשרה שכינתו על הר סיני, ואמרו (ברכות ל:) אין השכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך שיחה (בטילה, וק"ו האסורה) אלא מתוך שמחה של מצוה.

(רציתי להאריך הרבה, אבל עת לקצר, והכלל שמכלו הן – אתה שומע. ואי"ה עוד חזון)

[אמר המעתיק היום ערב יום כיפור זה הזמן להמשיך הקדושה והשכינה על עם ישראל וכל יחיד על עצמו וביתו – בקבלת מצווה קטנה להחזיק בה ולהתמיד בה ולהדר בה, כגון ברכתהמזון, או ברכת מעין שלוש, תפילת הדרך, וכדומה.. העיקר שיהיה בקביעות ובהידור כפי היכולת ועל ידי זה תתעלה הקדושה ונעשה כלי לקבל את השפע ורוב ברכות].

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"

הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

כל צדקה תתקבל בברכה

תרומות לסעודת עניים בחג / פדיון נפש לרב שליט"א

ניתן להעביר דרך מנהל הישיבה 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה