פרשת נצבים | לעשות רצון השם

מאת ראש ישיבת ברסלב מאיר

תקציר: קיום התורה הוא דבר פשוט בכל המצבים "לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא… כי קרוב אליך הדבר מאד, בפיך" (מסר ברור להעזר בתפילה והתבודדות, כדי להצליח נגד היצר הרע וחיילותיו, ונגד כל המניעות שבעולם) "ובלבבך לעשותו", כי בודאי העיקר תלוי ברצון הלב, כי אם הלב באמת רוצה, ויש לאדם חשק, ובפרט חשק כן ואמיתי, רצון עז וגדול – אין שום כח ומניעה בעולם שיוכל לעכבו ולעצור אותו.

לעשות רצון השם יתברך בכל המצבים – דבר פשוט

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר ניצבים.
לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

וזהו (דברים ל-יא, וכו') "אתם נצבים… כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום, לא נפלאת היא ממך, ולא רחוקה היא. לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמימה וְיִקָחֶהָ לנו וישמיענו אותה ונעשה. ולא מעבר לים היא לאמר מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונענשה. כי קרוב אליך הדבר מאד, בפיך ובלבבך לעשותו".

פסוקים נפלאים אלו, צריכים ללוות כל יהודי כל ימי חייו בכל המצבים כולם,
בעושר ובעניות ודחקות ח"ו, בשמחה ובעצבון ח"ו, בבריאות ובחולי ח"ו,
בשלום ובמלחמה ח"ו, וכן בכל שאר המצבים,
כי תמיד תמיד, בכל מצב, יש שמה רצון ה' שעל פיו מוטל עלינו להתנהג באותו מצב,
דהיינו שבכל מצב ומצב ישנו רצון ה' והלכות התורה איך להתנהג על פיו.
ואכן על פיו יש לנו להתנהג. אע"פ שהכבדות והעצלות והעצבות מתגברים על האדם והחשק והרצון יורדים פלאים
עד שאין רצון כלל ח"ו, או אפילו גרוע מכך יש רצון הפוך ונגדי על הלכות התורה, ורצונו ח"ו לעשות ההיפך מרצון ה', רצון תורתו הקדושה – האדם חייב להתעורר וללבוש עוז ותעצומות ולהתחזק בכל מיני התחזקות לעשות רצון ה', רצון התורה הקדושה,
כי קיום רצון ה' – אין דבר נכון יותר ממנו, ובודאי מזה לא יפסיד כלל, ואדרבא בזה ורק בזה יקנה עולמו הניצחי.

לעשות רצון השם

ואכן קיום התורה בכל המצבים "לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא..
כי קרוב אליך הדבר מאד, בפיך" (מסר ברור להעזר בתפילה והתבודדות, ולהצליח נגד היצר הרע וחיילותיו, ונגד כל המניעות שבעולם) ובלבבך לעשותו, כי בודאי העיקר תלוי ברצון הלב, כי אם הלב באמת רוצה, ויש לאדם חשק, ובפרט חשק כן ואמיתי, רצון עז וגדול – אין שום כח ומניעה בעולם שיוכל לעכבו ולעצור אותו (ואפי' אם יהי' אנוס גמור, שבפועל לא יוכל לבצע דברים מסויימים, מ"מ כלפי ה' יחשב הדבר כאילו עשאו ממש, כי מצידו לא יבצר מאומה, ועשה כל מה שהיה יכול לעשות,וכמ"ש חז"ל (ברכות דף ו.)

חשב אדם לעשות מצוה, ונאנס ולא עשאה – מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה שנאמר (מלאכי ג-טז) ולחשבי שמו.
וכל אדם לפי טוהר לבבו וגודל אמונתו והשקפות נכונות – כך זוכה ליותר ויותר חשק ורצון הלב לעשות רצון ה'.
(באהבה ויראה, בדחילו ורחימו, בהתלהבות, ובזריזות, בהידור ובשמחה, במסירות נפש ובדביקות, ובמשיכה עצומה לאלוקותו יתברך, ולתורתו הקדושה, ויהי חלקינו עמהם).

והכלל,

שאם האדם רוצה באמת רצון ה' – שום דבר לא קשה, אדרבא הכל קל,
אלא שרצון / רצונות האדם משתנים לפי מצבי רוח ועוד כל מיני גורמים,
אשר על כן מוטל עלינו להפנים ולהחדיר בהשקפותינו, כי עשיית רצון ה' ורק זה הוא האושר והטוב האמיתי,
ושווה וחובה להתגבר על היצר שבכל מצב, ולעשות מאמץ (ולזרוק הכבוד והעצלות) כדי לקיים ולבצע בלי חכמות רצונו יתברך,
ובזה יזכה לאור הגנוז ולהארה עצומה, ולפום צערא אגרא (אבות, סוף פרק ה).

זאת ועוד, טוב מאד לשנן פסוקים אלו, שיהיו תמיד שגורים על פיו
(וישנו ניגון נחמד ומפורסם על פסוקים אלו, שיכול לעזור בכך) שעל ידם יהי' קל להתגבר על פיתויי היצר,
בזכרו שכביכול השי"ת בעצמו קובע לו כי "לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא,
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו".


בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"
הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

נ.ב תרומות לישיבה יתקבלו בברכה
ויועברו לתפילה ופדיון נפש אצל הרב שליט"א

יש לכם מעשרות / צדקה

מצפים לישועה ?

צלצלו 050-4161022

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה