צדקה לעניים הגונים

צדקה לעניים הגונים

ילדים אביוניםליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב – תפילה קמב

(מיוסד ע"פ תורה רס"ד)

מרום וקדוש, פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות זורע צדקות, מצמיח ישועות, עושה צדקות עם כל בשר ורוח, עשה עמי צדקה וחסד, וזכני ליתן צדקה הרבה לעניים הגונים באופן שיהיה לי תיקון גדול לפגם הברית שפגמתי נגדך בלי שעור.

רבונו של עולם אתה יודע כמה וכמה הרחקתי השפע מהקדושה על ידי פגם הברית, והמשכתי למקום שהמשכתי רחמנא לצלן, למקומות אשר לא נתן להיזכר ופגמתי כמו שפגמתי אשר אי אפשר לשער, אשר התיקון לזה הוא – צדקה לעניים הגונים דוקא, שעל ידי זה חוזרים וממשיכים השפע אל הקדושה.

אבל איך זוכין לזה כי רבו המניעות מאד של מצות צדקה הן מחמת רוע לבבנו וחיסרון הביטחון והאמונה, וגם כשמתגברים ומשברים אכזריות שבלב ונותנים צדקה אין אתנו יודע עד מה מי הוא העני ההגון באמת אשר על ידו נזכה להמשיך השפע אל הקדושה ולתקן פגם הברית על ידי זה.

על כן באתי לפניך בעל הרחמים בעל הצדקה והחסד חושב מחשבות לבל ידח ממנו נדח, אשר אתה עוסק בתקוני בכל עת, שתחוס ותחמל עלי, ותזכני ברחמיך הרבים ליתן צדקה הרבה לעניים הגונים, (וההגדרה של עני הגון) עניים כשרים באמת העוסקים בתורה ובעבודת ה' באמת.

ותשמרני ותצילני מליתן צדקה לעניים שאינם הגונים, אתה לבד תשמרני ברחמיך מלהיכשל בהם חס ושלום, כי גלוי וידוע לפניך שאין בנו דעת לשמור מהם רק אתה לבד יודע את לבב כל בני האדם ומבין אל כל מעשיהם, אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי, חוס וחמל עלי ועשה עמי כגודל נפלאות חסדיך העצומים, ותסבב סבות לטובה בכל עת, באופן שתזמין לי עניים הגונים באמת לזכות בהם.

ותעזור ותחזק את לבבי ליתן להם צדקה הרבה בלב טוב, בסבר פנים יפות.

ואזכה להוסיף בכל פעם להרבות בצדקה וחסד, ולילך לקבץ נדבות מעמך ישראל להחזיק עניים העוסקים בתורה ותפילה באמת.

כי כבר הודעתנו שאין שום אדם מישראל פטור ממצות צדקה אפילו העני שבישראל. אבל אתה יודע קשיות לבבנו, ואיך מתגברים המונעים והבלבולים אפילו על גדולי העשירים מליתן צדקה עד אשר הולכים מעולמם, ומאומה לא ישאו בידם.

יד לב

מכל שכן קטני הערך אשר פרנסתם מצומצמת אשר רבו המניעות והבלבולים מאד ממצות צדקה, בפרט לזכות בעניים הגונים.

על כן אין לנו על מי להישען כי אם עליך אבינו שבשמים, בזכות וכח הצדיקים האמתיים שאנו נשענים עליהם בכל דבר, אליך שטחתי את כפי עיני תלויות אליך לבד.

כי אתה לבד יודע כמה וכמה תקונים אני צריך בשביל תיקון הברית אשר פגמתי בו הרבה, ואני רחוק מכולם מאד, רק על רחמיך הרבים אני בוטח ועל חסדך אני נשען, שאתה תסבב סיבות לטובה ברחמיך ותזכני לתקן אותי בכל התקונים, ותושיעני לתן צדקה הרבה לעניים הגונים הרבה, ולעסוק בצדקות – לעורר לב אחינו בני ישראל לקבל מהם צדקות הרבה בכל עת להחזיק יראי ה' האמתיים, באופן שאזכה לתיקון הברית בשלימות באמת, ולא אעול בכסופא קמך.

"ה' יגמר בעדי ה' חסדך לעולם, מעשי ידיך אל תרף. יהיו לרצון אמרי פי, והגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי" אמן.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה