קדיש – יום הפטירה ומעלתו לטובת הנפטר

קדיש הוא שבח להשם למעלה מכל הקדושות כולן, כשם שכתוב בזוה"ק, וזוכין ע"י אמירת קדיש בכוונה להכלל בבחי' כולו אחד כולו טוב, שהוא תיקון התפילה, תיקון השדה, תיקון הנשמות כנ"ל, כי עיקר תיקון התפילה הוא שתהי' כל התפילה נכללת בהשם אלוקינו השם אחד וכו' כמבואר בספרי רבי נחמן מברסלב ז"ל..,

מעלת הקדיש, ומהי מועילה לנשמת הנפטר ?

וזהו בחי' קדיש, כי כל התיבות של התפילה שהם ברכות והודאות לשמו הגדול והקדוש, צריכין לכוללם באחד – שהוא התכלית, ששם הוא למעלה מכל הברכות וההודאות, ששם כולו אחד, בחי' ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהילה.

וזהו בחי' הקדיש שהוא לעילא מן כל ברכתא ושירתא ותושבחתא ונחמתא דאמירן בעלמא, ולעילא מן כל הברכות הוא כולו אחד, כולו טוב. ועל כן אומרים הקדיש בשעת התפילה, כי עיקר תיקון התפילה, כדי שתהיה התפילה כולה נכללת באחד כנ"ל, על כן צריכין לומר קדיש שהוא למעלה על כל הקדושות ועל כל הברכות של התפילות, בחינת לעילא מן כל ברכתא וכו' כנ"ל.

ועי"ז עולין לשורש התפילה שהוא למעלה מן התפילה שהוא בחי' כולו אחד כולו טוב, ואז נכללת התפילה בשורשה, בבחי' התכלית שכולו טוב כולו אחד שזה עיקר תיקון התפילה כנ"ל..,

למה הקדיש נאמר בארמית ?

בזמן הגמרא [גלות בבל] היו נוהגים לומר קדיש לאחר הדרשות ולימוד התורה, בנוכחות המון העם כי עיקר הקדיש לא ננתקן אלא לילדים (כלשון הקיצור שו"ע קידש יתום סי' יד, ולעמי ארצות שאינם עוסקים בקביעות בתורה ותפילה (עיין בקיצור ובערוך השולחן). באותה תקופה לא כולם הבינו את לשון הקודש, ולכן הקדיש נאמר בארמית.

סיבה נוספת, רוחנית יותר, נוגעת למלאכים. המלאכים אינם מבינים לשון ארמית, וכך אינם מקטרגים על תפילות ישראל וכך התפילות והשבח של עם ישראל אל השם יתברך עולה ומתקבל בשמיים.

 

קדיש, Kaddish

מהו יום הפטירה וחשיבות הקדיש באותו היום?

כמובן אומרים בבית הכנסת קדיש או יותר נכון קדישים של כל השלוש תפילות, לומדים משנה אותיות נשמה, אומרים תהילים לפי שמות הנפטר, עולים לקבר אם ניתן עם עשרה אנשים לומר סדר נשמה כפי שניתן למצוא בחנויות או באתרים של קדושה. והעיקר להרבות במעשים טובים, ומעשה צדקה שזכות המצוות יהי' לעילוי נשמת הנפטר

לפי השולחן ערוך ביום הפטירה [דרך אגב יש אומרים שגם יום ההולדת הוא יום שאדם אמור לעשות חשבון הנפש ודין לעצמו סיכום לימי חייו והשגתו בגשמיות ורוחניות] זהו יום שדנים בו את הנפטר, ולכן מדינה דגמרא על הוריו יש לצום ביום זה לכפר עוון וכו', אבל היום מחלישות וירידת הדור לא עושים כן, עיין בפוסקים.., ומרבים בהקדשה ללימוד תורה וסעודות עניים.

אומר רבי נתן מברסלב… זהו בחי' התענית שמתענין בכל שנה ביום [שנת הפטירה] ה"יאר צייט", כי תענית הוא בחי' שסותמין עיניו מחיזו דהאי עלמא שעי"ז נכללין בהתכלית, שהוא עוה"ב, שכולו אחד כולו טוב, שאין בו אכילה ושתי'ה.., וכמבואר בספרי ברסלב שאי אפשר לכלול בהתכלית כ"א ע"י שסותמין עיניו מחיזו דהאי עלמא, דהיינו לפרוש עצמו לגמרי מכל תאוות עוה"ז והבליו, שזהו בחי' התענית שפורשין עצמן מאכילה ושתי'ה מתאוות עוה"ז, בשביל להכלל נשמת המת בהתכלית, שהוא כולו אחד וכו', שהוא תיקון הנשמות הגדלים בהשדה, שא"א לזכות לזה כ"א ע"י סתימו דעיינין מחיזו דהאי עלמא כנ"ל שזהו בחי' תענית כנ"ל:

[ואולי ניתן להסביר מכאן שבדורותינו שלא צמים, נוהגים להקדיש לסדרי לימוד עבור הנפטר – שזה בחי' להעצים עיניו מהבלי עולם הזה ולהכלל באחד ע"י ובזכוח התורה הקדושה – וזהו תיקון המועיל למנוחת הנפטר עדן ועידונים, וגדול מהתענית של יחיד – כי כוח התורה גדול מאד מאד].

למען אהבת ישראל וזיכוי הרבים

סדר הלימוד והתפילות בישיבת "ברסלב מאיר" מוקדשים – עבור נשמות נפטרים ובכל יום אומרים עבורם – קדיש לעילוי נשמתם ושאר לימודי קודש  – לעליית נשמה של הנפטר, הגורמים בכך עונג עילאי לנשמות בעולם האמת הנערכים כל יום ויום ובתאריכים מיוחדים כגון – ערב ראש חודש, יום הפטירה, ימים טובים, והילולת צדיקים !

לפניכם 3 מסלולי בחירה:

* חינם, ללא תשלום ! אמירת קדיש ולימוד משנה [חד פעמי או יותר לפי שיקול הרבנים] – לחץ כאן למילוי הטופס

** בתשלום (בתרומה)- יאמרו גדולי וחשובי רבני ברסלב, קדיש, וילמדו משנה לעילוי נשמה, הקדשה בספרי קודש, הדלקת נר נשמה בקברות צדיקים.., במשך כל השנה, ובימים המסוגלים – לחץ כאן למילוי הטופס

*** תיקן נפטרים | יארצייט [יום פטירה] – הקדשת סדר לימוד בישיבה, אמירת קדיש, וסעודת ברכות ביום הפטירה [יארצייאט] לחץ כאן

לשון הרב יהודה פתייה זצ”ל בספרו “מנחת יהודה”: אם היורשים רצונם לעשות נחת רוח למת, להושיעו ולהצילו מכף הקלע ומדינה של גיהינום, שהוא נידון בהם או לגרום עליה ותענוג רוחני לנפטר… אין שום אופן, כי אם לשפוך שיח בפני מלכו של עולם בעד המת ההוא. וייקבצו עשרה אנשים כשרים יודעי ספר וילמדו לזכותו, ויעשו למת סדר התיקון כנ"ל. 

זהו תיקון חשוב וגדול לעילוי נשמת יקירים ע”ה, על כן חשוב לקחת יוזמה ולהיות חלק במפעל הזה !

לפרטים נוספים והרשמה חייגו

050-4161022 ; 054-849-6548

ע"י תרומתכם אתם מזכים את נשמת יקירכם בהתעלות רוחנית שאין כמוה להתעדן בעידוני עולם הבא וע"י תהי' מנוחתם עדן!

התרומות קודש עבור : ארוחות צהריים חמות, ושאר צרכים לעניים הגונים ונזקקים… בזה אתם מקיימים לשון הרב יהודה פתייה זצ”ל ועושים נחת רוח לנפטר ומעלים נשמתו עדן ועידונים , וזה בחי' הסכם יששכר וזבולון ומצות הצדקה שהיא מעלה, וזכות גדולה, ועילוי נשמה בעולמות עליונים בלי ערך ושיעור לנפטר. ת.נ.צ.ב.ה.

אמירת קדיש ללא תשלוםאמירת קדיש בתשלום | 

עילוי נשמה | תיקון נפטרים וסעודת עניים | הדלקת נר נשמה בקברות צדיקים | לימוד משניות

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה