קושיות על השם יתברך | פרשת האזינו

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר האזינו | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

(דברים לב-ד) "הצור תמים פעלו, כי כל דרכיו משפט, א-ל אמונה ואין עול, צדיק וישר הוא".

וכן כתיב (תהלים צב-ו) מה גדלו מעשייך ה', מאד עמקו מחשבותיך.. להגיד כי ישר ה', צורי ולא עולתה בו.

קושיות על השם יתברך | פרשת האזינו

וכן בברכת צידוק הדין אומרים אשר יצר אתכם בדין.. והמית אתכם בדין, וכן משתמשים עם הפסוקים האלו כשמביאים את המת לבית הקברות ואומרים: הצור תמים פעלו, כי כל דרכיו משפט, א-ל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא, הצור תמים בכל פועל, מי יאומר לך מה תפעל, השליט במטה ובמעל ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל, הצור תמים בכל מעשה, מי יאמר לך מה תעשה.. אדם בן שנה יחיה, או אלף שנים יחיה, מה יתכון לו, כלא היה יהיה, ידענו ה' כי צדק משפטיך תצדק בדברך ואין להרהר על מידת שָָפטך, צדיק אתה ה' וישר משפטך, דיין אמת שופט צדק ואמת.. להגיד כי ישר ה' צורי ולא עולתה בו, ה' נתן וה' לקח, יהי שם ה' מבורך. ע"ש.

כי רחמנא ליצלן (השם הרחמן יציל אותנו) ישנם הרבה אנשים עם השקפות משובשות שיש להם קושיות על הנהגת השי"ת,

ועוד יותר מזה יש להם "טענות" כלפי מעלה,

וכמו שפגשתי פעם עם הארץ מסורתי אחד שאמר מה אלקים רוצה ממני, אני בסדר אתו, שגם הוא יהיה בסדר אתי, הנה אני כל שבת נוסע (כן כן 'נוסע') לבית הכנסת (טמפל??), וא"כ אני בסדר אתו.. וא"כ למה הוא.. רח"ל מהאי דעתא משבשתא.

וכן הרבה אנשים כיוצא בו שואלים (גם) בקול "אלקים למה.. כך וכך" שיש להם טענות על ה', כאילו הם צדיקי יסוד עולם קדושים וטהורים וזכים וזכאים בכל. כי כן דרכם וכמ"ש (משלי יט-ג) איולת אדם, תסלף דרכו, ועל ה' יזעף לבו..

וכן רחמנא ליצלן מעתה, על תקופת הפיגועים של המחבלים, וכן כשמדברים על תקופת השואה נשמעים דיבורים וקושיות כלפי מעלה, למה נרצחו אנשים טובים וצדיקים, וילדים לרוב, הלא במה חטאו, ולמה הגיע להם כזה עונש נוראי?! ובאמת אין כאן שאלה וקושיא כלל למאמין, וכל הקושיות הנ"ל וכיוצא בהם שייכים רק לכופרים וחילונים,

כי כמו שאם בא בריון ברחוב וקורע את הבגד של מישהו, קרע רק את הבגד ואת גופו לא נגע, כך הגוף הוא סך הכל לבוש לנפש ולנשמה, ובהם אין לגוים הרשעים והארורים שום גישה ושליטה, ומכיון שסוף אדם למות, ואף אחד לא ישאר כן לנצח בעוה"ז, ובלאו הכי כל אחד במוקדם או במאוחר ימות ויעזוב את העוה"ז (וימינו כצל עובר (תהלים קמד-ד) והזמן חולף מהר מאד, כנודע מהמציאות)

והקדושים האלו שהרגו אותם ומתו על קידוש ה' וזכה לעוה"ב ולמדריגות רמות, מה הפסידו הלא רק הרוויחו, וכולם לבסוף יקנאו בהם, ואם היו נשארים עוד בעוה"ז לאכול עוד כמה וכמה ארוחות, ולקרוע ולהחליף עוד כמה נעליים ובגדים ובינתיים להוסיף חטאים עוונות ופשעים ולהכשל בהרבה מאד דברים שיש להם מחיר גם נצחי, וכי מי מבטיח שזה היה יותר טוב,

ובמה מצבם של הבוכים ומקשים, למה..? הוא יותר טוב, ממצבם של הקדושים?! ובמה סופם יהיה יותר טוב מסופם של הקדושים?! הרי על עצמם צריכים לבכות !!!

ואיך שלא יהיה, כל יהודי מאמין יודע שכל מה דעביד רחמנא לטב עביד (ברכות ס: שו"ע או"ח, סי' רל-ס"ה), ואין לנו את היכולת השכלית להבין עומק מחשבותיו יתברך וחשבונותיו, אבל אנחנו יודעים שצדיק וישר הוא א-ל אמונה ואין עול, צדיק ולא עולתה בו. והחיסרון הוא רק אצלינו, וה' אלקים אמת.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

להורדה והדפסה של העלון לשבת – פרשת האזינו

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה