קירוב רחוקים ובעלי תשובה | פרשת השבוע מצורע

קירוב רחוקים פרשת השבוע מצורע של ראש ישיבת חסידות ברסלב, מדברת ומעוררת בעניין קירוב רחוקים ליהדות ובפרט כפי שדיבר רבינו 'רבי נחמן מברסלב' לחסידי ברסלב לא להיות עצים יבשים ולהשתדל לקרב לחסידות ברסלב ! אז קדימה תקראו ותעוררו בנושא !

קירוב רחוקים ובעלי תשובה

בס"ד

ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע מצורע.

לכבוד… אחדשה"ט!

בעזהי"ת  אכתוב לך משהו על פרשת השבוע,

להורדת העלון השבועי בקבצי PDF >> פרשת השבוע תזריע מצורע, חסידות ברסלב,ברסלב מאיר

וזהו (ויקרא יד-ב,ג) "זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, והובא אל הכהן. ויצא הכהן אל מחוץ למחנה".

המציאות המרה היא שעדיין רוב עם ישראל, בעוונות, הם רחוקים מתורה ויראת שמים.

ומוטל על הכלל ועל כל יחיד ויחיד לעשות ככל יכולתו לקרב רחוקים ולעשות בעלי תשובה, וכן לעורר נרדמים ולקרבם לדרך האמת לעבודת ה'.

וזכרוני לפני יותר מארבעים שנה (ולפני גל התשובה, ולפני שהיו ישיבות לבע"ת) כשעוררתי על כך אצל אנ"ש (אנשי שלומינו – של חסידות ברסלב), ואצל העולם נדו לי בראשם, והיו שגם לעגו לי בכל מיני לשונות, אבל ב"ה במסירות נפש נעשו מעשים שנתנו פירות, ופירי פירות וכו' וכו' וכו'.

והנה הענין הזה של קירוב, כמעט נשכח אצל אנ"ש הותיקים והמקוריים, ואצל בניהם ובני בניהם, על אף שהם בעצמם מקורבים, אבל לקרב אחרים – לא קיים בתוכניות ובמחשבה שלהם, אע"פ שרבינו [רבי נחמן מברסלב] ז"ל קרא למי שאינו עוסק בכך "עצים יבשים" וכנודע.

והנה בצעירותי כמעט כל אנ"ש החשובים מהדור הצעיר היו מקורבים. שהיו תלמידי חכמים ותלמידי ישיבות הקדושות, שהתקרבו לעבודת ה' ולדרך הקודש של רבינו (רבי נחמן מברסלב) ז"ל ע"י השתדלות אחרים בכמה אופנים, וכיום בעוונות נשכח הדבר כמעט כליל, וסומכים על הריבוי הטבעי כ"י, ואם כי זה נכון להשקיע כוחות פנימה, מ"מ עדיין חובותינו כלפי אחינו הטועים והרחוקים מעבודת ה' עדיין חי וקיים, ויש להתעורר מהתרדמה ולעסוק בכך.

וזה העניין של קירוב רחוקים ובעלי תשובה – מרומזת בפרשת השבוע מצורע.

"ויצא הכהן אל מחוץ למחנה". אף שיש בחינה של "ביום טהרתו והובא אל הכהן", אבל גם יש בחינה שצריכים לטרוח ולצאת אל בחינת מחוץ למחנה, כדי לקרב ולטהר יהודי הנמצא מחוץ למחנה. וכמ"ש (דברים לג-ג) אף חובב עמים, כל קדושיו בידך, והם תוכו לרגלך ישא מדברותיך, ואמרו חז"ל (בבא בתרא ח.) 'והם תוכו לרגלך'. תני רב יוסף אלו תלמידי חכמים שמכתתים רגליהם מעיר לעיר, וממדינה למדינה ללמד תורה, 'ישא מדברותיך' לישא וליתן בדברותיו של מקום. שזה בחי' מש"כ (משלי ה-טז) יפוצו מעיינותיך חוצה, חוצה דייקא, כי צריכים להפיץ תורה לקרב אלה שנמצאים בחוץ..,

ואם כי לא כל אחד ראוי ומחוסן ומסוגל ויכול לצאת מהקונכיה, ומהחממה, ולהתעסק עם רחוקים מאד (ובעלי תשובה) וכמבואר בדברי רבינו (רבי נחמן מברסלב) הקדוש ז"ל (לקוטי מוהר"ן קמא סימן נט. מאמר היכל הקודש) שמי שמשתדל לקרב בני אדם לעבודת הי"ת, צריך לשמור את עצמו שלא יתאחזו בו הקליפות והרע של אלו בני האדם. והעצה של זה הוא בחי' משפט, היינו שיראה לשפוט א"ע תמיד (ע"ש) וע"י בחי' משפט הזה נתלהב הלב, ואש של התלהבות הזאת שורף את הקליפות מלהתאחז בו, ואז מכניע הקליפות גם מלהתאחז באלו הנפשות שקרבן לעבודת השם יתברך ע"ש.

לעשות ולקרב בעלי תשובה.

וזה ג"כ בחי' (משלי א-כ) חכמות בחוץ תכונה. שצריכים להביא את רינת התורה לאלו שנמצאים בחוץ (הן חוץ לגמרי, הן אלו שנמצאים בפנים, אבל בחוץ מעבודת ה' וקירבת ה'). שזה ענין הדלקת נר חנוכה בחושך מחוץ לבית להאיר ולעורר אלו שנמצאים בחוץ דוקא וכנודע, שזה ג"כ בחינת (איכה ד-א) תשתפכנה אבני הקודש בראש כל חוצות. והם הם היהלומים היקר מפז, ילדי ונוער וכו' בני ישראל הרחוקים מהשי"ת מתורתו, ומהשקפה נכונה של צדיקי אמת. שמצוה גדולה להכניסם פנימה אל הקודש ולקרבם לרצונו יתברך. וזה דאיתא ברש"י על ס' שמואל (ב-ל) ומקורו בחז"ל (חד"א) וז"ל מתחילה נתתי כהונה גדולה לאלעזר הכהן ובימי פלגש בגבעה שפרקו ישראל ברוב המצוות, ומי גרם להם? פנחס וכיוצא בו שהיה להם לסבב מעיר לעיר ולהוכיחם (ולקרבם לה' ולתורתו) וכו' עיי"ש.

בברכת התורה ולומדיה

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

מחפש להתעלות בקדושה ושמחת היהדות ?

מחפש מקום ישיבה לבעלי תשובה בטעם של ברסלב ?

צלצלו אלינו – 050-4161022 מוסדות ברסלב נצח מאיר

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה