קנאה

מידה רעה יש באדם והיא מידת הקנאה, והיא נמצאת גם אצל אנשים גדולים, וצריך לעבוד עליה קשה להרחיקה מעל האדם, כי היא מידה שהורסת ומשחתת את כל השמחת חיים, ולא נותנת לאדם לראות את אשר ברכו האלוקים. וגם היא מסוכנת כמו שאחי יוסף רצו להורגו.., אז כנסו – תקראו, בע”ה תמצאו את הדרך לצאת מהמידה הרעה הזאת.

קנאה

מידה רעה ושמה קנאה | פרשת השבוע וישב

 

לכבוד… אחדשה”ט! בעזהי”ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע.

וזהו (בראשית לז-ד, יא) “ויראו אחיו, כי אותו אהב אביהם מכל אחיו, וישנאו אותו… ויקנאו בו אחיו”.

דרך העולם כשרואה שיש לחבירו מעלה שאין לו, או חפץ ונכס וממון שאין לו, מתעורר אצלו המידה הגרועה ששמה קנאה.

ולכן דרך הגוים לקנא וממילא לשנוא את היהודים,

כי הרי קנאה מביאה לידי שנאה,

ולכן דרך עמי הארץ לקנא ולשנוא תלמידי חכמים,

ודרך חילונים לקנא בשומרי תורה, ואכן לכולם יש הרבה מאד על מה לקנא.

וזה בי’ מה”ש חז”ל (פסחים מט:) גדולה שנאה ששונאים עמי הארץ לתלמידי חכמים, יותר משנאה ששונאים גוים את ישראל.

ותלמיד חכם ששנה ופירש גרוע יותר מכולם, והכל מחמת מידה מושחתת ושמה קנאה, וכנ”ל.

ואיתא בקדמונים (מבחר הפנינים) שמפחיתות הנפש שתקנא באוהב נח על טובתו, וכ”כ בס’ אורחות צדיקים (השער הארבעה עשר) שאם הוא מקנא ביופיו של אדם או בגבורתו, או בעושרו, הרי אינו חפץ במה שגזר הבורא יתברך.

וזה דומה לעבד שיש לו תלונות על מעשה אדונו, ואינו מתרצה ברצון אדונו, אין זה עבד נאמן. כל שכן שאין להתרעם על רצון השי”ת.

ועוד איתא במבחר הפנינים, שהקנאה לבני אדם כחולי הגוף. ואמר : לא ראיתי חומס נפשו כמקנא, שהוא אבל תמיד, ונפשו דואבת ושכלו חסר.

ואמר המקנא ימיו מועטים, וימות ביגון.

ואמר החכם מי שיזרע השינאה (וי”ג הקנאה) יקצור החרטה, ושאלו חכם במה יתנקם אדם משונאו? אמר שיוסיף מעלה יתירה בעצמו.

ואכן המקנא בחבירו רק מפסיד ומפסיד, וכדכתיב (משלי יד-ל) ורקב עצמות קנאה.

ואמרו חז”ל (שבת קנב:) כל מי שיש לו קנאה בלבו – עצמותיו מרקיבים.

ואמרו (אבות פ”ד מכ”א) הקנאה והתאוה והכבוד – מוציאים את האדם מן העולם.

וכתיב (שה”ש ח-ו) כי עזה כמות אהבה, קשה כשאול קנאה.

ואמר משה רבינו (דב”ר ט-ה) מאה מיתות, ולא קנאה אחת.

ואמרו (שה”ש ח-ו) קשה כשאול קנאה שקנא עשו ליעקב, שקנאו אחיו ביוסף, שקנאו שאול בדוד וכו’.

ואמרו (שוחר טוב, תהלים ע) ווי להם לרשעים שאינם מתים לעוה”ב אלא מן הקנאה שהם רואים, וכן הכעס אחר הקנאה, עיי”ש.

ואמרו (ילקוט שמעוני, משלי תתקלה) על ג’ עבירות הצרעת נדבקת לבריות.. מקנאה, כמו שנעשה במרים.

קנאה

וכן חלישות הדעת הוא גורם מרכזי לקנאה (ע’ סנהדרין צג:)

ומקנאה, אדם יכול להשחית את נפשו עד כדי להפוך להיות רוצח, וכמ”ש חז”ל (זוה”ק בראשית, דף לו עב ובדף נד עב) אמר ר’ יהודה מאי דכתיב (בראשית ד-ח) ויהי בהיותם בשדה (קין והבל)? מאי שדה? דא אתתא, ועל דא קם וקטיל ליה, וקני קין להבל על נוקביה. רבי חייא אמר הא חזינן דכתיב (שם-ה) ויחר לקין מאד ויפלו פניו (קנא בהבל) על דלא אתקביל קורבניה (על שלא התקבל קורבנו של קין שהביא מהסחורה הלא טובה שלו, כמו הקורבן של הבל שהביא להשם את המייטב שהיה לו), אמר ליה הכי הוא (אכן קין הרג משום קנאה).

ואמרו חז”ל (מגילה טז.) אחשורוש נתקנא בושתי וקטלה, עכשיו איקני בדידי, ומבעי למקטלי. והכל מכח מידותיו הרעות ועכירת דמיו המביאים אותו לידי קנאה, ולכן העובד על מידותיו לזכך דמיו ינצל מכך,

וגם יש פעולות טכניות גשמיות המועילות לכך כגון הא דאמרו חז”ל (בק’ פב.) חמישה דברים נאמרו בשום, מכניס אהבה ומוציא את הקנאה (ולכאורה הוא משום ששום מנקה ומזכך את הדמים),

וכן אמרו חז”ל (ב”מ קז:) יג’ דברים נאמרו בפת שחרית, מוציא את הקנאה ומכניס את אהבה (ולכאורה הוא משום שמביא יישוב הדעת, ומוריד ומסלק השמרים שבמוח. וגם מבריא מרוצת הדמים).

ואפילו אנשים גדולים יכולים להכשל בכך, אם לא יעבדו על עצמם (ראה תענית דף ח. ב’ ת”ח, עיי”ש).

וכל אדם צריך להזהר מלהטיל קנאה בין הבנים והתלמידים וכל אדם.

וכן יש להזהר מקנאת הגוים, מאד מאד. ומקרא מלא הוא (בראשית מב-א) למה תתראו.

ומותר לבקש מה’ “גם אני רוצה”. אבל אסור לקנאות ולרצות שהטוב יפסק מהזולת.

ויש גם קנאה חיובית וכמ”ש חז”ל (ב”ב כא.) קנאת סופרים תרבה חכמה (וגם שם יש להזהר).

 

בברכת התורה וכטו”ס

ראש ישיבת ברסלב “נצח מאיר” שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

תרומות יתקבלו בברכה 050-4161022 

פדיון נפש מסוגל להמתקת הדינים מעל האדם - כנסו הייעוץ חינם

מאמר מקושר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *