רוצה להיות עשיר עם צרות של עשירים ?

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר כי תשא | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

וזהו (שמות ל-טו) "העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט".

דרך רוב העולם לחשוב שאילו הוא היה עשיר היה פוטר כל בעיות החיים, ולא היו לו דאגות ושום צער וסבל, והיה המאושר שבאדם.

רוצה להיות עשיר עם צרות של עשירים ?

אבל האמת לא כן היא, כי גם העשירים מלאי דאגות וצער, כי תמיד פוחדים מפני העתיד, והשילטונות המתנפלות וחושדות בהם, ואם גרים בין גוים פוחדים פחד מות ממש מכח קנאת הגוים ושוד, וחטיפת ילד או אחד מבני המשפחה כדי לזכות בכופר נפש, ותמיד המצב הכלכלי העולמי והמקומי משתנה ולא יודעים מה ילד יום,

ואפילו בזמנים שלא בדיוק הולך להם כלכלית צריכים לשחק משחק בעיני הבריות שעסקים כרגיל וצריכים לבזבז גם אז מעל יכולתם, ובעקבות השפע, האישה יש לה דרישות שהולכות וגדלות מיום ליום, ושום דבר לא מספיק ולא מספק, ונפגעים כל הזמן ממה שלא מכבדים אותם מספיק לפי עושרם וכבודם, ומקנאים בחבריהם העשירים, ולא מיבעי שמקנאים במי שעבר אותם ואת עושרם, אלא גם במי שמתחיל להאיר לו מזל.

וגם הבנים והבנות גדלים מפונקים ולא 'יוצלחים' למחצה, והם עצלים, ומבינים שהכסף מקנה להם מעמד, שלא ראוי להם לפי התנהגותם ולפי לימודם, וכשמתבגרים הנערים והנערות – הם בסכנה רוחנית פי כמה מכל ילד פשוט, וגם גשמית (וכנ"ל). וכל ימיהם דאגות וצער על דא ועל הא.

ורבים הם הפושטי רגל מבין העשירים, שבסופו של דבר אין מאומה בידם. וכדכתיב (איוב טו-כט) לא יעשר ולא יקום חֵילו. וכתיב (משלי כג,ד) אל תיגע להעשיר מבינתך חדל, התעייף עיניך בו ואיננו וגו' ופירש רבי יונה וז"ל: אם תשיג למחייתך ודי סיפוקך במלאכתך בטורח בינוני – אל תיגע את נפשך, ואל תעמול יותר מדי סיפוקך, כדי להתעשר, ומבינתך חדל, כי אין העושר תלוי בחריצות, בלתי גזירת ה' יתברך,

והנה יתכן שתתייגע יום ולילה ולא תתעשר, ואל בינתך אל תשען, אם כן למה תכלה כוחך על הספק, התעייף עיניך ואיננו – עוד יסתפק בענין העושר, בשגם אם תיגע אל העושר, אולי לא יתקיים בידך ולא ימשך יאבד כהרף עין, ע"כ.

עוד כתיב (שם כח-יט) עובד אדמתו ישבע לחם, ומרדף ריקים ישבע ריש, איש אמונות רב ברכות, ואץ להעשיר לא ינקה. ופרש"י אץ להעשיר, דוחק את השעה.

וכתיב (תהלים מט-יז) אל תירא כי יעשיר איש, כי ירבה כבוד ביתו, כי לא במותו יקח הכל, ולא ירד אחריו כבודו. ע"כ. כי אחרי המות לא מועיל העושר מאומה, כי אם תורה ומצוות ומעשים טובים.

וכתיב (משלי יג-ז) יש מתעשר ואין כל (ופרש"י מתעשר שלא ביושר, ולבסוף אין לו כלום), מתרושש והון רב, פרש"י מפזר לצדקה, והון רב מוכן לו. ע"כ. וזה בעוה"ז, ק"ו לעוה"ב.

ובעוסק בתורה ועבודת ה' כתיב (שם ג-טז) אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. וכתיב (שם ח-יח) עושר וכבוד אתי, הון עתק וצדקה. ואמרו (אבות ג-ה) המקבל עול תורה – מעבירים הימנו עול מלכות ועול דרך ארץ.

ולגבי סתם עשיר, כתיב (קהלת ה-יב) שיש עושר שמור לבעליו לרעתו. ואבד העושר ההוא בענין רע, כאשר יצא מבטן אמו ערום, ישוב ללכת כשבא, ומאומה לא ישא בעמלו. ע"ש. וכתיב (משלי יא-כח) בוטח בעשרו הוא יפול.

ורוטשילד כתב בדמו ממש לפני שמת לכוד בתוך הכספת הענקית שלו "רוטשילד מת מרעב".

והוא מוסר השכל. ואין לקנא באף אחד אפי' שיהי' עשיר כקורח, כי אפילו בנחת בעוה"ז יש בחי' של "העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט". ק"ו לעוה"ב. והבוטח בה' חסד יסובבנו (תהלים לב-ו).

להורדה והדפסה עלון לשבת פרשת השבוע כי תשא

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה 050-4161022 או בדף התרומות המאובטח

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה