ריח טוב בנשמה

מנהיגי אמת נותנים ריח טוב בנשמות ישראל

פרשת השבוע כי תשא

מנהיגי אמת נותנים ריח טוב בנשמה

וזהו (שמות ל-כג) "ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור".

כתב הרמב"ם (הלכות דעות פ"ו מ"ב) מצות עשה להדבק בחכמים ותלמידיהם, כדי ללמוד ממעשיהם, כענין שנאמר (דברים י-כ) ובו תדבק. וכי אפשר לאדם להדבק לשכינה? אלא כך אמרו חכמים (הו"ד ברש"י יא-כב, ספרי פ' עקב) בפירוש מצוה זו "הדבק בחכמים ותלמידיהם".

לפיכך: צריך אדם להשתדל שישא בת תלמיד חכם, וישיא בתו לתלמיד חכם, ולאכול ולשתות עם תלמידי חכמים, ולעשות פרקמטיא לתלמיד חכם ולהתחבר להן בכל מיני חיבור שנאמר (דברים יא,כב/ל,כ.) ולדבקה בו. וכן ציוו חכמים (אבות א-ד) והוי מתאבק בעפר רגליהם, ושותה בצמא את דבריהם. ע"כ.

השקפת עולם ישירה על פי התורה

ובפרט יש לקיים הנ"ל במידת האפשרות אצל גדולי ישראל שאצלם נמצאים ההשקפות הישרות, ודעתם דעת תורה ורצון ה' בעולמו. (אלא שצריכים הרבה רחמי שמים להגיע לכתובת הנכונה, כי יש הרבה מפורסמים של שקר, אשר הם מנהיגים שלא כרצון ה' ולא ראוים לכך, וכנודע),

וזה בחי' שימוש תלמידי חכמים, וכמ"ש חז"ל (ברכות ז:) גדולה שימושה [של ת"ח] יותר מלימודה. שהרי כל החיים וכל דרך מדרכי החיים סובבים מסביב להשקפות התורה הנכונות. ויש לשמש הרבה, ת"ח צדיקים אמתיים. וזה בחי' (תהלים א) אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים-לא ישב, כי אם בתורת ה' חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה – כי יודע ה' דרך צדיקים, ודרך רשעים תאבד, הכל כנ"ל.

וזה בחי' (הושע יד-י, הוא הפסוק האחרון שבספר) כי ישרים דרכי ה', וצדיקים ילכו בם, ופושעים יכשלו בם. והנה פשוטו של מקרא על קיום התורה מצוותיה והלכותיה וכו'.

ועוד יש לפרש שדרכי ה' והשקפת התורה הם ישרים וטובים, אבל יש הרבה ספקות והרבה דעות, וזה אומר כך, וזה אומר להיפך, זה מושך לכאן, וזה מושך לשם, ואיך אדע איפה האמת, ומה יש לעשות למעשה, או לימנע ממנו, וע"כ קאמר שהרי הצדיקים האמתיים ילכו בם, ואצלם השקפת ודעת התורה, ע"כ תלמד מהם ותעשה כמעשיהם,

ואילו הרשעים כולל המפורסמים של שקר, יכשלו בם, ואם ח"ו תלמד מהם ותעשה כמעשיהם – גם אתה תכשל בם, ע"כ תלמד ותעשה כהצדיקים, ותתרחק מהרשעים, ודרכיהם והשקפותם.

ריח טוב

והנה ידוע שהמעשים טובים ודרכי הצדיקים מכונים בשם בשֹמים וריח טוב, [ולהפך אצל הרשעים], וכמ"ש חז"ל (עירובין כא:) דרש רבא מאי דכתיב (שה"ש ז-יד) הדודאים נתנו ריח – אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא. ואמרו (כריתות ו:) כל תענית שאין בה מפושעי ישראל – אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע, ומנאה הכתוב עם סממני הקטורת. ואמרו (ב"ר לט-ב) אברהם אבינו היה דומה לצלוחית של אפופיל סימון (פי' שמן אפרסמון) מוקפת צמיד פתיל ומונחת בזוית ולא היה ריחה נודף, כיוון שהיתה מטולטלת היתה ריחה נודף. [ואמרו (שהש"ר א-נה) עד שהמלך במסיבו (שה"ש א-יב), עד שהמלך הקב"ה במסיבו ברקיע, נתנו ישראל ריח רע בעגל.].

מרדכי הצדיק וישיבתו

ומרדכי הצדיק מכונה "מר דרור", כמ"ש חז"ל (חולין קלט:) מרדכי מן התורה מנין? דכתיב (שמות ל-כג) "מר דרור" ומתרגמינן מירא דכיא. והיינו דקרמיז לן קרא "ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור".

ואתה כשתרצה לבחור דרך ישרה בהשקפות נכונות הרצויות לפני ה' קח לך בשמים, דהיינו הנהגות ישרות וטובות על פי ראש מר דרור, היינו ראשו ודעתו של הצדיק האמת, בחי' מרדכי הצדיק (ולא על חינם קוראים פרשת כי תשא סמוך לפורים, מעבר לתקנת קריאת פרשת שקלים וכנודע).

ויהי רצון שנזכה לבטל את דעתינו לגמרי מפני דעת צדיק האמת.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה