שבח ארץ ישראל ועם ישראל

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א. יום ו' עש"ק לס' שלח.

לכבוד…אחדשה"ט!

בעזרת ה' אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

279-Shlah – ניתן להוריד את העלון השבועי של הישיבה בקובץ PDF להדפיס ולהפיץ לזיכוי הרבים 

  

שבח ארץ ישראל

 

 

וזהו (במדבר יג, ב)"שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען".

יש לפרש דהכי קאמר: "ויתורו את ארץ" היינו שיתנהגו בה כתיירים. שדרך התיירים להנות מכל מה שרואים, ולהתפעל מכל נקודה טובה, וגם מבטאים את התרגשותיהם בפה.

(אבל הם [המרגלים].. הוציאו דיבת הארץ). והתיקון לחטא המרגלים – מוטל עלינו לעשות ההיפך ממה שהם עשו, אלא לעשות רצון ה' כפשוטו, ולשבח ולפאר ולרומם כל נקודה טובה שנוכל למצוא בארץ ישראל, הן ביופיה, בגידוליה החקלאים בתבואתה ובפירותיה, בפרחיה, הריה, גבעותיה, ימה, נחליה ומעיינותיה, בשמיים המיוחדים שבה, ובכל דבר.

ולא רק בארץ ישראל אלא בכל דבר שיש שם רצון ה', צריכים לשבח ולפאר ולרומם, בבחי' (ישעיה ג-י ) אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעלליהם יאכלו. שיש לשבח את הצדיקים, וכל דבר שיש להשי"ת נחת רוח מכך.

שדבר זה מיישר את השכל של האדם ושל שומעיו והתלויים בו, ומקרבם להשקפות הנכונות ומקרבם להשי"ת.

ובכלל הנ"ל יש ענין לטייל בארץ ישראל לשם שמים לראות יופי הארץ המובטחת ואע"פ שעיקר מעלת ארץ ישראל היא מעלותיה הרוחניים, הנעלמות מעין הגשמית, מכל מקום גם מזה אל תנח ידיך, כגון ביומא דפגרא ובין הזמנים.., ואגב נסיעה לקברי צדיקים, או נסיעה לדבר מצוה, כגון לחתונה וברית וכו', או אגב כל נסיעה המזדמנת לצורך דבר מה.

וזה בחי' מה דאיתא בזוה"ק (פ' תזריע, דף  מה:) ארעא קדישא אקרי ארץ החיים, ואיתא (שם פ' תרומה, דף קלו.) שארץ ישראל מתפשטת לכל הצדדים כעור הצבי.

ואיתא בת"ז (תיקון כב, דף סד.) אוירא דכיא, אוירא דארץ ישראל דאיהי מחכים. ואיתא בזוהר (אחרי מות, דף עב: וע"ע ת"א דף קפא:) זמין קב"ה לדכאה לארעיה מכל מסאבותא דעמין דסאיבו לה, כהא מאן דאחיד בטליתיה ואנער טנופא מיניה, וכל אינון [פגרי הגוים] דאתקברו בארעא קדישא, ישדי לון לבר. ואין החיצונים שולטים בארץ ישראל, כדאיתא בזוה"ק (פ' נח, דף עה:) באינון יומי דחול שלטין החיצונים, כל אינון שית ימי החול, בר בארעא דישראל.

ועיין (שם, פ' אחרי, דף עב:) שאשרי חלקו של מי שזוכה בחייו לקבוע דירתו בארץ ישראל, וע"ש שזוכה להמשיך על עצמו רוח קדוש תדיר. ועיין שם (פ' תרומה דף קמא.) שאשרי חלקו של מי שנפטר בארץ ישראל. ועיי"ש (בפ' אחרי, דף סו.) שארץ ישראל מסוגלת ביותר לעבודת ה'.

והנה ישנם הרבה מאד מאמרי חז"ל המדברים מגודל מעלת ארץ ישראל הגשמית, כמות שהיא, וממעלותיה הרוחניים, הלא המה פזורים לרוב בכל התלמוד בבלי וירושלמי וזוה"ק ומדרשים ושאר ספרים הקדושים. ועוד יותר במעלת ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א.

ואם בארץ ישראל כך, בעם ישראל הקדוש, על אחת כמה וכמה שיש למצוא כל מעלה ונקודה טובה.

ולהוציאה בפה. לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו.

בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף ויזנפלד הכהן

 

לאוהבי ומוקירי התורה, אנחנו פונים בבקשת עזרה

כל אשר נדבה ליבו וידו פתוחה

לעזור ולתרום, למען סעודות צהריים חמות לבחורי הישיבה

זכות התורה ולומדיה יעמדו לו להתברך

בכל מילי דטב, ובאלף המגן

ויתמלאו משאלות ליבו לטובה

לחץ כאן – לעמוד התרומות

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה