שידוך משמיים | פרשת השבוע חיי שרה

​בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת חיי שרה, לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

וזהו (בראשית כד-ג,ד) "ואשביעך בה'.. אשר לא תקח אישה לבני מבנות הכנעני, אשר אנכי יושב בקרבו, כי אם אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני".

שידוך משמיים :

והנה אע"פ ששידוכים וזיווגים הכל מן השמים, וכמ"ש חז"ל (מועד קטן חי:) אמר רב יהודה אמר שמואל בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני.

ואמרו (שם) אמר רב משום רבי ראובן בן אצטרובילי מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים "מה' אשה לאיש".
מן התורה דכתיב (בראשית כד-ג) ויען לבן ובתואל ואמרו מה' יצא הדבר.
מן הנביאים דכתיב (שופטים יד-ד) ואביו ואמו לא ידעו כי מה' היא.
מן הכתובים דכתיב (משלי יט-יד) בית והון נחלת אבות, ומה' אשה משכלת.

ואמרו (סוטה ב.) מ' יום קודם יצירת הולד, בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני.
ואמרו (ירושלמי קידושין פ"ג פ"ג) אפילו ממזר אחד בסוף העולם, וממזרת אחת בסוף העולם הקב"ה מביאן ומזווגן זה בזה.
ואמרו (סנהדרין סז.) ראויה היתה בת שבע לדוד מששת ימי בראשית, אלא שבאת עליו במכאוב.
ואמרו (ב"ר ס-י) ויען לבן ובתואל ואמרו "מה' יצא דבר". מהיכן יצא? (דהל"ל "מה' היה דבר", מאי 'יצא'?), ר' יהושע בר נחמיה אמר מהר המוריה יצא (שבעת העקידה בהר המוריה נתבשר שנולדה רבקה זוגתו של יצחק, וכמ"ש לעיל במד"ר (יז-ג). ורבנן אמרי מהיכן יצא "ותהי אשה לבן אדונך, כאשר דבר ה'". (שרק ה' קובע מיהו זיווגו של כל אחד ואחד).
ואמרו (ב"ר סה-ג) אין זיווגו של איש אלא מן הקב"ה – כדאמרי אינשי "שידוך מהשמיים".

ואמרו (שם-ד) מטרונה שאלה את ר' יוסי בר חלפתא, לכמה ימים ברא הקב"ה את עולמו? אמר לה לששת ימים. אמרה לו מהו עושה מאותה שעה עד עכשיו? אמר לה הקב"ה יושב ומזווג זיווגים "בתו של פלוני לפלוני, אשתו של פלוני לפלוני, אמרה לו ודא היא אומנותיה, אף אני יכולה לעשות כן, כמה עבדים יש לי, כמה שפחות יש לי, לשעה קלה אני יכולה לזוגן, מה עשתה נטלה אלף עבדים ואלף שפחות והעמידה אותן שורות שורות, אמרה פלן יסב לפלונית, ופלונית תסב לפלוני וזיווגה אותן בלילה אחת. למחר אתון לגבה דין מוחיה פציעא, דין עינו שמיטא, דין רגליה תבירא, אמרה להון מה לכון, דא אמרה לית אנא בעי דֵין, ודין אמר לית אנא בעי לדא.. אמר לה לא כך אמרתי אם קלה היא בעיניך, קשה היא לפני הקב"ה כקריעת ים סוף, הקב"ה מה עושה להן? מזוגן בעל כורחן שלא בטובתן.

הדא הוא דכתיב (תהלים סח-ז) אלקים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות? בכי ושירות. מאן דבעי (מי שזוכה. אל מי שמקבל דינו באהבה) אומר שירה. ומאן דלא בעי – בכי.

וכן איתא בזוה"ק (חג מג: ת"א פ"ה) שהנשמות כשנבראים למעלה זכר ונקבה נבראים וכשיוצאים לעוה"ז נפרדים, וע"י השידוך שוב מתחברים כבתחילה. (וע"ע ז"ח דף עד. בליקוטין), ועוד איתא (שם ח"א צא:) בההוא שעתא ממש דנפיק בר נש לעלמא, בת זוגו אזדמנת ליה.

הרי מכל הנ"ל ברור ששידוכים וזיווגים הם מן השמים, מ"מ צריך לעשות השתדלות נכונה להזדווג עם כשרים צדיקים טובים, וכן להתפלל הרבה על כך הלא תראה שאברהם אבינו לא הסכים בשום אופן לקחת בחורה נחמדה מבנות כנען עבור בנו, ושלח את אליעזר למרחקים עצומים להשיג אשה מתאימה עבור בנו. וגם אליעזר התפלל על כך כמ"ש כ"ז במפורש בתורה. (וק"ו שא"א התפלל על כך) ואיתא בהנהגות ר' ברוך מב"פ (אות ט"ו) ליזהר לא לשדך עצמו עם עמי הארץ וקלי הדעת.
ואיתא באזהרות בר' יצחק ווייס מאקריטוי (אות יב) שמאד מאד צריך להשגיח עם מי להתחתן בפרט בזה"ז,
וצריך לדקדק שיהיו בהם מידות טובות ולהזהר שרק הבדיקה והחקירה היטב להשתדך (שם אות כו).
וכתב באזהרות בספרים הקדושים, להשיא בנותיו לת"ח דייקא.
וכ"כ בקיצור שו"ע (לר' שלמה גנצפריד, סי' (ט-יא) וכ"כ ר' מרדכי הומינר
וכמ"ש חז"ל (כתובות קיא.) כל המשיא בתו לת"ח כאילו מדבק בשכינה
וכ"כ ר' דוד אופנהיים (ס' הנהגת האדם להנ"ל-אות ע) לעשות שידוך חשוב והגון לת"ח. ומידת ת"ח שאסור ליתן את בתו לע"ה.

בברכת זיווגים הגונים וטובים וכשרים,
ובברכת התורה וכטו"ס הר' שמעון יוסף הכהן ויזנפלד
ישיבת נצח מאיר ירושלים

להדפסה והורדה של עלון לשבת חיי שרה

לקט תפילות מועילות למציאת הזיווג – וחשוב לומר אותם כל יום עם נתינת צדקה :

תפילה לזיווג הגוןפרקי תהילים לזיווגתפילה לבחורה למצוא את זיווגהמעוקבי זיווג

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה