שימוש תלמידי חכמים | פרשת השבוע כי תבוא

15 - 1 (1)תקציר : והנה דבר הנוגע לכל אחד, באשר הוא שם, שצריך תמיד להתייעץ בעניניו עם זקני הדור צדיקי הדור ותלמידי חכמים גדולי הדור שבדורו. ואל יאמר האדם : מה לי להתייעץ עם אלו, הרי הם כלום לעומת הגדולים שבדורות שעברו, שאין לך אלא כהן שבימיך כמות שהוא.., וזה בחי' גודל מעלת וגודל החיוב לשמש תלמידי חכמים שבדורו, כי יישור הדעות וההשקפות, ויישור המסילה בדרכי ה' בכל התחומים תלויה בכך, וכל הנמנע ומתעצל מכך – בודאי יתחרט על כך, וכל המרבה בכך – מרבה חיים, מרבה דעת, מרבה קירבת ה', לו ולדורותיו, ולכל הנלוים אליו.

שימוש תלמיד חכמים

בס"ד

אחדשה"ט!…. אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע כי תצא.

(דברים כו, ג) "ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם".

ואמרו חז"ל (סיפרי סי' רח'ץ הו"ד ברש"י) אין לך אלא כהן שהוא בימיך כמו שהוא. עכ"ל.

וכן איתא בחז"ל (ר"ה כה: ) למה לא נתפרשו שמותם של זקנים הללו? שלא יאמר אדם: פלוני כמשה ואהרן?! פלוני כנדב ואביהו?! פלוני כאלדד ומידד?! וכו' לומר לך ירובעל (זה גדעון) בדורו כמשה בדורו. בדן (זהו שמשון) בדורו כאהרן בדורו, ללמדך שאפילו קל שבקלין ונתמנה פרנס על הציבור- הרי הוא כאביר שבאבירים. ואמר (דברים יז, ט) ובאתה אל הכהנים הלויים, ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל הדיין שלא היה בימיו? הא אין לך לילך אלא אצל שופט שבימיו, ואומר (קהלת ז) אל תאמר מה היה, שהימים הראשונים היו טובים מאלה. ע"כ.

והנה דבר זה נוגע לכל אחד, באשר הוא שם, שצריך תמיד להתייעץ בעניניו עם זקני הדור צדיקי הדור ותלמידי חכמים גדולי הדור שבדורו.

ואל יאמר האדם : מה לי להתייעץ עם אלו, הרי הם כלום לעומת הגדולים שבדורות שעברו, שאין לך אלא כהן שבימיך כמות שהוא, וכבר אמרו חז"ל "יפתח בדורו כשמואל בדורו". וכן אמרו חז"ל "כל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל". ואמרו (מגילה לא: ) ר' שמעון בן אלעזר אומר, אם יאמרו לך זקנים סתור, וילדים בנה, – סתור ואל תבנה, מפני שסתירת זקנים בנין, ובנין נערים סתירה, וסימן לדבר רחבעם בן שלמה.

וזה בחי' גודל מעלת וגודל החיוב לשמש תלמידי חכמים שבדורו, כי יישור הדעות וההשקפות, ויישור המסילה בדרכי ה' בכל התחומים תלויה בכך, וכל הנמנע ומתעצל מכך – בודאי יתחרט על כך, וכל המרבה בכך – מרבה חיים, מרבה דעת, מרבה קירבת ה', לו ולדורותיו, ולכל הנלוים אליו.

ואמרו חז"ל "גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה", ומי שלמד ולא שימש ת"ח – יתחרט על כך. כי לפעמים נדמה לאדם שבשימוש ת"ח – יש בו משום ביטול תורה, ולכאורה יש לו הוכחות על כך, ודבר זה דומה לנבער שמסתכל מן הצד על החופרים וחופרים לעומק כדי להניח יסודות לבנין רב ממדים, והוא אינו מבין למה במקום לבנות מיד, מתבטלים מהבניה ולא עוד אלא שעושים פעולה הפוכה מבניה.

ויהי חלקינו עם אלה שהם עפר תחת כפי רגליהם של צדיקי אמת.

יהי רצון שיבא משיח צדקינו במהרה בימינו ממש.

מאמרים נוספים על אמונת חכמים יסוד ושורש להכל, אמונת חכמים | פרשת שלח לך.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

מוסדות ברסלב מאיר – עמותת החסד לארוחות צהריים לעניים הגונים

נ.ב אנחנו משפצים קצת את החדר אוכל והמטבח

על כן מי שיכול ורוצה תרומות יתקבלו בברכה

ניתן להקדיש לע"נ ולהצלחה – תנור חדש, כיריים, שולחנות אוכל ועוד – לתרומות צלצלו 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה