שכנים | פרשת השבוע לך לך

שכן טוב שווה הון...

לא בחינם אנחנו מתפללים כל יום ויום "יהי רצון מלפניך יאו"א שתצילני היום ובכל יום מעזי פנים ומעזות פנים, מאדם רע, מיצר הרע, מחבר רע, ומשכן רע. ואמרו חכמינו ז"ל: אוי לרשע אוי לשכינו, טוב לצדיק טוב לשכינו. ואמרו חכמינו ז"ל הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע. וכן אמרו הרבה שכנים רעים עושים (כלומר משפיעים לרעה, וגוררים את שכיניהם להתנהג כמותם, נגד רצונם הפשוט והטבעי).

שכנים | פרשת לך לך

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת לך לך

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע.

וזהו (בראשית יג-יג) "ואנשי סדום רעים וחטאים לה', מאד".

ופרש"י ואף על פי כן לא נמנע לוט מלשכון עמהם.

הדבר הרע הזה מצוי, שאנשים בגלל סיבות כלכליות (סעיף, פרנסה). או נוחות גשמית, כגון דירה גדולה ומרווחת, עלות נמוכה וכו'..

מתפתים ועוברים לגור מעיר ושכונה חרדית ואנשים יראי שמים ממש, למקום מרווח – אבל התושבים, ובפרט בניהם ובנותיהם הם לא בדיוק החברה המתאימה לבנים ולבנות,

וסופו של דבר שהילדים והנערים והנערות מתחברים עם נוער המקום החדש, אשר הכרת פניהם דיבוריהם מחשבותם וחשיבתם ולבושם לא הולמים דרכי ה' ותורתו, וההשקפה הצרופה, ובזמן קצר נהפכים להיות כמותם, חצופים ומתחצפים להורים, ומהר מאד יורדים מטה מטה.

ולפעמים גם ההורים לאט לאט יורדים ממדרגתם ויראת שמים, ומסתגלים להשקפות עקומות של אנשי המקום.

כי כן טבעו של האדם, כמ"ש הרמב"ם ז"ל (הלכות דעות פ"ו ה"א) דרך בריתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רֵעָיו וחביריו, ונוהג כמנהג אנשי מדינתו, לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים וליישב אצל החכמים תמיד, כדי שילמד ממעשיהם ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמד ממעשיהם,

הוא ששלמה המלך אומר (משלי יג-כ) הולך את חכמים – יחכם, ורועה כסילים – יֵרוֹעַ, ואומר (תהלים א-א) אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב.

וכן אם חיה במדינה שמנהגותיה רעים ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה, ילך למקום שאנשיה צדיקים. ונוהגים בדרך טובים,

ואם א"א ישב יחידי כענין שנאמר (איכה ג-כח) ישב בדד וידום.

ושם (ה"ב) מצות עשה להדבק בחכמים ותלמידיהם כדי ללמוד ממעשיהם, כענין שנאמר (דברים י-כ) ובו תדבק.

וכן ציוו חכמים ואמרו (אבות פ"א מ"ד) והוי מתאבק בעפר רגליהם, ושותה בצמא את דבריהם. ע"כ.

וכדאיתא בצוואת רבי אליעזר הגדול (אות מג) בני, התרחק משכן רע, ומאדם ששמועתו רעה, כשם שאומרים עליו מלמטה, כך אומרים עליו מלמעלה.

שכן רע

ולא בחינם אנחנו מתפללים כל יום ויום "יהי רצון מלפניך יאו"א שתצילני היום ובכל יום מעזי פנים ומעזות פנים, מאדם רע, מיצר הרע, מחבר רע, ומשכן רע. וכתיב (ירמיה יב-יד) כה אמר ה' על כל שְכֵנֵי הרעים הנוגעים בנחלה.. הנני נותשם..  ואמרו (סוכה נו:) אוי לרשע אוי לשכינו, טוב לצדיק טוב לשכינו.

ואמרו (אבות פ"א מ"ז) הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע.

ואמרו (אבות דרבי נתן פ"ט) הרחק משכן רע, אחד שכן שבבית, ואחד שכן שבחוץ, ואחד שכן שבשדה.

וכיוצא בזה אמרו (סוטה ז.) הרבה שכנים רעים עושים (כלומר משפיעים לרעה, וגוררים את שכיניהם להתנהג כמותם, נגד רצונם הפשוט והטבעי).

ואמרו (שבת סג.) עם הארץ חסיד – אל תדור בשכונתו. כי ימשכהו אחרי שיבוש דעותיו.

והנני מכיר באופן אישי כמה וכמה שנכשלה בכך, ובכיוצא בזה, וכולם לקו בזרעם, חלקם יצאו לתרבות רעה לגמרי, חלקם למחצה לשליש ולרביע, הצד השוה שבהם שכולם עזבו מקור מים חיים לחצוב בורות נשברים אשר לא יכילו המים (ירמיה ב-יג),

והנה כיום אפילו בשכונה טובה ישנם נערים ונערות.. וכל אחד צריך להיות בבחינת (קהלת ב-יד) החכם עיניו בראשו, ולהשגיח ולדעת ולשים לב היטב היטב עם מי בניו ובנותיו מתחברים.

וירבה בתפילה הוא ואשתו, שכל צאצאיו יתנהגו בכשרות בכל עת, כפי רצון ה'.

פרשת השבוע לילדים >> פרשת לך לך

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב מאיר

הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תרומות יתקבלו בברכה 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה