עיקר קדושת ישראל על ידי שמירת הברית מתאוות ניאוף

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר אחרי מות. לכבוד.. אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

תקציר : עיקר ההתעלות וההבדל בין ישראל לעמים הוא שמירת הברית והרחקה מן תאות ניאוף – ראש הישיבה מסביר על הנזק ועל המעלות ומאיפה זה מגיע…. כנסו לחזק את נפשכם !

עיקר קדושת ישראל ע"י שמירת הברית מתאוות ניאוף

וזהו (ויקרא טז-ג) "בזאת יבא אהרן אל הקודש".

איתא בזוה"ק (פ' ויקרא-דף טו:) עיקרא דיצרא בישא על עריין, והיא עיקרא דמסאבותא. והו"ד בליקוטי מוהר"ן (קמא, סי' ב, אות ב), והוסיף מוהרנ"ת ז"ל (קל"מ שם, לע' ברית אות ב) שעל כן צריכים לידע, שעיקר הניסיון של כל אדם בזה העולם הוא בתאווה זאת. אשרי הזוכה לנצח את המלחמה. ע"כ.

ועיי"ש בליקו"מ שע"י שמירת הברית זוכים לעבודת התפילה בשלימות ולקבלתה.

עוד מבואר בליקו"מ (קמא, סי' ז-ג) שעצת הצדיקי אמת ותלמידיהם הם בחינת תיקון הברית, ולהיפך עצות החולקים והמונעים המדברים חלקלקות להסית ולהדיח מנקודת האמת – הם בחי' פגם הברית. כי העצות שמקבלים מהאדם הם בחי' טיפי השכל, על כן מי שפגם בבריתו צריך לשמור עצמו מאד מהעצות ההפוכות של החולקים על האמת, כדי שלא יאובד עולמו.

עוד מבואר (שם יא-ג) שגאות וניאוף תלויים זה בזה, וכששומר הברית וניצול מגאות זוכה לאור המאיר בתשובה. ומבואר עוד (שם סי' יט-ג) שתאות ניאוף הוא רע הכולל, שכל רעות של כל הע' אומות כלולין בו. כי כל אומה ולשון יש להם אחיזה ברע מיוחד, דהיינו איזה מידה רעה, או תאוה רעה שהוא מיוחד לאותה אומה, והם משוקעים באותה תאוה ושם אחיזתם, אבל תאות ניאוף הוא הרע הכולל שבאותה תאוה נתקבץ ונתאסף כל רע ורע של כל אומה ואומה, שהם הרע של כל התאות. וכל אלו הרעות נבערים יחד, ונעשה מהם מדורה, וזהו תעברת המדורה הבוערת באדם לתאות ניאוף וזנות וכיו'.

אבל השי"ת הבדילנו מן הגוים, ורוממנו מכל הלשונות, וצריכים אנחנו להיות פרושים מכל רעותיהם, דהיינו מכל התאות, שאינם שייכים לנו כלל, ובפרט מתאות ניאוף, כי זה עיקר ההבדל וההפרש שיש בינינו לבין הגוים, מה שאנו פורשים עצמינו מניאוף, כי זה עיקר קדושת ישראל, כי יש כח באדם להסיח דעתו מתאוה זו ולשברה, וזה עיקר קדושתינו, וכנ"ל.

ומבואר עוד שם, שעיקר הכנעת ושבירת כל התאוות, ובפרט תאוות ניאוף הוא ע"י שלימות לשון הקודש, דהיינו על ידי ריבוי הדיבורים הקדושים שהם תורה ותפילה ושיחה בינו לבין קונו, ולשמור את הלשון שלא לפגום ולדבר דיבורים רעים.

ומבואר עוד (שם ג) שכל החרפות ובושות הבאים על האדם, הם ע"י פגם הברית, ולהיפך ע"י תיקון הברית זוכין לכבוד.

ומבואר עוד (שם ו) שע"י תיקון הברית זוכה להארת פנים והדרת פנים, דהיינו שיזדכך חכמתו בתורה, וידע לבארה ולדרשה יפה, ועי"ז יוכל למשוך כל העולם לעבודתו יתברך, עוד מבואר (שם כט, ד) שעיקר התקרבות ישראל לאביהם שבשמים הוא ע"י שמירת הברית, וגם ע"י נתרוממים המוחין, כי עיקר תיקון הדעת הוא כפי תיקון הברית. וכן מבואר (שם לא-ג,ד) שעיקר קיום האמונה הוא ע"י שמירת הברית, וע"י שמירת הברית זוכה לחירות.

עוד מבואר (שם לו) שעיקר הניסיון והצירוף שמנסים את האדם, אין מנסים אותו אלא בניאוף, ואזי הוא צריך לצעוק קולות הרבה, כמו יולדת ממש, שצועקת מחמת מרירות כאב חבלי הלידה ואזי ג"כ יזכה להוליד המוחין, וזוכה להתגלות התורה לפי בחינתו.

וע"י שמירת הברית זוכה לבוא לבחינת קודש קודשים, וכמ"ש חז"ל (שמות רבא לח-ח) "בזאת יבא אהרן". באיזה זכות היה אהרן נכנס לבית קודש הקדשים? אמר רבי חנינא בנו של רבי ישמעאל זכות המילה (היינו קדושת הברית) היתה נכנסת עמו, שנאמר בזאת יבוא אהרן, זו המילה דכתיב (בראשית יז-י) זאת בריתי אשר תשמרו.

ויהי רצון שנזכה להתקדש בקדושתו של אהרן ולשלימות קדושת הברית.

בברכת התורה וכטו"ס הר' שמעון יוסף הכהן ויזנפלדישיבת נצח מאיר

תפילה לתיקון הברית | קשה לך ? לא מצליח להפסיק… כנס לקבל הדרכה ועיצה – אוננות תפילה ועיצות להגמל

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה